ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
ครั้งที่ 1/2565  วันอังคารที่  1  กุมภาพันธ์  2565  เวลา  13.30 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ดาวน์โหลดวาระการประชุม (ms-word)

ระเบียบวาระก่อนการประชุม

จากกลุ่มกฏหมาย
1.ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
2.ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                             1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด
   

                  1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตบริการสุขภาพที่ 6/สปสช เขต 6 ระยอง และการประชุม อื่นๆ

            1.2.1 สรุปการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 6
           

1.2.2 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต 6 ระยอง

 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2564 (เอกสารหมายเลข 1 )
             กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ฝ่ายเลขานุการการประชุม คปสจ. ได้จัดทำรายงานการประชุม คปสจ.ตราด ครั้งที่ 12/2564  วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ไว้ใน Website www.trathealth.comของสำนักงาน
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดและแจ้งให้ คปสจ.ทุกท่านทราบ ผ่านทาง line  หากมีข้อแก้ไข โดยขอให้แจ้งกลับมายังฝ่ายเลขาฯ ภายในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564
     
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  สืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่  12/2564   
    3.1 ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ 2565        (เอกสารหมายเลข 2 )
    3.2 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง   ปีงบประมาณ  2564 (เอกสารหมายเลข 3 )
          3.2.1 งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
          3.2.2 งบ พรก. เงินกู้เพื่อแก้ปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  รอบ 1 และรอบ 2
                             3.2.3 งบค่าบริการทางการแพทย์ที่จ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบเสื่อม 10%,  70%) ยกเว้น รพ.ตราด
                      3.3 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง   ปีงบประมาณ  2565 (เอกสารหมายเลข 4 ) 
                             3.3.1 งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
                             3.3.2 งบค่าบริการทางการแพทย์ที่จ่ายในลักษณะงบลงทุน  (งบเสื่อม 10%,  20%) ยกเว้น รพ.ตราด
                      3.4 ข้าราชการขอโอนไปสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด  1 ราย คือ น.ส.นฤมล  พรมด้วง ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รพ.บ่อไร่  สสจ.ตราด ขอโอนไปรับราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    ทางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอสอบถามว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดจะขัดข้องประการใดในการให้โอนหรือไม่กรณีที่ไม่ขัดข้อง
จะยินดีให้โอนไปเมื่อไร  ในการประชุมครั้งที่ผ่านมา ยังไม่พิจารณา เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอ ให้โรงพยาบาลบ่อไร่ ไปหาข้อมูลเพิ่มเติม ว่าบุคคลที่ขอโอน ถ้าโอนไป จะส่งผลเสียต่อระบบงาน หรือไม่  หรือไปแล้วก้าวหน้า กว่า และนำเรื่องมา
เข้าพิจารณาในเดือนนี้
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบจากคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.)จังหวัดตราด
                4.1 เรื่อง แจ้งจากสมาคม อสม.จังหวัดตราด  

                4.2 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตราด

                4.3 เรื่อง แจ้งให้ทราบจาก ศตม.ที่ ๖.๔ ตราด

                4.4 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบ้านหาดเล็ก จังหวัดตราด     

                4.5 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลตราด

                                4.5.1 ชี้แจงเรื่องการตรวจ LAB  RT- PCR
                4.6 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)    
                4.7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
                4.8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
                4.9 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
                        4.9.1 กำหนดการตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 6 รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ  2565 จังหวัดตราด เปลี่ยนแปลงจากวันที่  17 – 18 กุมภาพันธ์ 2565  เป็น  วันที่ 10 - 11 มีนาคม 2565
                4.10 เรื่อง แจ้งจากกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
                         4.10.1 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล จะส่งข้อมูลการบริหารวงเงินเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบ 1 เมษายน  2565  ให้ ทุกหน่วยงานเพื่อตรวจสอบข้อมูลบุคคล และวงเงิน ซึ่งเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่ามี
ความคลาดเคลื่อนให้แจ้งกลับมา ยังกลุ่มงาน บค. สสจ. ตราด ภายใน วันที่ 7 กุมภาพันธ์  2565
                4.11 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
                        4.11.1 สถานการณ์และมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
                4.12 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ (เอกสารหมายเลข 5 ) 
                        4.12.1  รายงานสถานการณ์การบริหารแผนทางการเงินการคลัง (Planfin) และแผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2565
                4.13 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มกฎหมาย
                        4.13.1 กำกับติดตาม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง ให้เข้าร่วมและขับเคลื่อน ITA ระดับอำเภอ
                4.14 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม (เอกสารหมายเลข 6 )
                        4.14.1 ผลการตรวจสิ่งแวดล้อมเพื่อการป้องกันควบคุมโรค COVID – 19

                4.15 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน

                4.16 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

                4.17 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดตราด
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา

โรงพยาบาลตราด   
              5.1 ขอเสนอให้ รพ. ในจังหวัดตราด เข้าร่วมโครงการ Health Link (เอกสารหมายเลข 7 )
 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น

แจ้งกำหนดวันประชุม คปสจ.ตราด  ครั้งที่ 1/ 2565  ประจำเดือน มกราคม  2565
 

ในวันศุกร์ที่  28 มกราคม 2565