ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
ครั้งที่ 11 /2560 วันที่ 12 กันยายน 2560  เวลา  13.00 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อไร่

ดาวน์โหลดวาระการประชุม (ms-word)

วาระก่อนการประชุม

     
     1. การมอบป้ายรับรอง Green & Clean Hospital (กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ) (เอกสารหมายเลข1 )
     2.มอบโล่รางวัลให้แก่หน่วยงานที่ชนะการประกวดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
         (กลุ่มงานนิติการ)  (เอกสารหมายเลข2 )
   
ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 

                      1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด

                      1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตบริการสุขภาพที่ 6/สปสช เขต 6 ระยอง และการประชุม อื่นๆ

     
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2560 (เอกสารหมายเลข 3 )
            กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ฝ่ายเลขานุการการประชุม คปสจ. ได้จัดทำรายงานการประชุม คปสจ.ตราด   10/2560 วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ไว้ใน Website www.trathealth.com ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด   และสามารถแจ้งแก้ไขรายงานดังกล่าวทาง
   

E-mail : Malai.s04@hotmail.com         นางมาลัย   สรวมชีพ    โทร. 08 1865 3007

   

E-Mail : chom_tum@hotmail.com        นางชมชื่น  นาควิเวก โทร. 08 1715 8122

   
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 10/2560
  3.1 สรุปความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560 ข้อมูลจากระบบ GFMIS  ณ วันที่ 31  สิงหาคม 2560  (เอกสารหมายเลข 4 )
  3.2รายงานติดตามงบลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560 (เอกสารหมายเลข 5 )
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เพื่อพิจารณา
  4.1 ขออนุมัติใช้เงินค่าบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ ในการดำเนินงานสาธารณสุขแรงงานต่างด้าว จำนวน
       280,000 บาท (กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ) (เอกสารหมายเลข 6 )
   4.2 พิจารณาแผนคำของบค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561 ระดับจังหวัด (กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ)      (เอกสารหมายเลข 7)
  4.3 กลุ่มงานประกันสุขภาพ จัดทำร่างประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการของหน่วยบริการสาธารณสุข ในสังกัด
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด เพื่อให้ คปสจ.ได้พิจารณาเห็นชอบและอนุมัติ เพื่อประกาศให้หน่วยบริการถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
  (เอกสารหมายเลข 8 )
 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ จากคณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุข ระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
  5.1 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากสมาคม อสม. จังหวัดตราด
   
  5.2 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองตราด 
   
  5.3 ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
   
 

5.4 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลตราด 

     
  5.5 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกัน
   
  5.6 เรื่องแจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา
   
  5.7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ
    
  5.8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (นายนุกูล สุขเกื้อ)
   
  5.9 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากจาก ศตม.ที่ 3.4 ตราด
   
  5.10 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
  แจ้งกำหนดการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2561
  ในวันที่ 20 – 21 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม  โรงแรมบ้านปูรีสอร์ท
  5.11 เรื่อง แจ้งให้ทราบจาก กลุ่มงานควบคุมโรค
   
  5.12 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทันตสาธารณสุข
   
  5.13 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ  
  มาตรการองค์กรไร้พุง ลดโรคไม่ติดต่อไร้พุง
  - แจ้งประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด เรื่อง องค์กรไร้พุง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สำหรับหน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับทุกแห่ง จังหวัดตราด
  ตราด (No Fat NCD Will Be Healthy Organization)(เอกสารหมายเลข 9 )
   
  5.14 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
   
 

5.15 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

   
 

5.16 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

   
  5.17 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
  - แจ้งสรุปคะแนนผลการตรวจสอบภายใน ของคณะทำงานตรวจสอบภายในระดับจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ปีงบประมาณ 2560
  (เอกสารหมายเลข 10 )
   
  5.18 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานนิติการ
  - สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโป่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานสาธารณสุข (ITA) (เอกสารหมายเลข 11 )
   
  5.19 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
  - แจ้งเรื่องโครงสร้างและกรอบอัตรากำลัง (เอกสารหมายเลข 12 )
   
  5.20 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
   
  5.21 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
  - แจ้งเรื่องการออกหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน (เอกสารหมายเลข 13 )
   
  5.22 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
  - แจ้งแนวทางการดูแลผู้พ้นโทษและการดูแลให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือ (เอกสารหมายเลข 14 )
   

ระเบียบวาระที่  6  เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน /สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

   

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ