ประกาศเจตนารมณ์และคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

     
  ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
  ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
  ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิด และการคุกคามทางเพศในการทำงาน
  คำสั่ง ผู้บริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศระดับสูงประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
  คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศระดับสูงประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด