ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
ครั้งที่ 4 /2561 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา  13.00 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ดาวน์โหลดวาระการประชุม (ms-word)
 
 
ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
                             1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด
                             1) แจ้งการเดินทางมาตรวจราชการจังหวัดตราด ของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 ก.พ.61
                             2) สรุปข้อมูลนำเสนอ ครม.สัญจร ณ จ.จันทบุรี วันที่ 6 ก.พ.61 (เอกสารหมายเลข 1)
 

                      

                      1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตบริการสุขภาพที่ 6/สปสช เขต 6 ระยอง และการประชุม อื่นๆ

           
          - สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 6 ครั้งที่ 1/2561 (เอกสารหมายเลข 2)
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2561 (เอกสารหมายเลข 3 )
            กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ฝ่ายเลขานุการการประชุม คปสจ. ได้จัดทำรายงานการประชุม คปสจ.ตราด   3/2561 วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ไว้ใน Website www.trathealth.com ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด   และสามารถแจ้งแก้ไขรายงานดังกล่าวทาง
         

E-mail : Malai.s04@hotmail.com         นางมาลัย   สรวมชีพ    โทร. 08 1865 3007

         

E-Mail : chom_tum@hotmail.com        นางชมชื่น  นาควิเวก โทร. 08 1715 8122

   
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 3/2561
  3.1 สรุปความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 ข้อมูลจากระบบ GFMIS  ณ วันที่ 25 มกราคม 2561
          1) รายงานการเบิกจ่าย งบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 (เอกสารหมายเลข 4 )
          2) รายงานติดตามงบลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561 (เอกสารหมายเลข 5 )
  3.2 แนวทางการดำเนินงานและเร่งรัดการ ใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้ เป็นไปตามเป้าหมายของกระทรวงการคลัง สำนักงานสาธารณสุข
  จังหวัดตราด จึงกำหนดแนวทาง ดังนี้
          1) ดำเนินการตามแผนฯที่กำหนด หากมีรายการที่ต้องจัดซื้อ/จัดจ้าง ให้ดำเนินการตามระเบียบ พัสดุฯโดยเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการ
  ได้ตามแผนฯ ให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น
          2) งบประมาณตามโครงการเมื่อดำเนินงานกิจกรรมภายใต้แผนงาน/โครงการแล้วเสร็จ ต้องเบิกจ่ายให้เสร็จภายใน 30 วัน หากไม่สามารถดำเนินการ
  เบิกจ่ายได้ทันตามกำหนด ให้บันทึกระบุเหตุผลความจำเป็นเสนอผู้บริหารประกอบการส่งเอกสารขอเบิกฯหรือส่งคืนเงินยืมฯ
          3) การส่งเอกสารเพื่อขอยืมเงินจัดกิจกรรม/เดินทางไปราชการ ขอให้ส่งเอกสารให้งานการเงินฯ ก่อนวันจัดกิจกรรมหรือวันเดินทางไปราชการ 7 วัน
  ทำการ เพื่อจะได้เบิกเงินในระบบ GFMIS ได้ทัน (ยกเว้นกรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน)
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เพื่อพิจารณา
 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ จากคณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุข ระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
  5.1 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากสมาคม อสม. จังหวัดตราด
   
  5.2 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองตราด 
   
  5.3 ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
   
 

5.4 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลตราด 

           
  5.5 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกัน
   
  5.6 เรื่องแจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา
   
  5.7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ
    
  5.8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (นายนุกูล สุขเกื้อ)
   
  5.9 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากจาก ศตม.ที่ 4.6 ตราด
   
  5.10 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
       5.10.1 แจ้งกำหนดการนิเทศงาน คปสอ.ปีงบประมาณ 2561)
                               - วันที่ 15 ก.พ.61        คปสอ.เมืองตราด หัวหน้าทีม  พ.ญ.โมไนยา  พฤทธิภาพย์
                               - วันที่ 20 ก.พ.61        คปสอ.เขาสมิง    หัวหน้าทีม  นายวัชชิระ  เดือนฉาย
                               - วันที่ 21 ก.พ.61        คปสอ.แหลมงอบ หัวหน้าทีม  นายสุรชัย  เจียมกูล
                               - วันที่ 22 ก.พ.61        คปสอ.บ่อไร่      หัวหน้าทีม  นายนุกูล  สุขเกื้อ
                               - วันที่  6 มี.ค.61         คปสอ.คลองใหญ่ หัวหน้าทีม  พ.ญ.โมไนยา  พฤทธิภาพย์
                               - วันที่  8-9 มี.ค.61      คปสอ.เกาะกูด   หัวหน้าทีม  พ.ญ.โมไนยา  พฤทธิภาพย์
                               - วันที่  14 มี.ค.61       คปสอ.เกาะช้าง  หัวหน้าทีม  นายสุรชัย  เจียมกูล
       5.10.2 แจ้งการโอนเงินงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพพื้นที่ทุรกันดาร และพื้นที่เกาะ งวดที่ 1 วงเงิน 92,620 บาท
  (รพ.เกาะกูด/รพ.เกาะช้าง)
   
  5.11 เรื่อง แจ้งให้ทราบจาก กลุ่มงานควบคุมโรค
   
  5.12 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทันตสาธารณสุข
   
  5.13 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ  
  เรื่องแจ้งจากการประชุม อปสข.เขต 6 ระยอง(เอกสารหมายเลข 6 )
   
  5.14 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
   
 

5.15 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

   
 

5.16 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

   
  5.17 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
  แจ้งเรื่อง พ.ร.บ.ควบคุมอาหาร พ.ศ.2522,พ.ศ.2535,พ.ศ.2543 และกฎกระทรวงมหาดไทย สิ่งอำนวยความสะดวกผู้พิการในอาคาร พ.ศ.2548
   
  5.18 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานนิติการ
   
  5.19 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
   
  5.20 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
   
  5.21 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
   
  5.22 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
          5.22.1 สรุปสถานการณ์อุบัติเหตุจราจร ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 (เอกสารหมายเลข 7 )
          5.22.2 สรุปสาระสำคัญในการประชุม NCD Board ครั้งที่ 1/2561 (เอกสารหมายเลข 8 )
 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน /สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

   
   

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ