ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
ครั้งที่ 10 /2562 วันที่ 31 กรกฎาคม  2562  เวลา  13.30 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ดาวน์โหลดวาระการประชุม (ms-word)

ระเบียบวาระก่อนการประชุม

             1. ขอแสดงความยินดีและมอบประกาศเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติหน่วยบริการที่มีผลงานดีเด่นงานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) ดังนี้

                          1) รางวัล Best Practice CKD (งานควบคุมโรคไตเรื้อรัง) ระดับเขตสุขภาพที่ 6 ประจำปี งบประมาณ 2561 ได้แก่ รพ.บ่อไร่
 
                          2) โรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานNCD Clinic Plus และได้รับรางวัล Best Practice NCD ประเภทโรงพยาบาลขนาดเล็กระดับเขต
                               สุขภาพที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2561 ได้แก่ รพ.แหลมงอบ
                          3) โรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐาน NCD Clinic Plus ระดับเขตสุขภาพที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2561 ได้แก่ รพ.เขาสมิง
                          4) รางวัล NCD Clinic Plus ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562 ได้แก่ รพ.คลองใหญ่
 

ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                             1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด
 

                      1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตบริการสุขภาพที่ 6/สปสช เขต 6 ระยอง และการประชุม อื่นๆ

          แจ้งสรุปสาระสำคัญจากการประชุม อปสข.ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 18 กรกฎาคม 2562(เอกสารหมายเลข 1 )
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2562 (เอกสารหมายเลข 2 )
            กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ฝ่ายเลขานุการการประชุม คปสจ. ได้จัดทำรายงานการประชุม คปสจ.ตราด   ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ไว้ใน Website www.trathealth.com ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด   และสามารถแจ้งแก้ไขรายงานดังกล่าวทาง
         

E-mail : Malai.s04@hotmail.com         นางมาลัย   สรวมชีพ    โทร. 08 1865 3007

         

E-Mail : chom_tum@hotmail.com        นางชมชื่น  นาควิเวก โทร. 08 1715 8122

   
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 8/2562
  3.1 ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณงบดำเนินงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 ณ 22 กรกฎาคม 2562 (เอกสารหมายเลข 3)
  3.2 ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบลงทุน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (เอกสารหมายเลข 4)
          1) งบผูกพันข้ามปี
          2) งบลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562
          3) รายงานติดตามงบลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ปีงบประมาณ 2561) งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
          4) รายงานติดตามงบลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 ที่ได้รับการอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบลงทุนเหลือจ่าย)
          5) รายงานติดตามความคืบหน้างบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบเสื่อม) จังหวัดตราด
 
  3.3 แจ้งผลการจัดสรรงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนส่วน 10 % ระดับเขต (เอกสารหมายเลข 5)
  3.4 การประชุมวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562
          - กำหนดการ วันที่ 9 - 11 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี
          - เขตสุขภาพที่ 6 เป็นเจ้าภาพ มอบให้ สสจ.ตราด/รพ.ตราด รับผิดชอบเป็นคณะกรรมการ ต้อนรับวิทยากร
          -  เปิดลงทะเบียนร่วมประชุมฯ เริ่มวันที่ 1 มิถุนายน 2562 โดยผ่านเว็บไซต์ http://mophconf.moph.go.th
          - วันที่ 8 กันยายน 2562 ขอเชิญร่วมงานวิ่ง “FUN RUN และ Mini half Marathon” 
  3.5 การประชุมวิชาการด้านสุขภาพจังหวัดตราด ปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้บุคลากรในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ส่งผลงานทางวิชาการ & ผลงานวิจัย & R2R & นวัตกรรม (กลุ่มงานทรัพย์)
          - กำหนดจัดในวันที่ 18 กันยายน 2562
          - สถานที่  ห้องประชุมโรงแรมบ้านปูรีสอร์ท อ.เมือง จ.ตราด
          - ส่งผลงานทางวิชาการได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เพื่อพิจารณา
       4.1 พิจารณาจัดสรรงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนส่วน 20% ระดับจังหวัด (กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ) (เอกสารเพิ่มเติม 1)
       4.2 ขออนุมัติใช้เงินค่าบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว เพื่อร่วมบูรณาการสำหรับ 2 โครงการ 180000 บาท (กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ)
       - โครงการประชุมวิชาการด้านสุขภาพจังหวัดตราด ปีงบประมาณ 2562
       - โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ จังหวัดตราด ปีงบประมาณ 2563
       4.3 พิจารณาร่างจัดสรรเงินงบประมาณเหมาจ่ายรายหัว เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดบริการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิปิด
ปีงบประมาณ 2561 (กลุ่มงานประกันฯ) (เอกสารหมายเลข 6)
       4.4 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อไร่เสนอชื่อ น.ส.นันทิดา​ บุญชู​  ตำแหน่ง นวก.สาสุขชำนาญการ ให้รักษาการในตำแหน่ง​ผอ.รพ.สต.ช้างทูน.ไปพลางก่อน
จนกว่าจะสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้ (กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล)
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ติดตามงานตามนโยบายที่สำคัญ

 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ จากคณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุข ระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
  6.1 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากสมาคม อสม. จังหวัดตราด
  ขอหารือเรื่องวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ที่จะต้องฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายมีไม่เพียงพอ จะมีแนวทางแก้ไขอย่างไรบ้าง
   
  6.2 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองตราด 
   
  6.3 ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
   
 

6.4 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลตราด 

           
  6.5 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกัน
  6.5.1 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก (เอกสารหมายเลข 7)
  6.5.2 แจ้งรณรงค์ป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ 1 – 12 ปี (เอกสารหมายเลข 7)
   
  6.6 เรื่องแจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา
   
  6.7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ
    
  6.8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
   
  6.9 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากจาก ศตม.ที่ 4.6 ตราด
   
  6.10 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
  6.9.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ จังหวัดตราด ปีงบประมาณ 2563
         - กำหนดการจัดประชุมในวันที่ 19– 20 กันยายน 2562
         - สถานที่ ห้องประชุมโรงแรมบ้านปูรีสอร์ท อ.เมือง จ.ตราด
                       ขั้นตอนการเตรียมการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2563
  - คปสอ.ส่งแบบรายงานผลงานตาม 20 KRA 115 KPI ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 (ผลงาน 9 เดือน)
  - จัดประชุมผู้รับผิดชอบทุกกลุ่มงาน เพื่อเตรียมวิเคราะห์ผลงานของทุก คปสอ./เตรียมนำเสนอรายประเด็นยุทธศาสตร์ (14 ส.ค.62)
  - จัดประชุมผู้รับผิดชอบทุกกลุ่มงาน/คปสอ. เพื่อเตรียมจัดทำ ร่างแผนปฏิบัติการฯ ปี 2563 (22 ส.ค.62)
   
   
  6.11 เรื่อง แจ้งให้ทราบจาก กลุ่มงานควบคุมโรค
   
  6.12 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทันตสาธารณสุข
   
  6.13 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ  
  6.13.1 แจ้งสำนักงานเขตสุขภาพที่ 6 ได้จัดทำข้อมูล Plan fin และต้นทุนหน่วยบริการ วางไว้ที่เว็ป http://region6.cbo.moph.go.th/r6 โดยกดเลือกกลุ่มงาน CFO
  แล้วเลือกรายการข้อมูลที่ต้องการดู เพื่อให้ผู้บริหาร รพ.ทุกแห่ง สามารถนำข้อมูล รพ.ของตนเองมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับ รพ.ที่มีขนาดเท่ากัน
  เพื่อพัฒนาปรับปรุงต่อไป
   
  6.13.2 2. สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6 ได้จัดทำโครงการอบรมการใช้โปรแกรม RCM (Receive Claim management) ให้แก่ รพ.ทุกแห่ง เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยตรวจสอบ
  ในการให้บริการและสามารถเรียกเก็บค่าบริการได้ครบทุกราย โดยขอความร่วมมือจากผู้บริหารของ รพ.ทุกแห่ง ให้อำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่
  ในการปฏิบัติงานด้วย (เอกสารหมายเลข 8 )
   
  6.14 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
   
 

6.15 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

   
 

6.16 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

   
  6.17 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
   
   
  6.18 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานนิติการ
   
  6.19 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
  กำหนดแจ้งกรอบวงเงิน(2.7%) ให้รพช.และสสอ.ทุกแห่งทราบ ในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เพื่อใช้ในการประเมินเลื่อนเงินเดือนรอบที่ 2 และเมื่อหน่วยงานดำเนิน
  การแล้วให้แจ้งผลการใช้เงินกลับคืนให้ สสจ.ตราดภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562
   
  6.20 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
   
  6.21 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
  รายงานความก้าวหน้าการจัดบริการนวดแผนไทยใน สสจ.ตราด
   
  6.22 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
 
 

ระเบียบวาระที่ 7    เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน /สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

   
   

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

    กำหนดวันประชุม คปสจ.ตราด ประจำเดือนสิงหาคม 2562 วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด