ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
ครั้งที่ 12 /2563 วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563  เวลา  13.30 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ดาวน์โหลดวาระการประชุม (ms-word)

ระเบียบวาระก่อนการประชุม

จากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

                             1. การมอบรางวัลกิจกรรมโครงการ ก้าวท้าใจ season 2  ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
                             ตามที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินโครงการก้าวท้าใจ Season 2  ต้านภัยโควิด – 19 (วิ่ง 60 วัน 6,000 กิโลแคลอรี่) เพื่อให้คนไทยสุขภาพดี ห่างไกลโรค  ในวันที่ 1 กรกฎาคม – 29สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา นั้น
จังหวัดตราด ได้รับรางวัลทั้งหมด จำนวน  3  รางวัล

                            ขอเรียนเชิญนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด เป็นประธานในการมอบโล่รางวัล  ดังนี้

                             1)  รางวัลอัตราการเข้าร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2 ของ อสม. อันดับที่ 7 ของประเทศ
                             2)   รางวัลจำนวนการเข้าร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2 ของ อสม. มากกว่าร้อยละ 50 อันดับที่ 12 ของประเทศ
                             3)  รางวัลจังหวัดที่มีอัตราการเข้าร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ season 2  ของประชาชนอันดับที่ 6  ของประเทศ
ขอเชิญผู้รับมอบรางวัล  2  ท่าน  คือ นางอังคณา  ทองโชติ  ประธานชมรม อสม.จังหวัดตราดและ นายสุรชัย เจียมกูล นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด เป็นผู้แทน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ในการรับรางวัล
 
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ขอแสดงความยินดี กับผู้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการพิเศษ ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  จำนวน  2 ท่าน
                             ผู้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการพิเศษ  ได้แก่  นายอาวิภัช  ภาอุทัยศิริ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด  และ  นางกัญญา  เชื้อเงิน  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และบริการ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
 

ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                             1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด
 

                  1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตบริการสุขภาพที่ 6/สปสช เขต 6 ระยอง และการประชุม อื่นๆ

          1.2.1 สรุปการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 6
         

1.2.2 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต 6 ระยอง   

 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2563 (เอกสารหมายเลข 1 )
           กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ฝ่ายเลขานุการการประชุม คปสจ.ได้จัดทำรายงานการประชุม คปสจ.ตราด 11/2563 วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ไว้ใน Website www.trathealth.com ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด และแจ้งให้คกก.คปสจ.ทุกท่านทราบ ผ่านทาง line  หากมีข้อแก้ไข โดยขอให้แจ้งกลับมายังฝ่ายเลขาฯ ภายใน วันจันทร์ที่  28 ธันวาคม  2563
   
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 11/2563
  3.1 เรื่องติดตามผลการดำเนินงาน การก่อสร้างห้องฉุกเฉิน (ER) รพ.เขาสมิง
  3.2 ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ 2564 (เอกสารหมายเลข 2 )
  3.3 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปีงบประมาณ 2564 (เอกสารหมายเลข 3 ) (เอกสารหมายเลข 4 )
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ จากคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
                4.1 เรื่อง แจ้งจากสมาคม อสม.จังหวัดตราด  

                4.2 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตราด

                4.3 เรื่อง แจ้งให้ทราบจาก ศตม.ที่ ๖.๔ ตราด

                4.4 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบ้านหาดเล็ก จังหวัดตราด     

                4.5 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลตราด      

                4.6 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)    
                4.7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
                4.8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
                4.9 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
                         4.9.1 เรื่องรับตรวจราชการ และนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1/2564 เขตสุขภาพที่ 6 (เอกสารหมายเลข 5 )
                         4.9.2 ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ 2564(เอกสารหมายเลข 6 )
                4.10 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
                         4.10.1 การย้ายออนไลน์ รอบวันที่ 1 สิงหาคม 2564 (เอกสารหมายเลข 7 )
                         ซึ่งทางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดระยะเวลาให้หน่วยต้นทางดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอย้ายและบันทึกข้อมูลผู้ยื่นขอย้ายในระบบย้าย ภายใน 15 มีนาคม2564 ดังนั้นเพื่อเป็นการดำเนินการ
เป็นไปตามรอบที่ สป.กำหนดงานบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.ตราด ขอแจ้งให้ทุกหน่วยงานดำเนินการพิจารณา และส่งเอกสารการขอย้าย มายังกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลสสจ.ตราด ภายในวันที่ 20 มกราคม 2564  ดังนี้
                             1)ใบขอย้าย
                             2)รายงานการประชุมที่มีผลพิจารณาให้ย้ายได้
                4.11 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
                         4.11.1 สถานการณ์โรคไวรัส COVID-19  และมาตรการป้องกัน ควบคุมโรค
                4.12 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
                         4.12.1 การเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564   วันที่ 29 ธันวาคม 2563 - 4 มกราคม 2564 (เอกสารหมายเลข 8 )
                4.13 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานอนามัย (เอกสารหมายเลข 9 )
                         4.13.1 ผลการดำเนินงานตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัด โครงการพัฒนาอาหารปลอดภัยจังหวัดตราดเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพรองรับสังคมผู้สูงวัย
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
                         4.13.2 สถานการณ์ภาวะสุขภาพที่อาจได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM2.5 ในจังหวัดตราด
 
                4.14 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน

                4.15 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

                4.16 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดตราด
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา

 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล     5.1 พิจารณาการจัดสรรนักเรียนทุน ที่จะจบปีการศึกษา2563 (เข้าศึกษา ปี 2560 จบการศึกษา  2564) ดังนี้(เอกสารหมายเลข 7 )
                                             ตารางจัดสรรนักเรียนทุน (เอกสารเพิ่มเติม )
 
                5.2 เสนอชื่อรักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอเกาะกูด กรณีที่ไม่อยู่หรือไม่สามารถ   ปฏิบัติงานได้ จำนวน 1 ราย   คือ นายณพงษ์  แพทย์อุดม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ปฏิบัติ
หน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเกาะกูด
 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

    แจ้งตามแผนกำหนดวันประชุม คปสจ.ตราด  ครั้งที่ 1/2564  ประจำเดือนมกราคม 2564
    ในวันศุกร์ที่  29  มกราคม  2564   ณ  ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด