ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
ครั้งที่ 10/2564  วันศุกร์ที่  29 ตุลาคม 2564  เวลา  13.30 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ดาวน์โหลดวาระการประชุม (ms-word)
วาระก่อนการประชุม

จากกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

1.ขอต้อนรับ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด ท่านใหม่  คือ  นพ.วินัย  บรรจงการ
2.ขอแสดงความยินดี กับผู้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จำนวน  2 ท่าน  ได้แก่

1. นายพิบูลย์  รองศิริคง   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  หัวหน้ากลุ่มงาน NCD 

2. นายบุรินทร์  ไตรรัตน์   สาธารณสุขอำเภอเกาะช้าง  (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)

 
จากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
3. มอบโล่เกียรติคุณ  วัดส่งเสริมสุขภาพสู่วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ   1  รางวัล
4. มอบรางวัลเกียรติบัตร วัดส่งเสริมสุขภาพ  53  รางวัล  (ระดับก้าวหน้า  1 รางวัล  ระดับพื้นฐาน  52  รางวัล )   
 
                 ตามที่กรมอนามัย สำนักอนามัยผู้สูงอายุ ได้ดำเนินโครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพพัฒนาทักษะกาย ใจ ในพระสงฆ์
และสามเณรกลุ่มเสี่ยง และมีการพัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งจังหวัดตราดได้พัฒนาวัดผ่านเกณฑ์วัดส่งเสริมสุขภาพสู่วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ จำนวน 1 วัด และมีวัดที่ผ่านเกณฑ์วัดส่งเสริมสุขภาพทั้งหมด  53 วัด  (แบ่งเป็นวัดผ่านเกณฑ์วัดส่งเสริม
สุขภาพระดับพื้นฐาน จำนวน  52 วัด และวัดที่ผ่านเกณฑ์ระดับก้าวหน้า  จำนวน  1 วัด)   รวม ทั้งหมด  54 รางวัล ดังนี้
                 1. โล่เกียรติคุณวัดส่งเสริมสุขภาพสู่วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ 1  และเกียรติบัตรวัดส่งเสริมสุขภาพระดับก้าวหน้าวัดไผ่ล้อม  1 รางวัล  ให้กับ   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด
                 2.รางวัลเกียรติบัตรวัดส่งเสริมสุขภาพระดับพื้นฐาน  จำนวน 18 รางวัล  ให้กับสาธารณสุขอำเภอเมืองตราด

                 3.รางวัลเกียรติบัตรวัดส่งเสริมสุขภาพระดับพื้นฐาน  จำนวน 11 รางวัล  ให้กับสาธารณสุขอำเภอเขาสมิง

                 4.รางวัลเกียรติบัตรวัดส่งเสริมสุขภาพระดับพื้นฐาน  จำนวน 11 รางวัล  ให้กับสาธารณสุขอำเภอบ่อไร่

                 5.รางวัลเกียรติบัตรวัดส่งเสริมสุขภาพระดับพื้นฐาน  จำนวน   3 รางวัล  ให้กับสาธารณสุขอำเภอแหลมงอบ

                 6.รางวัลเกียรติบัตรวัดส่งเสริมสุขภาพระดับพื้นฐาน  จำนวน   3 รางวัล  ให้กับสาธารณสุขอำเภอเกาะช้าง

                 7.รางวัลเกียรติบัตรวัดส่งเสริมสุขภาพระดับพื้นฐาน  จำนวน   3 รางวัล  ให้กับสาธารณสุขอำเภอเกาะกูด
                 8.รางวัลเกียรติบัตรวัดส่งเสริมสุขภาพระดับพื้นฐาน  จำนวน   3 รางวัล  ให้กับสาธารณสุขอำเภอคลองใหญ่
 

จากกลุ่มงานกฎหมาย

5. มอบประกาศเกียรติคุณ ให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินตัว ชี้วัดที่ 61 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 (ร้อยละ 92)   มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้ 
                 1.1)  (ระดับคะแนน 95.00 - 100)  ระดับผลการประเมิน  AA     
                                  1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด    
                                  2. โรงพยาบาลตราด                   
                                  3. โรงพยาบาลคลองใหญ่     
                                  4. โรงพยาบาลเกาะกูด                           
                                  5. โรงพยาบาลบ่อไร่                                 
                                  6. โรงพยาบาลแหลมงอบ
                                  7. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาสมิง     
                                  8. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อไร่           
                                  9. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะช้าง        
                                  10. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกูด
                 1.2)  (ระดับคะแนน 85.00 – 94.99)  ระดับผลการประเมิน  A
                                  1. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแหลมงอบ        
                                  2. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองใหญ่     

                                  3. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตราด

                 1.3)  (ระดับคะแนน 55.00 - 64.99)  ระดับผลการประเมิน  D 
                                  1. โรงพยาบาลเกาะช้าง                             
                                  2. โรงพยาบาลเขาสมิง
6. มอบประกาศเกียรติคุณผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์  ระดับจังหวัด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ดังนี้
                                  1. นางสาวปรานทิพย์   ทศรัตน์ปรียากุล
                                  2. นางสาวปริญญา   พลอยจั่น
                                  3. นางสมหมาย   สมตระกูล
จากกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
7. มอบประกาศนียบัตรให้อำเภอที่เข้าร่วมโครงการพัฒนากลไกสนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ภายใต้การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6ปีงบประมาณ 2564
จังหวัดตราด   1  รางวัล
                 ด้วยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จ.ชลบุรี ดำเนินการพัฒนากลไกสนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ภายใต้การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 ปี 2564
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครือข่ายระดับจังหวัด อำเภอและตำบล สามารถบริหารจัดการขับเคลื่อนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ภายใต้กลไก พชอ. และดำเนินการแล้วเสร็จ จึงมอบประกาศนียบัตรให้อำเภอที่เข้าร่วมโครงการฯ
ปีงบประมาณ 2564 จังหวัดตราด  ได้แก่  อำเภอบ่อไร่ ประเด็น พชอ. การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                             1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด
   

                  1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตบริการสุขภาพที่ 6/สปสช เขต 6 ระยอง และการประชุม อื่นๆ

            1.2.1 สรุปการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 6
           

1.2.2 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต 6 ระยอง (เอกสารหมายเลข 1 )

 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2564 (เอกสารหมายเลข 2
             กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ฝ่ายเลขานุการการประชุม คปสจ. ได้จัดทำรายงานการประชุม คปสจ.ตราด ครั้งที่ 9/๒๕64  วันที่ 29 กันยายน 2564 ไว้ใน Website www.trathealth.comของสำนักงาน
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดและแจ้งให้ คปสจ.ทุกท่านทราบ ผ่านทาง line  หากมีข้อแก้ไข โดยขอให้แจ้งกลับมายังฝ่ายเลขาฯ ภายในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2564
     
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  สืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่  9/2564
    3.1รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง   ปีงบประมาณ  2564       (เอกสารหมายเลข 3 )
            3.1.1 งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    
            3.1.2 งบ พรก. เงินกู้เพื่อแก้ปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  รอบ 1 และรอบ 2
            3.1.3 งบค่าบริการทางการแพทย์ที่จ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบเสื่อม 10%, 20%, 70%)  ยกเว้น รพ.ตราด
   

                      3.2 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง   ปีงบประมาณ  2565      (เอกสารหมายเลข 4 )

                               3.2.1 งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง     
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบจากคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.)จังหวัดตราด
                4.1 เรื่อง แจ้งจากสมาคม อสม.จังหวัดตราด   - ติดราชการ -

                4.2 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตราด

                4.3 เรื่อง แจ้งให้ทราบจาก ศตม.ที่ ๖.๔ ตราด

                4.4 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบ้านหาดเล็ก จังหวัดตราด     

                4.5 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลตราด      

                4.6 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)    
                4.7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
                4.8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
                4.9 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
                        4.9.1 การเบิกค่าตอบแทนเสี่ยงภัย รพ.สนาม
                4.10 เรื่อง แจ้งจากกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (เอกสารหมายเลข 5 )
                         4.10.1 มติ อ.ก.พ. กระทรวง วันที่  25 สิงหาคม 2564  มีมติเห็นชอบให้ขอรับจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ และคัดเลือกกรณีพิเศษ 35,387 อัตรา  ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้ทุกหน่วยงาน                                     ตรวจสอบข้อมูลบุคลากรทุกประเภทจากระบบ HROPS  
                         4.10.2 การขอรับจัดสรรตำแหน่งพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19  ซึ่งทางกระทรวงกำหนดให้จ้างได้ ใน 7 สายงาน ได้แก่ แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร                          
                                    นักวิชาการสาธารณสุข นักวิทยาศาสตร์ นักเทคนิคการแพทย์ และนักรังสีกายแพทย์   ซึ่งมติให้ทำสัญญาจ้าง ครั้งละ 3 เดือน เมื่อหมดภารกิจอาจไม่ต่อสัญญาจนครบปี 2565 ได้  และไม่สามารถเบิก
                                    ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้ นอกจากได้รับค่าจ้างเท่านั้น    จังหวัดตราด ขอรับการจัดสรรไปจำนวน  5  ตำแหน่ง

                         4.10.3  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแจ้งว่า ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564ขอให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป 

                                    ประเภทวิชาการ ที่ต้องมีกระบวนการคัดเลือกไว้ก่อนจนกว่าสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการจัดกลุ่มตำแหน่ง  กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลและผลงาน รวมถึงแต่งตั้ง
                                    คณะกรรมการประเมินบุคคลและประเมินผลงานแล้วเสร็จ ยกเว้นที่ได้เริ่มดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเดิมที่ก่อนวันที่ ก.พ. ได้ออกกฎ ก.พ.ใหม่ที่มีผลบังคับใช้คือ ก่อนวันที่ 1 กันยายน
                                    2564   ส่วนการย้าย การโอนไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานเดียวกัน ให้ดำเนินการโดยใช้ดุลยพินิจของผู้มีอำนาจสั่งบรรจุพิจารณาแต่งตั้ง   ดังนั้น  ขอให้ทุกหน่วยงานแจ้งบุคลากรที่จะส่งเอกสาร
                                    เพื่อขอเลื่อนระดับด้วยว่า กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล จะยังไม่สามารถดำเนินการได้ จนกว่าจะมีหนังสือสั่งการมาจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ยกเว้น การขอรับเงินประจำตำแหน่งให้ส่งได้ตามปกติ
                4.11 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทันตสาธารณสุข    (เอกสารหมายเลข 6 )
                        4.11.1 เรื่องสถานการณ์แผน  Service Plan  สาขาสุขภาพช่องปาก   
                4.12 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
                        4.12.1 สถานการณ์และมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)   (ขึ้นจอภาพ)
                4.13 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย     (เอกสารหมายเลข 7 )
                        4.13.1 มาตรฐานสถานประกอบการ เพื่อการป้องกันควบคุมโรค  COVID – 19
                4.14 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน

                4.15 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

                4.16 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดตราด
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  
              5.1 ขอเสนอชื่อให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ่าวพร้าว  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกูด    คือ นายณพงษ์  แพทย์อุดม ตำแหน่งนักวิชาการ สาธารณสุขชำนาญการ

  จนกว่าจะมีการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่ง

              5.2 การขอเสนอชื่อให้รักษาการในผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน  กรณีที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไม่อยู่ หรือ ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้   ขณะนี้ มี รพ.แหลมงอบส่งรายละเอียดมาเพียง1 แห่ง   เพื่อให้การดำเนินการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและในคราวเดียวกัน  ขอให้โรงพยาบาลที่ต้องการเปลี่ยนแปลง แจ้งเป็นหนังสือพร้อมวาระการประชุม มายังกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564  เพื่อรวบรวมเข้าที่ประชุม คปสจ.เดือน
พฤศจิกายน ต่อไป  
 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น

แจ้งกำหนดวันประชุม คปสจ.ตราด  ครั้งที่ 11/ 2564  ประจำเดือน พฤศจิกายน  2564
 ในวันอังคารที่  30 พฤศจิกายน 2564