ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
ครั้งที่ 10/ 2563   วันพฤหัสบดีที่  29 ตุลาคม 2563 เวลา  13.30 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ดาวน์โหลดวาระการประชุม (ms-word)

ระเบียบวาระก่อนการประชุม

กลุ่มงานนิติการ

     ขอมอบประกาศเกียรติคุณ ให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินตัวชี้วัดที่ 54 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 (ร้อยละ 90) มีรายชื่อดังต่อไปนี้

(ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 90 - 100) ระดับ A  

    1.โรงพยาบาลตราด
    2.โรงพยาบาลบ่อไร่
    3.โรงพยาบาลเกาะช้าง
4.
    โรงพยาบาลแหลมงอบ

5.โรงพยาบาลเกาะกูด

6.โรงพยาบาลคลองใหญ่

7.โรงพยาบาลเขาสมิง

8.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาสมิง

9.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อไร่

10.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อไร่

11.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแหลมงอบ

12.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแหลมงอบ

(ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 80 – 89.99)  ระดับ B

1.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

2.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกูด

ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 0 – 59.99)  ระดับ E

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองใหญ่

 

ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                             1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด
 

                  1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตบริการสุขภาพที่ 6/สปสช เขต 6 ระยอง และการประชุม อื่นๆ

          1.2.1 สรุปการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 6
         

1.2.2 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต 6 ระยอง  

 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2563 (เอกสารหมายเลข 1 )
           กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ฝ่ายเลขานุการการประชุม คปสจ.ได้จัดทำรายงานการประชุม คปสจ.ตราด 9/2563 วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563 ไว้ใน Website www.trathealth.com ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด และแจ้งให้คกก.คปสจ.ทุกท่านทราบ ผ่านทาง line  หากมีข้อแก้ไข โดยขอให้แจ้งกลับมายังฝ่ายเลขาฯ ภายในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม  2563
   
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 9/2563
  3.1เรื่องติดตามผลการดำเนินงาน การก่อสร้างห้องฉุกเฉิน (ER) รพ.เขาสมิง
  3.2  เรื่องการพิจารณาจัดสรรโควตาเพื่อทำสัญญานักเรียนทุนพยาบาลปี  พ.ศ.2564 – 2567 จำนวน  5 ราย (เอกสารหมายเลข 2)
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ จากคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
                4.1 เรื่อง แจ้งจากสมาคม อสม.จังหวัดตราด  

                4.2 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตราด

                4.3 เรื่อง แจ้งให้ทราบจาก ศตม.ที่ ๖.๔ ตราด

                4.4 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด     

                4.5 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลตราด      

                4.6 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)    

                              4.6.1 แนวทางการเก็บตัวอย่างเพื่อเฝ้าระวังโรคไวรัส COVID – 19 ในคนไทย แรงงานต่างด้าว  และกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดตราด

                             (เอกสารหมายเลข 3)
                4.7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
                4.8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)   
                4.9 เรื่อง เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป
                         4.9.1 รายงานผลความก้าวหน้า การดำเนินการตามแผนงบลงทุน พ.ศ.2563  และ พ.ศ.2564   (เอกสารหมายเลข 4)
 
                4.10 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ   
                         4.10.1 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส  COVID -19  
                         4.10.2สถานการณ์ และมาตรการป้องกันควบคุม โรคไข้เลือดออก / โรคชิคุนกุนยา
 
                4.11 เรื่อง แจ้งจากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย   
                         4.11.1 สรุปการประชุมผ่านทางไกล (VCS) โครงการคนละครึ่ง  (เอกสารหมายเลข 5)
                4.12 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน
                4.13 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

                4.14 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดตราด

                

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา

                                กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
                5.1 พิจารณาเสนอชื่อรักษาการแทนสาธารณสุขอำเภอแหลมงอบ  เพิ่มเติม 1 ราย  และเสนอชื่อรักษาการในตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. สังกัดสำนักงานสาธารณสุขแหลมงอบ  2 แห่ง (เอกสารหมายเลข 6)

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

    แจ้งตามแผนกำหนดวันประชุม คปสจ.ตราด  ครั้งที่ 11/2563  ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ในวันจันทร์ที่  30  พฤศจิกายน  2563   ณ ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด