ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
ครั้งที่ 3/2566 วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566  เวลา 13.30 - 16.30น.

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเกาะช้าง

 

ดาวน์โหลดวาระการประชุม (ms-word)

ระเบียบวาระ ก่อนการประชุม

1. คำประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (เอกสารหมายเลข 1.1 )
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                             1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด
   

       1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตบริการสุขภาพที่ 6/สปสช เขต 6 ระยอง และการประชุม อื่นๆ

            1.2.1 สรุปการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 6
           

1.2.2 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต 6 ระยอง

 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2566 (เอกสารหมายเลข 1)
             กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ฝ่ายเลขานุการการประชุม คปสจ. ได้จัดทำรายงานการประชุม คปสจ.ตราด ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ไว้ใน Website www.trathealth.com ของสำนักงาน
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดและแจ้งให้ คปสจ.ทุกท่านทราบ ผ่านทาง line  หากมีข้อแก้ไขโดยขอให้แจ้งกลับมายังฝ่ายเลขาฯ ภายในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2566
     
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  สืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่ 2/2566  
    3.1 ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ 2566           (เอกสารหมายเลข 2 )
    3.2 ความก้าวหน้าการดำเนินงาน หมอพร้อม  PHR และ หมอพร้อม  DID    (เอกสารหมายเลข 2.1 )
    3.3 ความก้าวหน้าการจัดซื้อ – จัดจ้าง งบลงทุน จังหวัดตราด ปีงบประมาณ 2566 (เอกสารหมายเลข 3 ) (เอกสารหมายเลข 3.1 )
              3.4 สรุปการออกใบอนุญาตฯ   (เอกสารหมายเลข 4 )
              3.5  ติดตาม ระบบ Home Word     (พคร.)
              3.6 ติดตามจำนวนตำบลที่ขอเบิกผ้าอ้อม   (ประกันสุขภาพ)
              3.7  ความก้าวหน้าการเชื่อมโยงระบบ นุกซ์ เนตเวิร์ค   (พยศ.)
              3.8  ติดตามการใช้โปรแกรม RCM    (ประกันสุขภาพ)
              3.9  รายงานหน่วยงานที่ไม่เข้าประชุม  ITA   (กฎหมาย)
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบจากคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.)จังหวัดตราด
                4.1 เรื่อง แจ้งจากชมรม อสม.จังหวัดตราด 

                4.2 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตราด   

                4.3 เรื่อง แจ้งให้ทราบจาก ศตม.ที่ ๖.๔ ตราด
                                4.3.1 สถานการณ์โรคไข้มาลาเรียระดับประเทศ ปีงบประมาณ 2566 (เอกสารหมายเลข 5 )

                4.4 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบ้านหาดเล็ก จังหวัดตราด     

                                4.4.1 รายงานเฝ้าระวังพาหะนำโรคในช่องท้อง (โรคกาฬโรค) (เอกสารหมายเลข 6 )

                4.5 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลตราด

                4.6 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
                4.7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
                4.8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  (ด้านบริการทางวิชาการ)
                4.9 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
                4.10 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข    
                                4.10.1 มูลนิธิ รพ.พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร มอบเครื่องผลิตออกซิเจนให้กับโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ในวันที่ 3 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น 5 รพ.ตราด     (เอกสารหมายเลข 7 )
                4.11 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (เอกสารหมายเลข 7.1 )
                                4.11.1 สถานการณ์/มาตรการ เฝ้าระวังป้องกัน  ควบคุมโรคไข้เลือดออก
                                4.11.2 ความครอบคลุมวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
                                4.11.3 แจ้งเตือนภัยจากการรับประทานแมงดา
                4.12 เรื่อง แจ้งจากกลุ่มงานแพทย์แผนไทย ฯ

                                4.12.1 การเปิดบริการการแพทย์แผนไทย (เอกสารหมายเลข 8 )

                4.13 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน
                4.14 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
                4.15 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดตราด
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา

 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น

                1. แจ้งกำหนดวันประชุม คปสจ.ตราด สัญจร  ครั้งที่ 4/ 2566  ประจำเดือน เมษายน 2566 

เบื้องต้นตามแผน  คือ  รพ.คลองใหญ่  ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 ซึ่งจะแจ้งรายละเอียด วัน - เวลา ให้ทราบอีกครั้ง