ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
ครั้งที่ 3 /2560 วันที่ 29 ธันวาคม 2559  เวลา  13.00 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
ดาวน์โหลดวาระการประชุม (ms-word)
 
ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 

                      1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด

                      1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตบริการสุขภาพที่ 6/สปสช เขต 6 ระยอง และการประชุม อื่นๆ

     
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2560 (เอกสารหมายเลข 1 )
            กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ฝ่ายเลขานุการการประชุม คปสจ. ได้จัดทำรายงานการประชุม คปสจ.ตราด   1/2560 วันที่ 31 ตุลาคม 2559 ไว้ใน Website www.trathealth.com ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด   และสามารถแจ้งแก้ไขรายงานดังกล่าวทาง
   

E-mail : Malai.s04@hotmail.com         นางมาลัย   สรวมชีพ    โทร. 08 1865 3007

   

E-Mail : chom_tum@hotmail.com        นางชมชื่น  นาควิเวก โทร. 08 1715 8122

   
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 2/2560
  3.1 การเบิกจ่ายงบประมาณ งบดำเนินงาน ปี 2560 ณ วันที่ 23  ธันวาคม 2560 (กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ) (เอกสารหมายเลข 2)
  3.2 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน รายการงบลงทุน ปีงบประมาณ 2560 (กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ/กลุ่มงานบริหารฯ) (เอกสารหมายเลข 3)
  3.3 รายงานความก้าวหน้างบลงทุน ปีงบประมาณ 2558/2559 ที่กันไว้เบิกเหลี่ยมปี (กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ) (เอกสารหมายเลข 4)
               1) รายงานความก้าวหน้างบลงทุน ปีงบประมาณ 2559  รายการก่อสร้างอาคารสนับสนุน
               2)รายงานความก้าวหน้างบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รายการก่อสร้างอาคารพักพยาบาลรพ.บ่อไร่ วงเงิน 9 ล้านบาท  สัญญาสิ้นสุด วันที่ 23 มกราคม 2560
       3.4 รายงานความก้าวหน้าการใช้จ่ายเงินค่าบริการทางแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน2559 (กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ) (เอกสารหมายเลข 5)
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เพื่อพิจารณา
 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ จากคณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุข ระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
  5.1 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากสมาคม อสม. จังหวัดตราด
   
  5.2 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองตราด 
   
  5.3 ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
   
 

5.4 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลตราด 

     
  5.5 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนายแพทย์ด้านเวชกรรม
   
  5.6 เรื่องแจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา
   
  5.7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ
   
  5.8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (นายนุกูล สุขเกื้อ)
   
  5.9 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากจาก ศตม.ที่ 3.4 ตราด
   
  5.10 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
        5.10.1 แจ้งแผนการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ปีงบประมาณ 2560
                    -  รอบที่ 1  วันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2560
                    -  รอบที่ 2  วันที่ 12 – 14 กรกฎาคม 2560
        5.10.2 การเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการฯ ปีงบประมาณ 2560
                    - รอบที่ 1 ใช้ผลงานสิ้นไตรมาส 1 ตามตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ 4 คณะ พื้นที่ รับการตรวจเยี่ยม
                    - รอบที่ 1 คปสอ.เกาะกูด
                    - รอบที่ 2 คปสอ.คลองใหญ่/คปสอ.เมืองตราด
        5.10.3 การเตรียมความพร้อมในการนิเทศงาน คปสอ.ปี 2560 อยู่ระหว่างการจัดทำเกณฑ์ การนิเทศงาน คปสอ. เพื่อส่งให้ คปสอ.ทุกแห่ง
        กำหนดการนิเทศงาน คปสอ. วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2560
        5.10.4 การเตรียมการตรวจเยี่ยมพื้นที่สำหรับทีมผู้บริหาร สสจ.ตราด (Quick Round)วันที่ 16 - 27 มกราคม 2560
        5.10.5 แจ้ง ร่างกำหนดการตรวจเยี่ยมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมจังหวัดตราด ในวันที่ 26 มกราคม 2560
   
  5.11 เรื่อง แจ้งให้ทราบจาก กลุ่มงานควบคุมโรค
        แจ้งเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2560
   
  5.12 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทันตสาธารณสุข
        แจ้งการอบรมบรรยายและปฏิบัติภาคสนาม SMART Work Shop ในวันที่ 9 – 10 มกราคม 2560 ณ รพ.ตราด โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม (เอกสารหมายเลข 5.1)
         
  5.13 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ  
     
  5.14 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
   
 

5.15 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

      5.15.1 แจ้งรายชื่อหน่วยบริการที่ได้รับสิทธิการส่ง เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม Care Manager ระหว่างวันที่ 23 มกราคม 2560 ถึง
      วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ขอให้ดำเนินการดังนี้ (เอกสารหมายเลข 6)
            - ขอให้พื้นที่จัดเตรียมบุคลากรเข้ารับการอบรม
            - เคลียร์งาน/เวร/ภารกิจต่างๆ ให้เรียบร้อย
            - จัดเตรียม งบประมาณต้นสังกัดในการส่ง เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม (เบี้ยเลี้ยง พาหนะ ที่พัก )
      5.15.2 การจัดกิจกรรมออกกำลังกายตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 (ข้อ8) ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
      (เอกสารหมายเลข 7)
            - ประชาสัมพันธ์ สนับสนุนกิจกรรมการออกกำลังกาย อย่างต่อเนื่อง
            - ดำเนินการตามพันธะสัญญาที่แจ้งไว้ (ประกาศจังหวัดตราด เรื่ององค์กรแห่งการออกกำลังกายและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกัน
      โรคไม่ติดต่อเรื้องรัง)
            - กระตุ้น ส่งเสริม สร้างสิ่งแวดล้อม สร้างปัจจัยเอื้อ ลดปัจจัยลบ ในองค์กรให้เหมาะสมกับการออกกำลังกายต่อเนื่อง
            - ประเมินผลการดำเนินงาน(ชั่งน้ำหนัก วัดเอว ตรวจสุขภาพ) และนำผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
       
 

5.16 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

   
  5.17 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
   
  5.18 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานนิติการ
   
  5.19 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
     
  5.20 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
        แนวทางการใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรืองกำหนดให้แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นมาตรการส่งเสริมในการป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือกออก (เอกสารหมายเลข 7.1)
   
  5.21 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก (เอกสารหมายเลข 8)
        แจ้งสรุปผลการประชุม คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการเขตสุขภาพที่ 6 (Service Plan)
   
  5.22 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
   

ระเบียบวาระที่  6  เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน /สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

   

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

    7.1 แจ้งการประชุม คปสจ. ครั้งต่อไป ในวันที่ 31 มกราคม 2560