ประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด

  ประกาศจังหวัดตราด ฉบับที่ 1173
  ประกาศจังหวัดตราด ฉบับที่ 1117
  ประกาศจังหวัดตราด ฉบับที่ 1073
  ประกาศจังหวัดตราด ฉบับที่ 1023
  ประกาศจังหวัดตราด ฉบับที่ 1008
  ประกาศจังหวัดตราด ฉบับที่ 748
  ประกาศจังหวัดตราด ฉบับที่ 722
  แนวทางการขออนุญาติเข้าจังหวัดตราด
  ประกาศจังหวัดตราด ฉบับที่ 698
  ประกาศจังหวัดตราด ฉบับที่ 684
  ประกาศจังหวัดตราด ฉบับที่ 683
  ประกาศจังหวัดตราด ฉบับที่ 619
  ประกาศจังหวัดตราด ฉบับที่ 588
  ประกาศจังหวัดตราด ฉบับที่ 583
  ประกาศจังหวัดตราด ฉบับที่ 580
  ประกาศจังหวัดตราด เรื่องยกเลิกประกาศจังหวัดตราด
  ประกาศจังหวัดตราด เรื่องสั่งปิดสถานที่ราชการ
  ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด ฉบับที่ 7
  ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด ฉบับที่ 6
  ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด ฉบับที่ 5
  ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด ฉบับที่ 4
  ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด ฉบับที่ 3
  ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด ฉบับที่ 2
  ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด ฉบับที่ 1
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการหรือออกคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบสวนโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด พ.ศ. 2563
  มาตรการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด