ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
ครั้งที่ 1 /2562 วันที่ 31 ตุลาคม 2561  เวลา  13.00 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ดาวน์โหลดวาระการประชุม (ms-word)

 

 

ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                             1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด
 

                      1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตบริการสุขภาพที่ 6/สปสช เขต 6 ระยอง และการประชุม อื่นๆ

           
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2561 (เอกสารหมายเลข 1 )
            กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ฝ่ายเลขานุการการประชุม คปสจ. ได้จัดทำรายงานการประชุม คปสจ.ตราด   ครั้งที่ 12/2561 วันที่ 26 กันยายน 2561 ไว้ใน Website www.trathealth.com ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด   และสามารถแจ้งแก้ไขรายงานดังกล่าวทาง
         

E-mail : Malai.s04@hotmail.com         นางมาลัย   สรวมชีพ    โทร. 08 1865 3007

         

E-Mail : chom_tum@hotmail.com        นางชมชื่น  นาควิเวก โทร. 08 1715 8122

   
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 12/2561
  3.1 แจ้งความก้าวหน้าการบริหารจัดการงบลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (เอกสารหมายเลข 2 )
          1) งบผูกพันข้ามปี
          2) งบลงทุนที่โอนเปลี่ยนแปลงรายการ ปีงบประมาณ 2561
          3) งบลงทุนปีงบประมาณ 2562
  3.2 ติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561 (เอกสารหมายเลข 3 )
  3.3 ติดตามความก้าวหน้าโครงการสาธารณสุข 100 ปี หมออนามัย ห่วงใยประชาชนฯ
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เพื่อพิจารณา
        4.1 พิจารณาจัดสรรงบค่าบริหารจัดการของสาธารณสุขอำเภอ 7 แห่ง (กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์) (เอกสารหมายเลข 4 )
        4.2 ขออนุมัติใช้เงินค่าบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด สำหรับสนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานที่ส่งเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว และเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่รับผิดชอบแรงงานต่างด้าวหรือจัดประชุมเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการบริการแรงงาน
ต่างด้าวตามนโยบายรัฐบาล ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) (กลุ่มงานประกันฯ) (เอกสารหมายเลข 5)
        4.3 ขออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณเหมาจ่ายรายหัว เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการจัดบริการ ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิปิดงวด
ปีงบประมาณ 2560 ปรับเกลี่ยให้หน่วยบริการ จำนวน 628,207.95 บาท (กลุ่มงานประกันฯ) (เอกสารหมายเลข 5 )
        4.4 ขออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณเหมาจ่ายรายหัว เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการจัดบริการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิปิดงวด
(ไตรมาส 1 - 2) ปีงบประมาณ 2561 ปรับเกลี่ยให้หน่วยบริการ จำนวน  303,992.06 บาท (กลุ่มงานประกันฯ) (เอกสารหมายเลข 5 )
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ติดตามงานตามนโยบายที่สำคัญ

 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ จากคณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุข ระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
  6.1 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากสมาคม อสม. จังหวัดตราด
   
  6.2 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองตราด 
   
  6.3 ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
   
 

6.4 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลตราด 

           
  6.5 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกัน
   
  6.6 เรื่องแจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา
   
  6.7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ
    
  6.8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (นายนุกูล สุขเกื้อ)
   
  6.9 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากจาก ศตม.ที่ 4.6 ตราด
   
  6.10 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
          6.10.1 แจ้งขั้นตอนการเสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562
                  - แผนของ สสจ.ตราด (เอกสารหมายเลข 6)
                  - แผนของ CUP (เอกสารหมายเลข 7 )
          6.10.2 นัดประชุมเพื่อลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562
                   วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น.
          6.10.3 การได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี 2562 จากจังหวัดตราด 2 โครงการ
 

                 โครงการเสริมสร้างความมั่นใจในการท่องเที่ยวทางทะเล จำนวนเงิน  1,400,000 บาท

          กิจกรรมหลัก : 1. Maritime Emergency Medical Service  
                                 2. Safety Beach and Safety Resort
    กลยุทธ์ : เสริมสร้างมาตรฐานสาธารณสุขทางทะเลที่มีประสิทธิภาพ ในการดูแลและคุ้มครองสุขภาพประชาชน นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการทางทะเล
  พื้นที่ดำเนินการ : อ.เกาะช้าง/เกาะกูด/คลองใหญ่/แหลมงอบ/เมือง
           การประสานดำเนินการ : 1. Maritime Emergency Medical Service กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ (จำนวน 1,000,000 บาท)
                                                  2. Safety Beach and Safety Resort กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ (จำนวน 400,000 บาท)
  2) โครงการพัฒนาความฉลาดรอบรู้ด้านสุขภาพตลอดชีวิต จำนวนเงิน 1,131,000 บาท
       กิจกรรมหลัก : สร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน ตำบลจัดการสุขภาพ                                                
  กลยุทธ์ : พัฒนาชุมชนหมู่บ้านเข้มแข็งด้วยหลักเศรษฐกิจชุมชน / สร้างเสริมขีดความสามารถประชาชนด้วยความรู้และพัฒนาการเรียนรู้
                  พื้นที่ดำเนินการ : ทุกอำเภอ
 

การประสานดำเนินการ  :  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ

   
          6.10.4 แจ้งเชิญประชุมคณะทำงานสาธารณสุขชายแดน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล/สรุปผลการดำเนินงานปี 2561 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.
  ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
          6.10.5 แผนการประชุม คปสจ.สัญจร ทุกอำเภอ
   
  6.11 เรื่อง แจ้งให้ทราบจาก กลุ่มงานควบคุมโรค
   
  6.12 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทันตสาธารณสุข
   
  6.13 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ  
   
  6.14 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
   
 

6.15 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

         6.16.1 ตัวชี้วัดกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ตาม KPI ของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562 (เอกสารหมายเลข 9 )
   
 

6.16 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

   
  6.17 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
  สรุปผลการตรวจสอบภายใน แก่หน่วยรับการตรวจ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ปีงบประมาณ 2561 (เอกสารหมายเลข 8 )
   
  6.18 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานนิติการ
   
  6.19 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
  6.19.1 แจ้งกรอบเวลาการประเมินความผาสุกของบุคลากรสาธารณสุข  (Happinometer) ครั้งที่ 2 (เอกสารหมายเลข 10 )
  6.19.2 แจ้งหลักเกณฑ์และขั้นตอนการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการบรรจุใหม่ (เอกสารหมายเลข 11 )
   
  6.20 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
   
  6.21 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
   
  6.22 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
 

ระเบียบวาระที่ 7    เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน /สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

   
   

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

           
          กำหนดวันประชุม คปสจ.ตราด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561