หมวดหมู่ : ข่าวประกวดราคา
หัวข้อ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ รายการเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 2 เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลเขาสมิง และโรงพยาบาลแหลมงอบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดย : boriharn
อ่าน : 31
จันทร์ ที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ รายการเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 2 เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลเขาสมิง และโรงพยาบาลแหลมงอบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

จัดซื้อด้วย ๑) เงินนอกงบประมาณจากเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน สำหรับหน่วยบริการภาครัฐสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565 งบจัดสรรระดับเขต 10% สำหรับโรงพยาบาลเขาสมิง จำนวน 881,777.43 บาท (แปดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสี่สิบสามสตางค์) สมทบด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลเขาสมิง จำนวน 48,222.57 บาท (สี่หมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบสองบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์)

2.) เงินนอกงบประมาณจากเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน สำหรับหน่วยบริการภาครัฐสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ปีงบประมาณ 2565 งบจัดสรรระดับจังหวัด 20% สำหรับโรงพยาบาลแหลมงอบ จำนวน 850,000 บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) สมทบด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลแหลมงอบ จำนวน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,860,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)