ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
ครั้งที่ 11/2564  วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564  เวลา  13.30 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ดาวน์โหลดวาระการประชุม (ms-word)
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                             1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด
   

                  1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตบริการสุขภาพที่ 6/สปสช เขต 6 ระยอง และการประชุม อื่นๆ

            1.2.1 สรุปการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 6
           

1.2.2 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต 6 ระยอง

 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2564 (เอกสารหมายเลข 1 )
             กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ฝ่ายเลขานุการการประชุม คปสจ. ได้จัดทำรายงานการประชุม คปสจ.ตราด ครั้งที่ 10/2564  วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ไว้ใน Website www.trathealth.comของสำนักงาน
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดและแจ้งให้ คปสจ.ทุกท่านทราบ ผ่านทาง line  หากมีข้อแก้ไข โดยขอให้แจ้งกลับมายังฝ่ายเลขาฯ ภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
     
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  สืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่  10/2564
    3.1 ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ 2565        (เอกสารหมายเลข 2 )
    3.2 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง   ปีงบประมาณ  2564 (เอกสารหมายเลข 3 )
          3.2.1 งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
          3.2.2 งบ พรก. เงินกู้เพื่อแก้ปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  รอบ 1 และรอบ 2
                             3.2.3 งบค่าบริการทางการแพทย์ที่จ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบเสื่อม 10%,  70%)  ยกเว้น รพ.ตราด
                      3.3 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง   ปีงบประมาณ  2565 (เอกสารหมายเลข 3 ) 
                             3.3.1 งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง    
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบจากคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.)จังหวัดตราด
                4.1 เรื่อง แจ้งจากสมาคม อสม.จังหวัดตราด   - ติดราชการ -

                4.2 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตราด

                4.3 เรื่อง แจ้งให้ทราบจาก ศตม.ที่ ๖.๔ ตราด

                4.4 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบ้านหาดเล็ก จังหวัดตราด     

                4.5 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลตราด

                      4.5.1 สถานการณ์การดูแลรักษาผู้ป่วยต่างชาติในโรงพยาบาลตราด (เอกสารหมายเลข 4 )
 
                4.6 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)    
                4.7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
                      4.7.1 แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ สำหรับ สสอ. ปีงบประมาณ 2565 (เอกสารหมายเลข 5 )
 
                4.8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
                4.9 เรื่อง แจ้งจากกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล     
                        4.9.1 รอบการย้ายออนไลน์  สายงาน  แพทย์  ทันตแพทย์  เภสัชกร คำสั่งออก ประมาณ มิถุนายน 2565   ซึ่งทางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดระยะเวลาให้หน่วยต้นทางดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้ขอย้ายและบันทึกข้อมูลผู้ยื่นขอย้ายในระบบย้าย ภายใน 26 พฤศจิกายน2564 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองย้าย 3 สายงานได้ประชุม เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน  2564 ผ่านระบบออนไลน์ (เอกสารหมายเลข 6 )
                        4.9.2 การจัดสรรนักเรียนทุน  ที่จะจบปีการศึกษา 2565 (เข้าศึกษา ปี 2561 )  เข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน (เอกสารหมายเลข 7 )

                4.10 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

                        4.10.1 สถานการณ์และมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)   (ขึ้นจอภาพ)
                4.11 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ    (เอกสารหมายเลข 8 )
                        4.11.1 การบริหารแผนทางการเงิน (Planfin) แผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2565  ตามข้อสั่งการของท่านผู้ตรวจราชการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6
                4.12 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย    (เอกสารหมายเลข 9 )
                        4.12.1 ผลการดำเนินงาน  Covid free setting จังหวัดตราด
                4.13 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน  
                4.14 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
                        4.14.1 ผลการพิจารณาคัดเลือก ประธาน และคณะกรรมการ ผอ.รพ.สต. จังหวัดตราด  

                4.15 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดตราด

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  
              5.1 หน่วยงานที่สนับสนุนทุกการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต โดยใช้เงินบำรุง สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1  ปีการศึกษา 2564 ( จบการศึกษา ปี 2568 ) ปัจจุบันกำลังศึกษา วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า
จันทบุรี ซึ่งจังหวัดตราดได้รับจัดสรรจำนวน 10 ราย มีหน่วยงานแสดงความประสงค์สนับสนุนทุนการศึกษา  (เอกสารหมายเลข 10 )
              5.2 ข้าราชการขอย้ายขอโอนมายัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด (เอกสารหมายเลข 11 )
 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น

แจ้งกำหนดวันประชุม คปสจ.ตราด  ครั้งที่ 12/ 2564  ประจำเดือน ธันวาคม  2564
 ในวันพฤหัสบดีที่  30 ธันวาคม 2564