ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
ครั้งที่ 1 /2564 วันพฤหัสบดีที่  28  มกราคม  2564  เวลา  13.30 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ดาวน์โหลดวาระการประชุม (ms-word)

ระเบียบวาระก่อนการประชุม

จากกลุ่มงานนิติการ

                             1.การประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต  “สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต”  ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
 

ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                             1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด
 

                  1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตบริการสุขภาพที่ 6/สปสช เขต 6 ระยอง และการประชุม อื่นๆ

          1.2.1 สรุปการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 6
         

1.2.2 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต 6 ระยอง   (เอกสารหมายเลข 1 )

 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2563 (เอกสารหมายเลข 2 )
           กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ฝ่ายเลขานุการการประชุม คปสจ.ได้จัดทำรายงานการประชุม คปสจ.ตราด ครั้งที่ 12/2563 วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ไว้ใน Website www.trathealth.com ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด และแจ้งให้คกก.คปสจ.ทุกท่านทราบ ผ่านทาง line  หากมีข้อแก้ไข โดยขอให้แจ้งกลับมายังฝ่ายเลขาฯ ภายในวันพุธที่  27 มกราคม  2564
   
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 12/2563
  3.1 ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ 2564 (เอกสารหมายเลข 3 )
  3.2 เรื่องติดตามผลการดำเนินงาน การก่อสร้างห้องฉุกเฉิน (ER) รพ.เขาสมิง
  3.3 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปีงบประมาณ 2564 (เอกสารหมายเลข 4 )
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ จากคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
                4.1 เรื่อง แจ้งจากสมาคม อสม.จังหวัดตราด  

                4.2 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตราด - ติดราชการ -

                4.3 เรื่อง แจ้งให้ทราบจาก ศตม.ที่ ๖.๔ ตราด

                4.4 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบ้านหาดเล็ก จังหวัดตราด     

                4.5 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลตราด      

                4.6 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)    
                4.7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
                4.8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
                4.9 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล    (เอกสารหมายเลข 5 )
                              4.9.1 เรื่องการย้าย 3 สายงาน (แพทย์  ทันตแพทย์ เภสัชกร) ปี 2564 กรณีย้ายข้ามจังหวัด  ขอให้หน่วยงานแจ้งผู้มีความประสงค์ขอย้าย และจัดส่งเอกสารมายังกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.ตราด
ภายใน วันที่ 7  มกราคม 2564
                              4.9.2 เรื่องรอบการย้ายออนไลน์ (ยกเว้น สายงานแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร)สำหรับการย้าย  รอบวันที่  1 สิงหาคม 2564  ตามที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.ตราด แจ้งให้ทุกหน่วยงานที่มีผู้ขอย้าย
ดำเนินการพิจารณา  และจัดส่งเอกสารให้กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.ตราด  ภายในวันที่  20 มกราคม 2564
                4.10 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
                              4.10.1 สถานการณ์และมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
                4.11 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย (เอกสารหมายเลข 6 )
                              4.11.1 สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในจังหวัดตราด (เอกสารหมายเลข 6.1 )
                              4.11.2 ผลการสำรวจ มาตรการป้องกันโรค COVID-19 (เอกสารหมายเลข 6.2 )
                4.12 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน  

                4.13 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

                4.14 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดตราด
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
5.1 ขออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณเหมาจ่ายรายหัว เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการจัดบริการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 1-2)(เอกสารหมายเลข 7 )
 
 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

    แจ้งตามแผนกำหนดวันประชุม คปสจ.ตราด  ครั้งที่ 2/2564  ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
    ในวันพฤหัสบดีที่  25  กุมภาพันธ์  2564   ณ  ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด