แนวทางการดำเนินงาน ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

  แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงสาธารณสุข
  นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงสาธารณสุข
  แนวทางดำเนินงานตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สำหรับกระทรวงสาธารณสุข
  แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล