ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
ครั้งที่ 10 /2560 วันที่ 31 กรกฎาคม 2560  เวลา  13.00 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
ดาวน์โหลดวาระการประชุม (ms-word)

วาระก่อนการประชุม

     
     1. นำเสนอการพัฒนาระบบข้อมูล HDC โดย คปสอ.บ่อไร่ (เอกสารหมายเลข 1 )
     2. นำเสนอการพัฒนาระบบข้อมูล HDC โดยกลุ่มงานทันตสาธารณสุข (โดย Power Point)
          - ร้อยละ รพ.สต./ศสม. ผ่านเกณฑ์จัดบริการสุขภาพช่องปาก 6 กลุ่มเป้าหมาย 14 ภารกิจ และจัดบริการสุขภาพช่องปาก 200 คน ต่อ 1,000 ประชากร
     3. นำเสนอการพัฒนาระบบข้อมูล HDC โดยกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ (เอกสารหมายเลข 2 )
   
ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 

                      1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด

                      1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตบริการสุขภาพที่ 6/สปสช เขต 6 ระยอง และการประชุม อื่นๆ

     
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2560 (เอกสารหมายเลข 3 )
            กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ฝ่ายเลขานุการการประชุม คปสจ. ได้จัดทำรายงานการประชุม คปสจ.ตราด   5/2560 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ไว้ใน Website www.trathealth.com ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด   และสามารถแจ้งแก้ไขรายงานดังกล่าวทาง
   

E-mail : Malai.s04@hotmail.com         นางมาลัย   สรวมชีพ    โทร. 08 1865 3007

   

E-Mail : chom_tum@hotmail.com        นางชมชื่น  นาควิเวก โทร. 08 1715 8122

   
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 8/2560
  3.1 สรุปความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 24  กรกฎาคม 2560  (เอกสารหมายเลข 4 )
  3.2 รายงานติดตามงบลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560 (เอกสารหมายเลข 5 )
  3.3 ติดตามความก้าวหน้า การจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการในกลุ่มแรงงานต่างด้าวจังหวัดตราด ปี 2560
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เพื่อพิจารณา
  4.1 พิจารณาร่างการจัดสรรงบเหมาจ่ายรายหัว สำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปีงบประมาณ 2559 (รอบ 2)
       สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งการจัดสรรงบประมาณคงเหลือให้กับหน่วยบริการที่อยู่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดเพิ่มเติม
  จำนวน 686,414.89 บาท ตามสัดส่วนรายหัวการขึ้นทะเบียนโดยกลุ่มงานประกันสุขภาพ (เอกสารหมายเลข 6 )
  4.2 พิจารณารายชื่อและระดับรางวัลบุคลากรสาธารณสุขทรงคุณค่า “HRTH AWARDS 2017” (เอกสารหมายเลข 7 )
 
 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ จากคณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุข ระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
  5.1 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากสมาคม อสม. จังหวัดตราด
   
  5.2 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองตราด 
   
  5.3 ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
   
 

5.4 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลตราด 

     
  5.5 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกัน
   
  5.6 เรื่องแจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา
   
  5.7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ
    
  5.8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (นายนุกูล สุขเกื้อ)
   
  5.9 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากจาก ศตม.ที่ 3.4 ตราด
   
  5.10 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
       5.10.1รายงานความก้าวหน้าในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ จังหวัดตราด
            1) การประชุมประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
             - วันที่ 2 สิงหาคม 2560 ประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์สุขภาพเขตเศรษฐกิจพิเศษ ณ ห้องประชุม  รพ.คลองใหญ่
             - วันที่ 3 สิงหาคม 2560 ประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์สุขภาพ จังหวัดตราด ณ ห้องประชุม  โรงแรมบ้านปูรีสอร์ท
            2) หลังจากจัดทำประชาพิจารณ์แล้ว จะมีการปรับแผนเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ และจัดส่งให้คป สอ.เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ ระดับอำเภอ
            3) คปสอ.ทุกแห่ง เตรียมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2561
       5.10.2 กำหนดประชุมนำเสนอแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2561
             - วันที่ 20 – 21 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม  โรงแรมบ้านปูรีสอร์ท
       5.10.3 การสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ (NGO) ประจำปี 2561
             กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ได้วางหลักเกณฑ์และแนวทางการสนับสนุนงบประมาณองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ : โดยกรมสนับสนุนบริการ
  สุขภาพไว้ใน web side tart health ขอให้กลุ่มงาน/หน่วยงานในสังกัด แจ้งองค์กร NGO ที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้ส่งโครงการที่ขอสนับสนุนให้กรมสนับสนุน
  บริการสุขภาพ ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2560  
   
  5.11 เรื่อง แจ้งให้ทราบจาก กลุ่มงานควบคุมโรค
   
  5.12 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทันตสาธารณสุข
   
  5.13 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ  
         5.13.1 อปสข.อนุมัติให้ โรงพยาบาลโคกสูง จ.สระแก้ว และโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ จ.สระแก้วขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อทั่วไป
         5.13.2 เร่งดำเนินการใช้เงินเหลือจ่ายงบค่าเสื่อม ปี 2558-2559 เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในวันที่ 30 กันยายน 2560 หากเกินวันที่ 12 ตุลาคม 2560
  หากไม่ได้ใช้ ต้องส่งเงินคืนให้กองทุนฯ
         - รพ.ตราด เงินเหลือจ่าย ปี 2558 จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 318,500 บาท สมทบ 48,500 บาท
         - รพ.ตราด เงินเหลือจ่าย ปี 2559 จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 350,000 บาท สมทบ 50,000 บาท
         5.13.3 สปสช.จัดสรรงบกลาง สำหรับค่าบริการผู้ป่วยใน รวมบริการสำหรับเด็กเกิดใหม่ โอนให้วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ตราด ได้รับจัดสรร 5,428,296
  บาท ขอให้หน่วยบริการ จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณและรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
  5.14 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
   
 

5.15 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

   
 

5.16 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

   
  5.17 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
   
  5.18 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานนิติการ
   
  5.19 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
  กรอบเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบที่ 2/2560 (เอกสารหมายเลข 8 )
   
  5.20 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
  ประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์ “จังหวัดตราดปลอดโฟม” (เอกสารหมายเลข 9 )
   
  5.21 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
   
  5.22 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
   

ระเบียบวาระที่  6  เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน /สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

   

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ