ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
ครั้งที่ 2/2566  วันจันทร์ที่  27  กุมภาพันธ์  2565  เวลา  13.30 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเกาะกูด

 

ดาวน์โหลดวาระการประชุม (ms-word)

ระเบียบวาระก่อนการประชุม

- ไม่มี -
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                             1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด
   

                  1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตบริการสุขภาพที่ 6/สปสช เขต 6 ระยอง และการประชุม อื่นๆ

            1.2.1 สรุปการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 6
           

1.2.2 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต 6 ระยอง

 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2566 (เอกสารหมายเลข 1 )
             กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ฝ่ายเลขานุการการประชุม คปสจ. ได้จัดทำรายงานการประชุม คปสจ.ตราด ครั้งที่ ครั้งที่ 1/2566  วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566 ไว้ใน Website www.trathealth.comของสำนักงาน
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดและแจ้งให้ คปสจ.ทุกท่านทราบ ผ่านทาง line  หากมีข้อแก้ไข โดยขอให้แจ้งกลับมายังฝ่ายเลขาฯ ด้วย
     
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  สืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่  1/2566   
    3.1 ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ 2566        (เอกสารหมายเลข 2 )
    3.2  ความก้าวหน้าการดำเนินงาน หมอพร้อม  PHR และ หมอพร้อม  DID (เอกสารหมายเลข 2.1 )
                     3.3  ความก้าวหน้าการจัดซื้อ – จัดจ้าง  งบลงทุนจังหวัดตราดปีงบประมาณ 2566 (เอกสารหมายเลข 3 ) 
                     3.4 ความก้าวหน้าการดำเนินการเปิดบริการการแพทย์แผนไทย (เอกสารหมายเลข 4 ) 
                     3.5 สรุปการออกใบอนุญาตฯ  (ข้อมูล ณ  วันที่ 17 กุมภาพันธ์  2566) (เอกสารหมายเลข 4) 
                     3.6 ติดตามเรื่องป้ายคำเตือนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อได้รับพิษแมงกะพรุนกล่อง
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบจากคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.)จังหวัดตราด
                4.1 เรื่อง แจ้งจากสมาคม อสม.จังหวัดตราด  

                4.2 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตราด

                4.3 เรื่อง แจ้งให้ทราบจาก ศตม.ที่ ๖.๔ ตราด

                4.4 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบ้านหาดเล็ก จังหวัดตราด     

                4.5 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลตราด

                4.6 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)    
                4.7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
                4.8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
                4.9 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
                4.10 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
                         4.10.1 แจ้งแผนการนิเทศงาน คปสอ. (เอกสารหมายเลข 5 ) (เอกสารหมายเลข 5.1 ) 
                4.11 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
                        4.11.1 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก และมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก (เอกสารหมายเลข 5.2 ) 
                4.12 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มกฎหมาย
                        4.12.1 ขอประชาสัมพันธ์การจัดอบรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและการเสริมสร้างวินัยข้าราชการ ปีงบประมาณ 2566  ซึ่งจัดอบรมในวันที่ 10 มีนาคม และ 13 มีนาคม 2566
ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด  

                4.13 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน

                4.14 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

                4.15 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดตราด
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา

 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น

1. แจ้งกำหนดวันประชุม คปสจ.ตราด สัญจร  ครั้งที่ 3/ 2566  ประจำเดือน มีนาคม  2566
 ตามแผน คือ  รพ.เกาะช้าง   วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566  ซึ่งจะแจ้งรายละเอียด วัน - เวลา ให้ทราบอีกครั้ง