พิจารณาแผนคำของบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2560 ส่วน  10 %

ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
ครั้งที่ 1 /2560 วันที่ 31 ตุลาคม 2559  เวลา  13.00 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
ดาวน์โหลดวาระการประชุม (ms-word)
 
ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 

                      1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด

                      1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตบริการสุขภาพที่ 6/สปสช เขต 6 ระยอง และการประชุม อื่นๆ

     
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2560 (เอกสารหมายเลข 1 )
            กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ฝ่ายเลขานุการการประชุม คปสจ. ได้จัดทำรายงานการประชุม คปสจ.ตราด   ครั้งที่ 10/2559 วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ไว้ใน Website www.trathealth.com ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด   และสามารถแจ้งแก้ไขรายงานดังกล่าวทาง
   

E-mail : Malai.s04@hotmail.com         นางมาลัย   สรวมชีพ    โทร. 08 1865 3007

   

E-Mail : chom_tum@hotmail.com        นางชมชื่น  นาควิเวก โทร. 08 1715 8122

   
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 12/2559
  3.1 รายงานผลการดำเนินการงบลงทุนปีงบประมาณ 2560 กลุ่มงานบริหารฯ (เอกสารหมายเลข 2)
  3.2 รายงานความก้าวหน้างบลงทุน ปีงบประมาณ 2558 ที่กันเหลี่ยมปี (รายการก่อสร้างอาคารสนับสนุนรพ.ตราด งบจัดสรร 40.2 ล้านบาท) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ (เอกสารหมายเลข 3)
  3.3 รายงานความก้าวหน้าการตรวจสอบการจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มงานบริหารฯ (เอกสารหมายเลข 4)
       ตามที่กลุ่มงานบริหารทั่วไปได้นำเรื่องขอปรับอัตราค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาสำหรับลูกจ้าง รายคาบในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเพิ่มขึ้นไม่เกินหนึ่ง
เท่าของอัตราที่กำหนดไว้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ ประจำปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่ 1 ต.ค.59 – 30 ก.ย.60นำเข้าที่ประชุม
คปสจ.ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 ให้คณะกรรมการฯ พิจารณา ซึ่งมติที่ประชุมได้ขอให้ตรวจสอบให้ตรงกับ ระเบียบ/หลักเกณฑ์ พร้อมทั้งหารือ
ไปยังกรมบัญชีกลางโดยผ่านกระทรวงฯ
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เพื่อพิจารณา
          4.1 พิจารณาจัดสรรงบค่าบริหารจัดการให้กับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ (เอกสารหมายเลข 5)
 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ จากคณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุข ระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
  5.1 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากสมาคม อสม. จังหวัดตราด
   
  5.2 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองตราด 
   
  5.3 ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
   
 

5.4 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลตราด 

     
  5.5 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนายแพทย์ด้านเวชกรรม
   
  5.6 เรื่องแจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา
   
  5.7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ
   
  5.8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (นายนุกูล สุขเกื้อ)
   
  5.9 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากจาก ศตม.ที่ 3.4 ตราด
   
  5.10 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
        5.10.1 ความก้าวหน้าการเรื่องแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพฯ ปีงบประมาณ 2560 อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลเพื่อเสนอขออนุมัติ
        5.10.2 แจ้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ สสจ.ตราด ที่ต้องดำเนินการดังนี้
                    - การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว ด้านสวัสดิการสุขภาพ
                    -การจัดทำระบบพื้นฐานเพื่อรองรับระบบอิเลคทรอนิกส์ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประเทศ 4.0
        5.10.3 เรื่องแจ้งจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราด เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหากลุ่มบุคคลอ้างอิงหนังสือสำนักราชเลขาธิการในการแสวงหา
  ผลประโยชน์และทำให้ราษฎรเข้าใจคลาดเคลื่อนในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการดังนี้
                    -ดูแล/ตรวจสอบ หากพบการกระทำไม่เหมาะสม/เข้าข่ายหลอกลวงแสวงหาผลประโยชน์ให้ดำเนินการตามกฎหมายพร้อมรายงานผลการดำเนิน
  การดำเนินการให้กระทรวงมหาดไทยทราบ
                    -ทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกต้อง และนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตหรือประกอบอาชีพ โดยไม่ต้องขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต หากสนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัด
   
  5.11 เรื่อง แจ้งให้ทราบจาก กลุ่มงานควบคุมโรค
   
  5.12 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทันตสาธารณสุข
         5.12.1 กำหนดการเวียนทันตแพทย์ปฏิบัติงาน รพ.เกาะกูด ปีงบประมาณ 2560(เอกสารหมายเลข 6)
         5.12.2 มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ได้จัดโครงการ “สุขภาพดี ใต้ร่มพระบารมี” ให้บริการทันตกรรม ระหว่างวันที่ 22–25 พฤศจิกายน
  2559 ในพื้นที่ อ.เมือง และ อ. บ่อไร่ (เอกสารหมายเลข 7)
   
  5.13 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ  
     
  5.14 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
   
 

5.15 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

         
 

5.16 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

   
  5.17 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
  รายงานการเฝ้าระวังสถานะการเงินหน่วยบริการ (เอกสารหมายเลข 8)
   
  5.18 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานนิติการ
   
  5.19 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
     
  5.20 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
   
  5.21 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
   
  5.22 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด (เอกสารหมายเลข 9)
           ด้วยมูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram)
  ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญ
  พระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ่อพลอย อ.บ่อไร่
   

ระเบียบวาระที่  6  เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน /สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

   

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ