ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
ครั้งที่ 11 /2561 วันที่ 31 สิงหาคม 2561  เวลา  13.00 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ดาวน์โหลดวาระการประชุม (ms-word)

วาระก่อนการประชุม

1. ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เลื่อนระดับเป็นชำนาญการพิเศษ
       จำนวน 3 คน ดังนี้

       1) นายชยพล  คุปติชญานนท์  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารฯ

       2) นางชวินี  วรรณรัตน์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  หัวหน้ากลุ่มงานโรคไม่ติดต่อฯ
       3) นายนุกูล  กองทรัพย์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  สสอ.บ่อไร่

2. มอบเกียรติบัตรรับรองนวัตกรรม Green & Clean Hospital ระดับเขต

       1) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเขต ได้แก่ รพ.แหลมงอบ เรื่อง“ท่อระบายอากาศแบบประยุกต์ (Modified AIR) ห้องเอกซเรย์”
       2) รพ.ตราด นวัตกรรมเรื่อง “การปูพื้นห้องส้วมด้วยนวัตกรรมคัลเลอร์แฟ็กซ์เคลือบเรซิ่น”
       3) รพ.คลองใหญ่ นวัตกรรม เรื่อง “ถังบำบัดน้ำเสียติดตั้งในรพ.สต.ทุกแห่ง”และ“วันเดียวเที่ยวไปทุกที่”
3. มอบเกียรติบัตรรับรองศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 6.4 ผ่านการประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน “สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา
       ในระดับ ดีมาก
 

ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                             1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด
 

                      1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตบริการสุขภาพที่ 6/สปสช เขต 6 ระยอง และการประชุม อื่นๆ

           
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2561 (เอกสารหมายเลข 1 )
            กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ฝ่ายเลขานุการการประชุม คปสจ. ได้จัดทำรายงานการประชุม คปสจ.ตราด   ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ไว้ใน Website www.trathealth.com ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด   และสามารถแจ้งแก้ไขรายงานดังกล่าวทาง
         

E-mail : Malai.s04@hotmail.com         นางมาลัย   สรวมชีพ    โทร. 08 1865 3007

         

E-Mail : chom_tum@hotmail.com        นางชมชื่น  นาควิเวก โทร. 08 1715 8122

   
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 10/2561
  3.1 รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 23 สิงหาคม ๒๕๖๑ (เอกสารหมายเลข 2 )
          1) รายงานการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
          2) รายงานติดตามงบลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (เอกสารหมายเลข 3 )
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เพื่อพิจารณา
        4.1 พิจารณารายการตามแผนค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 ส่วน 20 % ระดับจังหวัด  (เอกสารหมายเลข 4)
        4.2 ขออนุมัติใช้เงินบริหารจัดการแรงงานต่างชาติ ในการจัดทำโครงการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ จังหวัดตราด ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 150,000 บาท
        4.3 ขออนุมัติใช้เงินค่าบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด (กลุ่มงานประกันฯ) (เอกสารหมายเลข 5 )
 
        กองบริหารการสาธารณสุข กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ได้ขอเชิญประชุม
เชิงปฏิบัติการโครงการถอดบทเรียนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและระบบข้อมูลแรงงานต่างด้าวและชาวต่างชาติ ในปี 2561 ระหว่างวันที่ 3 – 4 กันยายน
2561 ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยขอให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าที่พักจากงบบริหารจัดการแรงงาน
ต่างด้าว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ดังนั้น กลุ่มงานประกันสุขภาพ จึงขออนุมัติใช้เงินค่าบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดตราด ประมาณ  10,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ ดังกล่าว
        4.4 ขออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณเหมาจ่ายรายหัว เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการจัดบริการ ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
ปีงบประมาณ 2561(ไตรมาส 3 - 4) (กลุ่มงานประกันฯ)
 
        กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดสรรเงินงบประมาณเหมาจ่ายรายหัว เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการจัดบริการ
ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขบุคคลที่มี ปัญหาสถานะและสิทธิ ปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาส 3-4) จำนวน 5,537,586.84 บาท ดังนี้
        1) 60% จัดสรรเป็นค่าบริการทางการแพทย์ กรณี OP normal สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้โอนตรงให้หน่วยบริการแล้ว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
3,322,552.10 บาท
        2) 40% จัดสรรให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดปรับเกลี่ย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,215,034.74 บาท โดยแบ่งเป็น
                - ค่าบริการทางการแพทย์ กรณี OPAE ในจังหวัด, OP refer ทั้งในและนอกจังหวัด เป็นเงิน 1,107,517.37 บาท
                - เป็นค่าบริการทางการแพทย์ กรณี PP เป็นเงิน 1,107,517.37 บาท
        กลุ่มงานประกันสุขภาพ จึงขออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณเหมาจ่ายรายหัว เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการจัดบริการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขบุคคลที่มี
ปัญหาสถานะและสิทธิ ปีงบประมาณ 2561 ปัญหาสถานะและสิทธิ ปีงบประมาณ 2561(ไตรมาส 3 - 4) ในส่วน 40% (เอกสารหมายเลข6)
 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ติดตามงานตามนโยบายที่สำคัญ

 
 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ จากคณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุข ระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
  6.1 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากสมาคม อสม. จังหวัดตราด
   
  6.2 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองตราด 
   
  6.3 ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
   
 

6.4 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลตราด 

           
  6.5 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกัน
   
  6.6 เรื่องแจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา
   
  6.7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ
    
  6.8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (นายนุกูล สุขเกื้อ)
   
  6.9 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากจาก ศตม.ที่ 4.6 ตราด
   
  6.10 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
          6.10.1 การเตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงานด้านสุขภาพฯ วันที่ 18 – 20 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม โรงแรมบ้านปูรีสอร์ท แอนด์ สปา
                  - วันที่ 18 กันยายน 2561 นำเสนอผลการดำเนินงาน ปี 2561 (จังหวัด/อำเภอ)
                  - วันที่ 19 กันยายน 2561 แบ่งกลุ่มจัดทำแผนฯ ปี 2562 (จังหวัด 4 กลุ่ม/อำเภอ 7 กลุ่ม)
                  - วันที่ 20 กันยายน 2561 นำเสนอแผนฯ ปี 2562 (จังหวัด /อำเภอ )
                  การเตรียมการ
                  -วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ประชุม web conference เตรียมความพร้อม
                  -วันที่ 31 สิงหาคม 2561  ทุกกลุ่มงานส่งข้อมูลตามตารางวิเคราะห์ผลงานฯ ให้ฝ่ายเลขา
                  -วันที่ 4 กันยายน 2561    นัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ระดับจังหวัด
                  -วันที่ 7 กันยายน 2561    นัดประชุม web conference สรุปงานเพื่อเตรียมนำเสนอ
          6.10.2 แจ้งการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันที่ 14 – 16 กันยายน 2561
                  วันที่ 14 กันยายน 2561
                  เวลา 18.00 น.                เดินทางถึงสนามบินตราด นั่งรถตู้มายังโรงแรมตราดซิตี้ อ.เมือง
                                                          รับประทานอาหารเย็นร้านอาหารแสงฟ้า
                  วันที่ 15 กันยายน 2561
 

                เวลา  09.00–11.30 น. รับฟังบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ รพ.ตราด
                เวลา  11.30–13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ร้านอาหารริมทะเล อ.แหลมงอบ
                เวลา  13.00–14.30 น. เดินทางไป รพ.สต.บ้านคลองพร้าว อ.เกาะช้าง
                เวลา  14.30- 16.30 น. รับฟังบรรยายสรุป ณ ห้องประชุม รพ.สต.บ้านคลองพร้าว
                เวลา  16.30- 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร รร.รามายานา เกาะช้าง

                                                      เข้าพัก รร.ไชยเซษฐ์ รีสอร์ท เกาะช้าง
                  วันที่ 16 กันยายน 2561
                  เวลา  09.00–12.00 น. สรุปผลการศึกษาพื้นที่ ณ รร.ไชยเซษฐ์ รีสอร์ท เกาะช้าง
                 เวลา  12.00–18.00 น. เดินทางกลับโดยเครื่องบิน ณ สนามบินตราด
   
 

ประเด็นศึกษา : การดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
: การบริหารจัดการงบประมาณในพื้นที่
: การให้บริการระบบการส่งต่อผู้ป่วย
: การให้บริการด้านคลินิกหมอครอบครัว (PCC)
: การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและ  ผู้ประสบภัยทางทะเล
: ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

  การต้อนรับ : ขอเชิญทีม คปสจ. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม รพ.ตราด (คณะ สนช. จำนวน 30 คน)
   
  6.11 เรื่อง แจ้งให้ทราบจาก กลุ่มงานควบคุมโรค
   
  6.12 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทันตสาธารณสุข
   
  6.13 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ  
   
  6.14 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
   
 

6.15 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

         6.16.1 การจัดสรรเสื้อโครงการหมอชวนวิ่ง
   
 

6.16 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

         6.17.1 ผลการดำเนินงาน RDU (เอกสารหมายเลข 7)
         6.17.2 ผลการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (เอกสารหมายเลข 8 )
   
  6.17 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
   
  6.18 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานนิติการ
   
  6.19 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
   
  6.20 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
         จากการตอบข้อหารือจากศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข กรณีการเลี้ยงนกนางแอ่นสรุปได้ดังนี้
                1)  การประกอบกิจการเลี้ยงนกนางแอ่นไม่เข้าข่ายเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 เนื่องจากเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าจึงไม่ใช่สัตว์เลี้ยง ดังนั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่น
 

จึงไม่สามารถพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้แก่ผู้ประกอบกิจการได้

                2) การประกอบกิจการเลี้ยงนกนางแอ่นจะไม่เข้าข่ายกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข แต่หากราชการส่วนท้องถิ่นพบว่ามีผู้ใดที่ประกอบกิจการเลี้ยงนกนางแอ่นที่ไม่ถูกสุขลักษณะ และก่อให้เกิดเสียงดัง กลิ่นเหม็น หรือเป็นแหล่งพาหะและแมลงนำโรค จนก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพแก่ผู้อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง และก่อให้เกิดเหตุรำคาญ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้นระงับเหตุรำคาญภายในเวลาอันสมควรตามที่ระบุไว้ในคำสั่งได้ตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หากผู้ประกอบการฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีโทษตามบทบัญญัติมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกิน   สองหมื่นห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แจ้งเพื่อให้เจ้าพนักงานสาธารณสุข ของโรงพยาบาลทุกแห่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุกแห่ง ให้ร่วมกับเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด (เอกสารหมายเลข9)
   
   
  6.21 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
   
  6.22 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
 

ระเบียบวาระที่ 7    เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน /สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

   
   

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

           
          กำหนดวันประชุม คปสจ.ตราด ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑