ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
ครั้งที่ 12 /2560 วันที่ 4 ตุลาคม 2560  เวลา  13.00 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ดาวน์โหลดวาระการประชุม (ms-word)

วาระก่อนการประชุม

     
     1. ขอแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ประเมินตามมาตรฐาน การจัดบริการอาชีวอนามัยสำหรับโรงพยาบาล
(กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ)
     ตามที่กรมควบคุมโรค โดยสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมได้พัฒนาระบบการจัดบริการอาชีวอนามัยสำหรับโรงพยาบาล เพื่อให้ทุก
เพื่อให้ทุกโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลมีการจัดบริการทางสุขภาพทั้งทางกายและทางจิตแก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลหมายถึงการตรวจ
ร่างกายและสภาวะทางจิตใจตามวิธีทางการแพทย์ เพื่อให้ทราบถึงความเหมาะสม และผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานอันเกิดจากการทำงานรวมถึงการ
รวมถึงการปรับปรุง สภาพแวดล้อมในการทำงาน
         จากการประเมินตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยสำหรับโรงพยาบาลในจังหวัดตราดผลการประเมิน คือ
         1) โรงพยาบาลตราด ได้ระดับดีมาก
         2) โรงพยาบาลบ่อไร่ ได้ระดับเริ่มต้นพัฒนา
   
ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 

                      1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด

                      1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตบริการสุขภาพที่ 6/สปสช เขต 6 ระยอง และการประชุม อื่นๆ

     
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2560 (เอกสารหมายเลข 1 )
            กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ฝ่ายเลขานุการการประชุม คปสจ. ได้จัดทำรายงานการประชุม คปสจ.ตราด   11/2560 วันที่ 12 สิงหาคม 2560 ไว้ใน Website www.trathealth.com ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด   และสามารถแจ้งแก้ไขรายงานดังกล่าวทาง
   

E-mail : Malai.s04@hotmail.com         นางมาลัย   สรวมชีพ    โทร. 08 1865 3007

   

E-Mail : chom_tum@hotmail.com        นางชมชื่น  นาควิเวก โทร. 08 1715 8122

   
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 11/2560
  3.1 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 29 กันยายน 2560  (เอกสารหมายเลข 2 )
  3.2 แจ้งการอนุมัติงบค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561
  3.3 รายงานติดตามงบลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560 (เอกสารหมายเลข 3 )
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เพื่อพิจารณา
  4.1 ออมทรัพย์สาธารณสุขตราด จำกัด ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด (ห้องทำงานเดิมของกลุ่มงานนิติการ)
  เป็นสำนักงานชั่วคราวของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ โดยขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซม และค่าสาธารณูปโภคเองทั้งหมด (กลุ่มงานบริหารฯ)
      (เอกสารหมายเลข 4 )
 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ จากคณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุข ระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
  5.1 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากสมาคม อสม. จังหวัดตราด
   
  5.2 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองตราด 
   
  5.3 ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
   
 

5.4 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลตราด 

     
  5.5 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกัน
   
  5.6 เรื่องแจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา
   
  5.7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ
    
  5.8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (นายนุกูล สุขเกื้อ)
   
  5.9 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากจาก ศตม.ที่ 3.4 ตราด
   
  5.10 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
       5.10.1 แจ้งความก้าวหน้าการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2561
       5.10.2 สรุปผลการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเกาะกงของกระทรวงการต่างประเทศและสภากาชาดไทย
  5.11 เรื่อง แจ้งให้ทราบจาก กลุ่มงานควบคุมโรค
   
  5.12 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทันตสาธารณสุข
   
  5.13 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ  
           สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ ปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 6 ตุลาคม 2560
  ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา กรุงเทพมหานคร และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง จัดประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกัน
  สุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 10 - 11 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมเคพี แกรนด์ จ.จันทบุรี
   
  5.14 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
   
 

5.15 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

   
 

5.16 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

   
  5.17 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
   
  5.18 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานนิติการ
   
  5.19 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
   
  5.20 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
   
  5.21 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
   
  5.22 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
   

ระเบียบวาระที่  6  เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน /สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

   

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ