ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
ครั้งที่ 4 /2560 วันที่ 30 มกราคม 2560  เวลา  13.00 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
ดาวน์โหลดวาระการประชุม (ms-word)
 
ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 

                      1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด

                      1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตบริการสุขภาพที่ 6/สปสช เขต 6 ระยอง และการประชุม อื่นๆ

     
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2560 (เอกสารหมายเลข 1 )
            กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ฝ่ายเลขานุการการประชุม คปสจ. ได้จัดทำรายงานการประชุม คปสจ.ตราด   3/2560 วันที่ 29 ธันวาคม 2559 ไว้ใน Website www.trathealth.com ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด   และสามารถแจ้งแก้ไขรายงานดังกล่าวทาง
   

E-mail : Malai.s04@hotmail.com         นางมาลัย   สรวมชีพ    โทร. 08 1865 3007

   

E-Mail : chom_tum@hotmail.com        นางชมชื่น  นาควิเวก โทร. 08 1715 8122

   
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 3/2560
  3.1 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ งบดำเนินงาน ปี 2560 ณ วันที่ 26 มกราคม 2560 (กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ) (เอกสารหมายเลข 2)
  3.2 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน รายการงบลงทุน ปีงบประมาณ 2560 (กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ/กลุ่มงานบริหารฯ) (เอกสารหมายเลข 3)
  3.3 แจ้งการอนุมัติแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2560
       สปสช.เขตฯ 6 ได้ส่งผลการพิจารณาอนุมัติแผนให้ทุก คปสอ.แล้ว ขอให้ คปสอ.ทุกแห่งเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 และบันทึก
ข้อมูลในระบบติดตามความก้าวหน้าเพื่อรายงานให้ผู้บริหารทราบด้วย
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เพื่อพิจารณา
 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ จากคณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุข ระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
  5.1 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากสมาคม อสม. จังหวัดตราด
   
  5.2 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองตราด 
   
  5.3 ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
   
 

5.4 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลตราด 

     
  5.5 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนายแพทย์ด้านเวชกรรม
   
  5.6 เรื่องแจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา
   
  5.7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ
   
  5.8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (นายนุกูล สุขเกื้อ)
   
  5.9 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากจาก ศตม.ที่ 3.4 ตราด
   
  5.10 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
          5.10.1 สรุปผลตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2560
          5.10.3 สรุปผลการตรวจเยี่ยมจังหวัดตราดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 25 – 26 มกราคม 2560
   
  5.11 เรื่อง แจ้งให้ทราบจาก กลุ่มงานควบคุมโรค
   
  5.12 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทันตสาธารณสุข
         
  5.13 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ  (เอกสารหมายเลข 4)
          5.13.1 แจ้งมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11/2559 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559เรื่อง ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามคำสั่ง คสช. ที่ 37/2559 กับการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2560
   
          5.13.2 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6 ให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารจัดการและรายงานความเสี่ยง เพื่อให้สามารถจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้
  อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้หน่วยบริการมีการใช้โปรแกรมรายงานความเสี่ยง IOR (Incidence occurrence Report Online)
     
  5.14 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ (เอกสารหมายเลข 5)
          แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดตราดร่วมกับคณะทำงานสนับสนุนภารกิจงานคุ้มครองจริยธรรมของจังหวัดตราด
  ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559
   
 

5.15 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

       
 

5.16 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

   
  5.17 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
   
  5.18 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานนิติการ
   
  5.19 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
     
  5.20 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
   
  5.21 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
   
  5.22 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
   

ระเบียบวาระที่  6  เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน /สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

  6.1 แจ้งสรุปประเด็นจากการประชุม IP เขตฯ 6 (ผอ.รพ.แหลมงอบ) (เอกสารหมายเลข 6)

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

    7.1 แจ้งการประชุม คปสจ. ครั้งต่อไป ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560