ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
ครั้งที่ 11 /2563 วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563  เวลา  13.30 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ดาวน์โหลดวาระการประชุม (ms-word)

ระเบียบวาระก่อนการประชุม

-ไม่มี-
 

ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                             1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด
 

                  1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตบริการสุขภาพที่ 6/สปสช เขต 6 ระยอง และการประชุม อื่นๆ

          1.2.1 สรุปการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 6
         

1.2.2 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต 6 ระยอง   

 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2563 (เอกสารหมายเลข 1 )
           กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ฝ่ายเลขานุการการประชุม คปสจ.ได้จัดทำรายงานการประชุม คปสจ.ตราด 8/2563 วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ไว้ใน Website www.trathealth.com ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด และแจ้งให้คกก.คปสจ.ทุกท่านทราบ ผ่านทาง line  หากมีข้อแก้ไข โดยขอให้แจ้งกลับมายังฝ่ายเลขาฯ ภายใน วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563
   
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 10/2563
  3.1 เรื่องติดตามผลการดำเนินงาน การก่อสร้างห้องฉุกเฉิน (ER) รพ.เขาสมิง
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ จากคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
                4.1 เรื่อง แจ้งจากสมาคม อสม.จังหวัดตราด   - ติดราชการ -

                4.2 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตราด -ติดราชการ-

                4.3 เรื่อง แจ้งให้ทราบจาก ศตม.ที่ ๖.๔ ตราด

                4.4 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด     

                4.5 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลตราด      

                4.6 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)    
                4.7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
                4.8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
                - มาตรการการปฏิบัติงานภายใต้งบประมาณจำกัดของหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ปี 2564 (เอกสารหมายเลข )
                4.9 เรื่อง เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป
                         4.9.1 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปีงบประมาณ 63 (รายการกันเงินเหลื่อมปี) (เอกสารหมายเลข 2)
                         4.9.2 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปีงบประมาณ 64 (เอกสารหมายเลข 3)
                         4.9.3 การส่งข้อมูลเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน (เอกสารหมายเลข 4), (เอกสารหมายเลข 5)
 
                4.10 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน

                4.11 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

                4.12 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดตราด
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา

                                นายแพทย์ชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
                5.1 สปสช. จัดสรรเงิน QOF มาให้ CUP (ตามการให้บริการของ รพ.สต. และ รพ.) รพ.จัดสรรให้ รพ.สต. ดังนี้   
1) จัดสรรให้  รพ.สต.  ตามผลงานจริงที่ให้บริการ  100 %
2) จัดสรรให้  รพ.สต.  ตามผลงานจริงที่ให้บริการ  90 %  กันไว้เป็นค่าบริหารจัดการ  10 % 
3) จัดสรรให้  รพ.สต.  ตามผลงานจริงที่ให้บริการ  80 %  กันไว้เป็นค่าบริหารจัดการ  20 %
5.2 สปสช. จัดสรรเงิน PP fee schedule  มาให้ CUP (ตามการให้บริการของ รพ.สต. และ รพ.)
 
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
5.3 พิจารณาการขอย้ายตัดตำแหน่งของลูกจ้างประจำ (กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.ตราด ขอมติในการโยกย้ายแต่จะดำเนินการจัดทำคำสั่งย้าย  รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564) (เอกสารหมายเลข 6)
                1) นายกล้าว    ศุกรนันท์  ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลแหลมงอบขอย้าย ไปกลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลเกาะช้าง
                2) นางกนกรัตน์   เวชสิทธิ์ ตำแหน่งพนักงานธุรการ   กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเขาสมิง ขอย้าย มากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.ตราด เป็นการขอย้ายให้ตรงตามการปฏิบัติงานการตรวจสอบกรอบอัตรากำลัง
                                ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ในรพช. ขนาด 10 – 30 เตียง มีได้ 12 คน
                                ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานธุรการ  ใน สสจ  มีได้ 1 คน  และ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
                                มีตำแหน่ง จพ.ธุรการ ได้ 2 คน
 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

    แจ้งตามแผนกำหนดวันประชุม คปสจ.ตราด  ครั้งที่ 12/2563  ประจำเดือนธันวาคม 2563
    ในวันอังคารที่  29  ธันวาคม  2563   ณ  ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด