ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
ครั้งที่ 1 /2563 วันที่ 30 มกราคม 2562  2562  เวลา  13.00 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ดาวน์โหลดวาระการประชุม (ms-word)
 

ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                             1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด
                               1.1.1  แนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาใหม่/ ย้ายไป
 

ย้ายไป   4  ท่าน  คือ  

 
                               1.นายมงคล  จอมพันธ์  เกษตรจังหวัดตราด   ย้ายไป   ตำแหน่ง ผอ.สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2  จ.ราชบุรี
 
                               2. นายทวีภัทร   เหล่าบรรเทา  สหกรณ์จังหวัดตราด   ย้ายไป  จ.อำนาจเจริญ
 
                               3. ที่ดินจังหวัดตราด   ย้ายไป  จ.อยุธยา  (ไม่ทราบชื่อ)
 
                               4. นายวิชัย  อังคณาวิศัลย์  ผอ.สำนักงานบังคับคดีจ.ตราด    ย้ายไป  จ.จันทบุรี    
 

ย้ายมาใหม่   9  ท่าน  คือ  

 
                                1. พ.ต.อ.ศุภกฤต  ทองลิ่ม       ตำแหน่ง พิสูจน์หลักฐานจังหวัดตราด
 
                                2. นายธวัฒชัย  ทองสุกนอก     ตำแหน่ง ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนา
 
                                3. นางพิกุล  ศิริเกษ               ตำแหน่ง ขนส่งจังหวัด
 
                                4.นายสาคร  เหมือนตา         ตำแหน่ง ผอ.สถานีพัฒนาที่ดิน
 
                                5. นายจิรพงศ์   ร่มเงิน          ตำแหน่ง ผอ.วิทยาลัยเทคนิค
 
                                6. นางสุกัลยา   กองอ้น         ตำแหน่ง ผอ.สำนักงาน คปภ.
 
                                7. พ.ต.อ.ดำรงค์  เอี่ยมไพโรจน์  ตำแหน่ง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคลองใหญ่
 
                                8. พ.ต.อ.ชัยณรงค์  บุญด้วง      ตำแหน่ง รองผู้บังคับการฯ คลองใหญ่
 
                                9. พ.ต.อ.เบญจพล  รอดสว่าง    ตำแหน่ง ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมือง
   
 

                      1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตบริการสุขภาพที่ 6/สปสช เขต 6 ระยอง และการประชุม อื่นๆ

          1.2.1 สรุปการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 6 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ  ห้องประชุมพุทธโสธร ขั้น ๘ อาคารสนับสนุนบริการ โรงพยาบาลพุทธโสธร
          จังหวัดฉะเชิงเทรา (เอกสารหมายเลข 1 )
           
          1.2.2 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต 6 ระยอง (เอกสารหมายเลข 2 ) (เอกสารหมายเลข 3 )
           
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2562 (เอกสารหมายเลข 4 )
            กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ฝ่ายเลขานุการการประชุม คปสจ. ได้จัดทำรายงานการประชุม คปสจ.ตราด  ครั้งที่ 12/2562 วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 ไว้ใน Website www.trathealth.com ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด   และแจ้งให้คกก.คปสจ.ทุกท่านทราบ ผ่านทาง line  หากมีข้อแก้ไข โดยขอให้แจ้งกลับมายัง ฝ่ายเลขาฯ ภายใน  15  มกราคม 2563 
   
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 12/2562
  3.1 รายงานผลการดำเนินงาน PA  ประจำเดือน มกราคม ปี 2563   (เอกสารหมายเลข 5)
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ จากคณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุข ระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
 
  4.1 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากสมาคม อสม. จังหวัดตราด
   
  4.2 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองตราด 
   
  4.3 แจ้งให้ทราบจากศตม.ที่ ๖.๔ ตราด
   
 

4.4 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

           
  4.5 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลตราด
   
  4.6 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)    
   
  4.7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)                                   
    
  4.8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)    
   
  4.9 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ   (เอกสารหมายเลข 6 )
            4.9.1 โรคไข้เลือดออก
            4.9.2 วัณโรค
 

          4.9.3 เตรียมพร้อมรับ Novel coronavirus

   
  4.10 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
            4.10.1  กำหนดการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดตราด  รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ระหว่างวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 (เอกสารหมายเลข 7 )
            4.10.2  รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2563   (เอกสารหมายเลข 8 )
                    1) ข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   (งบดำเนินงาน สป. GFMIS ณ วันที่ 17 มกราคม 2563 )
   
  4.11 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป
            4.11.1  การติดตามแผนการเงินการคลังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (เอกสารหมายเลข 9 )
                      โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  ส่งแผนแล้ว  มี  4  อำเภอ  (คลองใหญ่, เขาสมิง, แหลมงอบ, เกาะช้าง)   และ ยังรอแผนอยู่  3  อำเภอ (เมือง , บ่อไร่, เกาะกูด)
   
  4.12 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล         
   
  4.13 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
            4.13.1 ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ก้าวท้าใจ (เอกสารหมายเลข 10 )
   
  4.14 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ     
   
  4.15 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  สุขภาพจิตและยาเสพติด     
   
 

4.16 เรื่อง เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก     

   
 

4.17 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย       (เอกสารหมายเลข 11 )

                      แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย       
   
   
  4.18 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ      
   
  6.19 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานนิติการ                 
   
  6.20 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  
   
  6.21 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทันตสาธารณสุข   
   
  6.22 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน
 
            6.23 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา

  5.1 การจัดสรรบุคลากรสหวิชาชีพจบใหม่ ปี 2563 (เอกสารหมายเลข 12 )
   

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

    - แจ้งกำหนดวันประชุม คปสจ.ตราด  ครั้งที่ 2 /2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563  ในวันพฤหัสบดีที่ 27  กุมภาพันธ์  2563   ณ  ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด