ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
ครั้งที่ 12/2564  วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564  เวลา  13.30 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ดาวน์โหลดวาระการประชุม (ms-word)
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                             1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด
   

                  1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตบริการสุขภาพที่ 6/สปสช เขต 6 ระยอง และการประชุม อื่นๆ

            1.2.1 สรุปการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 6
           

1.2.2 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต 6 ระยอง

 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2564 (เอกสารหมายเลข 1 )
             กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ฝ่ายเลขานุการการประชุม คปสจ. ได้จัดทำรายงานการประชุม คปสจ.ตราด ครั้งที่ 11/2564  วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ไว้ใน Website www.trathealth.comของสำนักงาน
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดและแจ้งให้ คปสจ.ทุกท่านทราบ ผ่านทาง line  หากมีข้อแก้ไข โดยขอให้แจ้งกลับมายังฝ่ายเลขาฯ ภายในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564
     
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  สืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่  11/2564
    3.1 ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ 2565        (เอกสารหมายเลข 2 )
    3.2 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง   ปีงบประมาณ  2564 (เอกสารหมายเลข 3 )
          3.2.1 งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
          3.2.2 งบ พรก. เงินกู้เพื่อแก้ปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  รอบ 1 และรอบ 2
                             3.2.3 งบค่าบริการทางการแพทย์ที่จ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบเสื่อม 10%,  70%)  ยกเว้น รพ.ตราด
                      3.3 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง   ปีงบประมาณ  2565 (เอกสารหมายเลข 3 ) 
                             3.3.1 งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง    
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบจากคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.)จังหวัดตราด
                4.1 เรื่อง แจ้งจากสมาคม อสม.จังหวัดตราด  

                4.2 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตราด

                4.3 เรื่อง แจ้งให้ทราบจาก ศตม.ที่ ๖.๔ ตราด

                4.4 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบ้านหาดเล็ก จังหวัดตราด     

                4.5 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลตราด

                4.6 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)    
                4.7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
                4.8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
                4.9 เรื่อง แจ้งจากกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล     
                        4.9.1กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล แจ้งการเปิดใช้เพื่อทดสอบโปรแกรม Hos Office ส่วนของระบบการลา ตั้งแต่วันที่ 20 -31 ธันวาคม 2564 และจะเปิดใช้งานควบคู่ไปกับระบบเอกสารตั้งแต่ 1 มกราคม 2565
โดยผู้ที่ขอลา ให้บันทึกข้อมูลในโปรแกรมแทนการเขียนเอกสาร เสนอผู้มีอำนาจลงนาม ระบบจะทำการ ตัดวันลาอัตโนมัติ ซึ่งกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ชี้แจงและแนะนำวิธีการใช้งานให้กับตัวแทนของแต่ละกลุ่มงานแล้ว
 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 (เอกสารหมายเลข 4 )

                4.10 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

                        4.10.1 สถานการณ์และมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)   (ขึ้นจอภาพ)
                4.11 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ    (เอกสารหมายเลข 5 )
                        4.11.1 การบริหารแผนทางการเงิน (Planfin) แผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2565  ตามข้อสั่งการของท่านผู้ตรวจราชการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6
                4.12 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
                4.13 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน  
                4.14 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

                4.15 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดตราด

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  
              5.1 มีข้าราชการขอโอนไปสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด  1 ราย คือ น.ส.นฤมล  พรมด้วง ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รพ.บ่อไร่  สสจ.ตราด   ขอโอนไปรับราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอสอบถามว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดจะขัดข้องประการใดในการให้โอนหรือไม่กรณีที่ไม่ขัดข้องจะยินดี
ให้โอนไปเมื่อไร
              5.2 เสนอชื่อให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดินแดงสสอ.เขาสมิง จ.ตราด (ผอ.รพ.สต.เดิมขอลาออก ในวันที่ 11 มกราคม 2565)   คือ นางสาวอำพรใจ  มนัสสนิท
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   จนกว่าจะมีการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่ง
 
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
              5.3 ขออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณเหมาจ่ายรายหัว เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการจัดบริการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาส 1 - 2)จำนวน 1,867,112.50 บาท
(เอกสารหมายเลข 6 )
 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น

แจ้งกำหนดวันประชุม คปสจ.ตราด  ครั้งที่ 1/ 2565  ประจำเดือน มกราคม  2565
 

ในวันศุกร์ที่  28 มกราคม 2565