ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
ครั้งที่ 3 /2563 วันที่ 31 มีนาคม  2563  เวลา  13.00 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ดาวน์โหลดวาระการประชุม (ms-word)

ระเบียบวาระก่อนการประชุม

 

ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                             1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด
 

                      1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตบริการสุขภาพที่ 6/สปสช เขต 6 ระยอง และการประชุม อื่นๆ

          1.2.1 สรุปการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 6
         

1.2.2 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต 6 ระยอง      (เอกสารหมายเลข 1 )

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2563 (เอกสารหมายเลข 2 )
            กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ฝ่ายเลขานุการการประชุม คปสจ. ได้จัดทำรายงานการประชุม คปสจ.ตราด   ครั้งที่ 2/2563 วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ไว้ใน Website www.trathealth.com ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด   และแจ้งให้คกก.คปสจ.ทุกท่านทราบ ผ่านทาง line  หากมีข้อแก้ไข โดยขอให้แจ้งกลับมายังฝ่ายเลขาฯ ภายใน  ภายใน  27 มีนาคม 2563
   
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 12/2562
  3.1 ความก้าวหน้าการใช้จ่าย งบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ 2563 (เอกสารหมายเลข 3)
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ จากคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด

                4.1 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลตราด      

                4.2 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)    
                4.3 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
                4.4 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)   
                4.5 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ   
                       4.5.1 เรื่องการใช้งบบริหารจัดการ เงินแรงงานต่างด้าว ในการจัดซื้อเครื่องเทอร์โมสแกน 30 เครื่อง  เป็นเงิน 90,000 บาท  เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ การเงินกองทุนแรงงานต่างด้าว

                                 เมื่อวันที่  30 มกราคม 2563  เมื่อมีการใช้เงินแรงงานต่างด้าว ให้นำเข้าที่ประชุม คปสจ.

 

                4.6 เรื่องแจ้งจากสมาคม อสม. จังหวัดตราด 

                4.7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตราด     
                4.8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากศตม.ที่ ๖.๔ ตราด
                4.9 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
                4.10 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน

                4.11 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
                5.1 เรื่องขอส่งรายชื่อเพื่อแต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (เอกสารหมายเลข 4)

    -แจ้งกำหนดวันประชุม คปสจ.ตราดครั้งที่ 4 /2563  ประจำเดือนเมษายน  2563  ในวันพฤหัสบดีที่ 30  เมษายน  2563   ณ  ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด