หมวดหมู่ : ข่าวประกวดราคา
หัวข้อ : เผยแพร่ สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 สัญญา จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณ รายจ่าย ปี 2563 งบลงทุน
โดย : prantip
อ่าน : 31
ศุกร์ ที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ.2563 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

เผยแพร่ สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 สัญญา จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณ รายจ่าย ปี 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1.สัญญาซื้อขาย เลขที่ 1/2563 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563 กับบริษัท เค พี เอ็น เมดิคอล จำกัด วงเงิน 660,200.-(หกแสนหกหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)

2.สัญญาซื้อขาย เลขที่ 2/2563 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 กับบริษัท เมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด วงเงิน 910,950.-(เก้าแสนหนึ่งเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)