ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
ครั้งที่ 12 /2562 วันที่ 26 กันยายน 2562  2562  เวลา  13.00 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ดาวน์โหลดวาระการประชุม (ms-word)

ระเบียบวาระก่อนการประชุม

            1. ขอแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ให้กับนายวัชชิระ เดือนฉาย ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)  

 

ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                             1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด
 

                      1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตบริการสุขภาพที่ 6/สปสช เขต 6 ระยอง และการประชุม อื่นๆ

          1) เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุม อปสข. (เอกสารหมายเลข 1 )
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2562 (เอกสารหมายเลข 2 )
            กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ฝ่ายเลขานุการการประชุม คปสจ. ได้จัดทำรายงานการประชุม คปสจ.ตราด   ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ไว้ใน Website www.trathealth.com ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด   และสามารถแจ้งแก้ไขรายงานดังกล่าวทาง
         

E-mail : Malai.s04@hotmail.com         นางมาลัย   สรวมชีพ    โทร. 08 1865 3007

         

E-Mail : chom_tum@hotmail.com        นางชมชื่น  นาควิเวก โทร. 08 1715 8122

   
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 11/2562
  3.1 ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณงบดำเนินงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 20 กันยายน 2562 (กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ) (เอกสารหมายเลข 3)
  3.2 สรุปการเบิกจ่ายงบลงทุน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ)(เอกสารหมายเลข 4)
          1) งบผูกพันข้ามปี
          2) งบลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562
          3) รายงานติดตามงบลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 ที่ได้รับการอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบลงทุนเหลือจ่าย)
          4) รายงานติดตามความคืบหน้างบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบเสื่อม) จังหวัดตราด
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เพื่อพิจารณา
- ขอเสนอชื่อ นางสาววาสนา วงศ์คำจันทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เพื่อแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกาะขวาง อำเภอเมืองจังหวัดตราด
(กลุ่มงานการบริหารทรัพยากรบุคคล) (เอกสารหมายเลข 5)
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ติดตามงานตามนโยบายที่สำคัญ

 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ จากคณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุข ระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
  6.1 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากสมาคม อสม. จังหวัดตราด
   
  6.2 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองตราด 
   
  6.3 ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
   
 

6.4 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลตราด 

           
  6.5 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกัน
   
  6.6 เรื่องแจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา
   
  6.7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ
    
  6.8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
   
  6.9 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากจาก ศตม.ที่ 6.4 ตราด
   
  6.10 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
   
  6.11 เรื่อง แจ้งให้ทราบจาก กลุ่มงานควบคุมโรค
  สรุปสถานการณ์ไข้เลือดออก (เอกสารหมายเลข 6 )
   
  6.12 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
   - แจ้งรายละเอียดเอกสารสำคัญที่ต้องแนบพร้อมกับคำขอติดตั้งเครื่องปรับอากาศในหน่วยบริการ (เอกสารหมายเลข 7 )
   
  6.13 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทันตสาธารณสุข
   
  6.14 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ  
   
  6.15 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
   
 

6.16 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

   
 

6.17 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

   
  6.18 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานนิติการ
  6.18.1 แจ้งการดำเนินตามคู่มือปฏิบัติงานแนวทางการปฏิบัติเรื่องการเรี่ยไรของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (เอกสารหมายเลข 8 )
   
  6.19 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
   
  6.20 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
   
  6.21 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
   
  6.22 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
 

ระเบียบวาระที่ 7    เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน /สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

   
   

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

    8.1 แจ้งกำหนดวันประชุม คปสจ.ตราด ประจำเดือนตุลาคม 2562 วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
   

8.2 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน