ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
ครั้งที่ 3 /2562 วันที่ 27 ธันวาคม 2561  เวลา  13.00 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 5 โรงพยาบาลตราด

ดาวน์โหลดวาระการประชุม (ms-word)

ระเบียบวาระก่อนการประชุม

                            ขอแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ให้กับโรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจำปี 2561 ดังนี้
            1. โรงพยาบาลเขาสมิง ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ระดับพัฒนา
            2. โรงพยาบาลเกาะช้าง ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ระดับพัฒนา

            3. โรงพยาบาลบ่อไร่ ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ระดับคุณภาพ

 

ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                             1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด
 

                      1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตบริการสุขภาพที่ 6/สปสช เขต 6 ระยอง และการประชุม อื่นๆ

           
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2562 (เอกสารหมายเลข 1 )
            กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ฝ่ายเลขานุการการประชุม คปสจ. ได้จัดทำรายงานการประชุม คปสจ.ตราด   ครั้งที่ 12/2561 วันที่ 26 กันยายน 2561 ไว้ใน Website www.trathealth.com ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด   และสามารถแจ้งแก้ไขรายงานดังกล่าวทาง
         

E-mail : Malai.s04@hotmail.com         นางมาลัย   สรวมชีพ    โทร. 08 1865 3007

         

E-Mail : chom_tum@hotmail.com        นางชมชื่น  นาควิเวก โทร. 08 1715 8122

   
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 2/2562
  3.1 ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ งบดำเนินงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 21 ธ.ค.61 (เอกสารหมายเลข 2 )
  3.2 ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบลงทุน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (เอกสารหมายเลข 3 )
          1) งบผูกพันข้ามปี
          2) งบลงทุนที่โอนเปลี่ยนแปลงรายการ ปีงบประมาณ 2561
          3) งบลงทุนปีงบประมาณ 2562
  3.3 ติดตามความก้าวหน้าโครงการสาธารณสุข 100 ปี หมออนามัย ห่วงใยประชาชนฯ
  - ได้รับจัดสรรเงิน โครงการฯ       (เบิกจ่ายภายใน 28 ธ.ค.61)       3,133,700  บาท
  - ยอดเงินเบิกจ่าย ณ  21 ธ.ค.61                              933,008     บาท
  - มียอดใบสั่งซื้อ (PO)                                              770,000     บาท
  - คงเหลือเงิน                                                         1,430,692     บาท
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เพื่อพิจารณา
    4.1 ขออนุมัติใช้เงินค่าบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวเพื่อปรับปรุงห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด วงเงิน 480,000 บาท
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ติดตามงานตามนโยบายที่สำคัญ

 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ จากคณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุข ระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
  6.1 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากสมาคม อสม. จังหวัดตราด
   
  6.2 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองตราด 
   
  6.3 ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
   
 

6.4 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลตราด 

           
  6.5 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกัน
  1) ข้อหารือ เรื่องการจ่ายเงิน ฉ 11 ให้ รพ.สต.
   
  6.6 เรื่องแจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา
   
  6.7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ
    
  6.8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (นายนุกูล สุขเกื้อ)
   
  6.9 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากจาก ศตม.ที่ 4.6 ตราด
   
  6.10 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
      1) การเตรียมรับตรวจราชการฯ รอบ 1/2562 วันที่ 21 - 23 มกราคม 2562
  - รายงานตรวจราชการฯ ส่งสำนักตรวจฯ ก่อนเข้าตรวจฯ 1 สัปดาห์
      คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 9 KPI
      คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 16 KPI
      คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 10 KPI
  - พื้นที่ตรวจเยี่ยม (เน้นงานระบบปฐมภูมิ)
      2) การเตรียมการนิเทศงาน คปสอ. ปีงบประมาณ 2562
  - ระยะเวลา : เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2562
  - แนวทางการนิเทศงาน : ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนฯ
   
  6.11 เรื่อง แจ้งให้ทราบจาก กลุ่มงานควบคุมโรค
   
  6.12 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทันตสาธารณสุข
  ติดตามการส่งแผนเงินบำรุง รพสต. และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ (เอกสารหมายเลข 4 )
   
  6.13 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ  
   
  6.14 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
  1) แจ้งแผนการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพเพื่อยกระดับ จังหวัดตราด ประจำปี งบประมาณ 2562 ดังนี้
          - วันที่  11  มีนาคม  2562       โรงพยาบาลตราด
          - วันที่  12  มีนาคม  2562       โรงพยาบาลคลองใหญ่
          - วันที่  13  มีนาคม  2562       โรงพยาบาลแหลมงอบ   
          - วันที่  14  มีนาคม  2562       โรงพยาบาลเขาสมิง
          - วันที่  9 – 10 เมษายน  2562           โรงพยาบาลเกาะกูด
          - วันที่  11  เมษายน  2562      โรงพยาบาลเกาะช้าง     
   
 

6.15 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

         6.16.1 สรุปผลการดำเนินงาน LTC ในพื้นที่ใหม่ ปี 2561 (เอกสารหมายเลข 5 )
   
 

6.16 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

   
  6.17 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
   
  6.18 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานนิติการ
   
  6.19 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
   
  6.20 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
      แนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กำหนด Kick off วันที่ 9 มกราคม 2562 (เอกสารหมายเลข 6 )
   
  6.21 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
   
  6.22 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
                แจ้งการเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 (เอกสารหมายเลข 7 )
 
 

ระเบียบวาระที่ 7    เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน /สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

   
   

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

           
          กำหนดวันประชุม คปสจ.ตราดประจำเดือน มกราคม 2562 วันที่ 31 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม รพ.เขาสมิง