ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
ครั้งที่ 2 /2560 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559  เวลา  13.00 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลตราด
ดาวน์โหลดวาระการประชุม (ms-word)
 
ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 

                      1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด

                      1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตบริการสุขภาพที่ 6/สปสช เขต 6 ระยอง และการประชุม อื่นๆ

     
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2560 (เอกสารหมายเลข 1 )
            กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ฝ่ายเลขานุการการประชุม คปสจ. ได้จัดทำรายงานการประชุม คปสจ.ตราด   1/2560 วันที่ 31 ตุลาคม 2559 ไว้ใน Website www.trathealth.com ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด   และสามารถแจ้งแก้ไขรายงานดังกล่าวทาง
   

E-mail : Malai.s04@hotmail.com         นางมาลัย   สรวมชีพ    โทร. 08 1865 3007

   

E-Mail : chom_tum@hotmail.com        นางชมชื่น  นาควิเวก โทร. 08 1715 8122

   
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 1/2560
  3.1 รายงานผลการดำเนินการงบลงทุนปีงบประมาณ 2560 (กลุ่มงานบริหารฯ) (นำเสนอด้วย Power point) (เอกสารหมายเลข 2)
  3.2 รายงานความก้าวหน้างบลงทุน ปีงบประมาณ 2558/2559 ที่กันเหลื่อมปี กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ (เอกสารหมายเลข 3)
  1) ปีงบประมาณ 2558 รายการก่อสร้างอาคารสนับสนุน รพ.ตราด วงเงิน 40.2 ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ 9 กรกฎาคม 2558
  2) ปีงบประมาณ 2559 รายการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง รพ.บ่อไร่ วงเงิน 8,989,757.38 บาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ 23 มกราคม 2560
  3.3 การปรับแผนคำขอรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2560 (กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ)
 
       ได้รับแจ้งจาก สปสช.เขต 6 ระยอง ให้ทุกจังหวัดปรับแผนคำขอรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2560
ให้สอดคล้องตามประกาศ ม.44 โดยทุกจังหวัดต้องส่งให้ สปสช.เขต ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 (ขอให้ CUP ส่งให้จังหวัดภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน
2559)
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เพื่อพิจารณา
          4.1 พิจารณาโยกย้ายบุคลากร หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด คำสั่งรอบเดือนธันวาคม 2559 มีผู้แจ้งความจำนง จำนวน 10 ราย กลุ่มงานทรัพย์ฯ(เอกสารหมายเลข 4)
 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ จากคณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุข ระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
  5.1 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากสมาคม อสม. จังหวัดตราด
   
  5.2 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองตราด 
   
  5.3 ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
   
 

5.4 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลตราด 

     
  5.5 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนายแพทย์ด้านเวชกรรม
   
  5.6 เรื่องแจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา
   
  5.7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ
   
  5.8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (นายนุกูล สุขเกื้อ)
   
  5.9 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากจาก ศตม.ที่ 3.4 ตราด
   
  5.10 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
        5.10.1 การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพฯ ปีงบประมาณ 2560
                    -  แผนฯ ของ คปสอ.ผ่านความเห็นชอบแล้ว/อนุมัติโครงการตามที่เสนอแล้ว
                    -  แผนฯของสสจ.ตราด ผ่านความเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณแล้ว ขอให้ทุกกลุ่มงานเร่งดำเนินการ
   
  5.11 เรื่อง แจ้งให้ทราบจาก กลุ่มงานควบคุมโรค
   
  5.12 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทันตสาธารณสุข
         
  5.13 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ  
        สรุปการประชุม 5x5 ครั้งที่ 8/2559 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 (เอกสารหมายเลข 5)
     
  5.14 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
   
 

5.15 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

         
 

5.16 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

   
  5.17 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
   
  5.18 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานนิติการ
   
  5.19 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
     
  5.20 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
        แจ้งเตือนเร่งรัด และป้องกันควบคุมการบาดเจ็บจากแมงกะพรุน ในช่วงฤดูการท่องเที่ยว(นำเสนอด้วย Power point) (เอกสารหมายเลข 6)
   
  5.21 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
   
  5.22 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
           สรุปผลการดำเนินงานโครงการมหกรรมคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่(Mammogram) (เอกสารหมายเลข 7)
   

ระเบียบวาระที่  6  เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน /สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

        สรุปกรอบอัตรากำลัง รพช. ตามกรอบ FTE วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 (ผอ.รพ.แหลมงอบ) (เอกสารหมายเลข 8)
   

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

        7.1 แนวทางปฏิบัติในการติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการ (นายนุกูล สุขเกื้อ) (เอกสารหมายเลข 9)
        7.2 แจ้งการประชุม คปสจ. ครั้งต่อไป ในวันที่ 29 ธันวาคม 2559