ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
ครั้งที่ 10 /2561 วันที่ 31 กรกฎาคม 2561  เวลา  13.00 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ดาวน์โหลดวาระการประชุม (ms-word)

ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                             1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด
 

                      1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตบริการสุขภาพที่ 6/สปสช เขต 6 ระยอง และการประชุม อื่นๆ

           
     
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2561 (เอกสารหมายเลข 1 )
            กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ฝ่ายเลขานุการการประชุม คปสจ. ได้จัดทำรายงานการประชุม คปสจ.ตราด   ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ไว้ใน Website www.trathealth.com ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด   และสามารถแจ้งแก้ไขรายงานดังกล่าวทาง
         

E-mail : Malai.s04@hotmail.com         นางมาลัย   สรวมชีพ    โทร. 08 1865 3007

         

E-Mail : chom_tum@hotmail.com        นางชมชื่น  นาควิเวก โทร. 08 1715 8122

   
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 9/2561
  3.1 รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 (เอกสารหมายเลข 2 )
          1) รายงานการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
          2) รายงานติดตามงบลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (เอกสารหมายเลข 3 )
  3.2 การจัดทำแผนคำของบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562
               วันที่ 3 สิงหาคม 2561 CUP ส่งแผน ให้ สสจ.ตราด (ส่งเอกสารพร้อมไฟล์)
               วันที่ 16 สิงหาคม 2561 นัดประชุมบันทึกโปรแกรม ที่ สสจ.ตราด (สปสช.เขต 6 เป็นวิทยากร)
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เพื่อพิจารณา
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ติดตามงานตามนโยบายที่สำคัญ

5.1 แจ้งสรุปข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ และนิเทศงาน กรณีปกติ (รอบที่ 2) ปี 2561 (กลุ่มงานพัฒนายุทธ์ฯ) (เอกสารหมายเลข 4 )
 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ จากคณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุข ระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
  6.1 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากสมาคม อสม. จังหวัดตราด
   
  6.2 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองตราด 
   
  6.3 ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
   
 

6.4 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลตราด 

           
  6.5 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกัน
   
  6.6 เรื่องแจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา
   
  6.7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ
    
  6.8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (นายนุกูล สุขเกื้อ)
   
  6.9 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากจาก ศตม.ที่ 4.6 ตราด
   
  6.10 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
          6.10.1 แจ้งการเตรียมการประชุมจัดทำแผนพัฒนาระบบบริหารจัดการ และพัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพ จังหวัดตราด ปีงบประมาณ 2562
                  - แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพฯ (พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) จัดประชุมวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2561
                  - แผนพัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพฯ จัดประชุมวันที่ 18 – 20 กันยายน 2561
                  - การเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำแผนฯ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ จะจัดส่งไฟล์เอกสารให้กลุ่มงาน/คปสอ. และนัดประชุมเพื่อ ผ่าน Web conference
  วันที่ 17 สิงหาคม 2561
   
  6.11 เรื่อง แจ้งให้ทราบจาก กลุ่มงานควบคุมโรค
   
  6.12 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทันตสาธารณสุข
   
  6.13 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ  
   
  6.14 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
          แจ้งผลการคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 6 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561
  ณ สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพภาคกลาง จ.ชลบุรี ดังนี้
          - รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรคมะเร็ง ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด (ม. 4 บ้านหนองคันทรง อ.เมือง จ.ตราด)
          - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการและนวัตกรรมสุขภาพชุมชน (ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จ.ตราด)
          - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 องค์กร อสม.ระดับอำเภอ สร้างสุขภาพ รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรม ต้านภัยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
  (ชมรม อสม. อ.บ่อไร่ จ.ตราด )    
  - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 โรงเรียนสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ(โรงเรียนบ้านหาดเล็ก ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด)
   
 

6.15 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

         6.16.1 การจัดสรรเสื้อโครงการหมอชวนวิ่ง (เอกสารหมายเลข 5 )
  6.16.2 แจ้งการใช้ข้อมูล Data Exchange งานแม่และเด็ก (เอกสารหมายเลข 6 )
   
 

6.16 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

   
  6.17 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
   
  6.18 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานนิติการ
   
  6.19 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
         6.19.1 การประชุมงานวิชาการและการมอบรางวัลบุคลากร & เครือข่ายสาสุขตราดทรงคุณค่า (HR Awards 2018) วันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2561 ณ
  ห้องประชุมโรงแรมบ้านปูรีสอร์ท จ.ตราด
         6.19.2 การจัดส่งผลประเมินการปฏิบัติงานบุคลากรสาสุขตราด รอบที่ 2/61 ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2561
   
  6.20 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
   
  6.21 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
   
  6.22 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
 

ระเบียบวาระที่ 7    เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน /สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

   
   

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

           
          กำหนดวันประชุม คปสจ.ตราด ประจำเดือนสิงหาคม 2561  วันที่ 31 สิงหาคม 2561