ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
ครั้งที่ 10/ 2566  วันอังคารที่  31 ตุลาคม 2566  เวลา  13.30 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ดาวน์โหลดวาระการประชุม (ms-word)

ระเบียบวาระ ก่อนการประชุม

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 

1. ขอมอบประกาศนียบัตร รับรองมาตรฐาน Green and Clean Hospital Challenge   ให้แก่โรงพยาบาลจำนวน  7  แห่ง  ดังนี้
       1) โรงพยาบาลตราด ผ่านมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital Challenge ระดับท้าทาย (Challenge)  ด้านมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
       2) โรงพยาบาลคลองใหญ่ ผ่านมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital Challenge ระดับท้าทาย (Challenge)  ด้านมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
       3) โรงพยาบาลเกาะช้าง ผ่านมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital Challenge ระดับท้าทาย (Challenge)  ด้านมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
       4) โรงพยาบาลเขาสมิง ผ่านมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital Challenge ระดับมาตรฐาน (Standard)
       5) โรงพยาบาลบ่อไร่ ผ่านมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital Challenge ระดับมาตรฐาน (Standard)       
       6) โรงพยาบาลแหลมงอบ ผ่านมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital Challenge ระดับมาตรฐาน (Standard)

       7) โรงพยาบาลเกาะกูด ผ่านมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital Challenge  ระดับมาตรฐาน (Standard)

 
เรื่องขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ 3 ท่าน
1. นายนพพร หาญเหี้ยม มีคำสั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) สสอ.คลองใหญ่
2.นายบรรจง คงทรัพย์ ผอ.รพ.สต.(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) รพ.สต.บ้านท้ายวัง สสอ.เมือง
3.นายเลอศักดิ์ ติณสุวรรณ ผอ.รพ.สต.(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) รพ.สต.บ้านคลองพร้าว สสอ.เกาะช้าง
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                             1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด
   

       1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตบริการสุขภาพที่ 6/สปสช เขต 6 ระยอง และการประชุม อื่นๆ

            1.2.1 สรุปการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 6
           

1.2.2 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต 6 ระยอง

 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องประธานแจ้งรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2566  (เอกสารหมายเลข 1 )
             กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ฝ่ายเลขานุการการประชุม คปสจ. ได้จัดทำรายงานการประชุม คปสจ.ตราด ครั้งที่ 9/2566 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2566 ไว้ใน Website www.trathealth.com ของสำนักงาน
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดและแจ้งให้ คปสจ.ทุกท่านทราบ ผ่านทาง line  หากมีข้อแก้ไขโดยขอให้แจ้งกลับมายังฝ่ายเลขาฯ ภายในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2566
    มติที่ประชุม  :  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2566  โดยมีผู้ขอแก้ไข  ในหน้าที่ 1 ลำดับที่  29  เดิมรักษาการในตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอเขาสมิง  ขอแก้ไขเป็น  สาธารณสุขอำเภอเขาสมิง
     
     
     
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  สืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่ 9/2566  
    3.1 ความก้าวหน้าการ จัดซื้อ – จัดจ้าง จังหวัดตราด  ปีงบประมาณ 2566
                 3.1.1  งบลงทุน - งบค่าเสื่อม  จังหวัดตราด   ปีงบประมาณ 2566   (เอกสารหมายเลข 2 )
    3.2 ความก้าวหน้าระบบ  Home Ward  (พคร.)  (เอกสารหมายเลข 3 )
    3.3 ติดตามการดำเนินงานเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ มูลนิธิดรีมลอปเม้นท์ (M – Fund) (เอกสารหมายเลข 4 )
                    3.4  ติดตามการดำเนินงานเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล ประกันชีวิต (I Claim) (เอกสารหมายเลข 5 )
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบจากคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.)จังหวัดตราด
                4.1 เรื่อง แจ้งจากชมรม อสม.จังหวัดตราด 

                4.2 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตราด   

                4.3 เรื่อง แจ้งให้ทราบจาก ศตม.ที่ ๖.๔ ตราด

                4.4 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบ้านหาดเล็ก จังหวัดตราด     

                4.5 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลตราด

                4.6 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 

                                4.6.1 รายงานความก้าวหน้าการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด (เอกสารแนบ )

                4.7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
                4.8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  (ด้านบริการทางวิชาการ)
                4.9 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป  
                4.10 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
                                4.10.1 ข้อสั่งการในการประชุมขับเคลื่อนนโยบาย ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (เอกสารหมายเลข 5 )
                4.11 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ     (เอกสาร )

                                4.11.1 สถานการณ์ และมาตรการควบคุมโรคไข้เลือดออก จ.ตราด

                                4.11.2 แนวทางการให้บริการวัคซีน HPV ตามนโยบายเร่งรัด 100 วัน

                                4.11.3 ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนพื้นฐานในเด็กแรกเกิด - 5 ปี จังหวัดตราดปี 2566

                4.13 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
                4.14 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ
                4.15 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
                                4.14.1 การขอรับค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU/NPCU) (เอกสารหมายเลข 6 )
                                จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) เขตสุขภาพที่ 6  ปีงบประมาณ 2567 จำนวน  22 หน่วย จังหวัดตราดได้รับโควต้า  2 หน่วย จัดส่งสำรอง 2 หน่วย หลักเกณฑ์และรายชื่อ PCU/NPCU

                                4.14.2 นโยบาย Quick Win 100 วัน ลำดับที่ 9  การพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย

                                เป้าหมายการพัฒนา รพช. 3 แห่ง  ประเด็นการพัฒนา คือ การเปิดหน่วยไตเทียมเพื่อจัดบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม (hemodialysis) โดยเลือกใช้รูปแบบการลงทุนของ รพ.ด้วยงบประมาณและการได้รับการบริจาคเงินจากภาคเอกชนและประชาชน  งบประมาณโดยประมาณแห่งละ 3 ล้านบาท จำนวน 2 แห่ง และอยู่ระหว่างพิจารณาการลงทุนฯ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
                                1) รพ.คลองใหญ่  เป้าหมายรองรับผู้ป่วยโรคไตเขตอำเภอคลองใหญ่และประเทศกัมพูชา
                                2) รพ.เขาสมิง      รองรับผู้ป่วยเขตอำเภอเขาสมิงและอำเภอบ่อไร่
                                3) รพ.เกาะช้าง    อยู่ระหว่างการพิจารณาการลงทุนของ รพ.เกาะช้าง หรือการจ้างเหมาบริการฯ จากภาคเอกชน
ซึ่งการดำเนินงานทุกขั้นตอนในการจัดตั้งหน่วยไตเทียม (โครงสร้างพื้นที่ฯ เครื่องไตเทียมฯ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง) ทั้ง 3 รพ. จะได้รับความร่วมมือให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะจากนายแพทย์    พีรพัชร  รัตนสุนทร นายแพทย์ชำนาญการ แพทย์เฉพาะทางสาขาอายุรกรรม รพ.ตราด
 
                4.15 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
                4.16 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
                4.17 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มกฎหมาย
                4.18 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทันตสาธารณสุข (เอกสารหมายเลข 7 )

                                4.18.1  แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัดงานทันตสาธารณสุข จังหวัดตราด 2567

                4.19 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย (เอกสารหมายเลข 8 )
                                4.19.1 การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและความปลอดภัยในการท่องเที่ยวจังหวัดตราด ( Trat  destination of Wellness and Safety Tourism)
                                4.19.2 การพัฒนาคุณภาพระบบประปาของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้มีคลอรีนตามมาตรฐาน
                                4.19.3 การประเมินปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของหน่วยงานสาธารณสุข
                                4.19.4 ปฏิทินการรณรงค์ กิจกรรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
                4.20 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
                4.21 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
                4.22 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน
                4.23 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
                4.24 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดตราด
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา

                5.1 การจัดงานกีฬาสาธารณสุข จ.ตราด  ประจำปีงบประมาณ 2567 (เอกสารแนบ )
 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น

                6.1 แจ้งกำหนดวันประชุม คปสจ.ตราด  ครั้งที่ 11/2566  ประจำเดือนพฤศจิกายน  2566      

       ได้กำหนดวันเบื้องต้น  คือ วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566  ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดวัน เวลา ให้ทราบอีกครั้ง