ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
ครั้งที่ 4 /2562 วันที่ 31 มกราคม 2562  เวลา  13.00 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ดาวน์โหลดวาระการประชุม (ms-word)

ระเบียบวาระก่อนการประชุม

                            1. ขอแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตร โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการจัดบริการด้าน
จัดบริการด้านอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ปี 2562 จากสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้
 (กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม)
1) โรงพยาบาลคลองใหญ่ ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการจัดบริการด้านอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ระดับเริ่มต้นพัฒนา
2) สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลหนองบอน ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการจัดบริการด้านอาชีวอนามัย
และเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ระดับดีมาก
3) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วงโสม ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการจัดบริการด้าน อาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ระดับดีมาก
                            2. ขอแสดงความยินดีและมอบใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ “หมออนามัย คนดี ศรีแผ่นดิน” ระดับจังหวัดให้แก่ นายไพฑูรย์ ทิมกระจ่าง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่ง ต.วังตะเคียน อ.เขาสมิง (กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ)

                            3. นำเสนอผลงานสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาพัฒนาจิตวัดท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด (กลุ่มงานส่งเสริมฯ)

                            4. กิจกรรมการประกาศเจตจำนงสุจริต ของผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด และร่วมลงนาม
“บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการถือปฏิบัติตาม ประกาศเจตจำนงสุจริต” (เอกสารหมายเลข 1 )(กลุ่มงานนิติการ)
 

ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                             1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด
 

                      1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตบริการสุขภาพที่ 6/สปสช เขต 6 ระยอง และการประชุม อื่นๆ

           
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2562 (เอกสารหมายเลข 2 )
            กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ฝ่ายเลขานุการการประชุม คปสจ. ได้จัดทำรายงานการประชุม คปสจ.ตราด   ครั้งที่ 12/2561 วันที่ 26 กันยายน 2561 ไว้ใน Website www.trathealth.com ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด   และสามารถแจ้งแก้ไขรายงานดังกล่าวทาง
         

E-mail : Malai.s04@hotmail.com         นางมาลัย   สรวมชีพ    โทร. 08 1865 3007

         

E-Mail : chom_tum@hotmail.com        นางชมชื่น  นาควิเวก โทร. 08 1715 8122

   
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 3/2562
  3.1 ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ งบดำเนินงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 25 มกราคม 2562 (เอกสารหมายเลข 3 )
  3.2 ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบลงทุน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (เอกสารหมายเลข 4)
          1) งบผูกพันข้ามปี
          2) งบลงทุนที่โอนเปลี่ยนแปลงรายการ ปีงบประมาณ 2562
          3) งบลงทุนปีงบประมาณ 2562
  3.3 แจ้งการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 งบกลาง รายการเงินสำรอง จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินฯ เพื่อเป็นค่าใช่จ่ายในโครงการพัฒนา
  คุณภาพและบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระยะเร่งด่วน ปีงบประมาณ 2562 วงเงิน 1,398,000 บาท (รายการครุภัณฑ์ 27 รายการ)
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เพื่อพิจารณา
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ติดตามงานตามนโยบายที่สำคัญ

5.1 แจ้งการดำเนินการ เรื่องศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ (พัฒนายุทธ์ฯ /กลุ่มงานนิติการ) (เอกสารหมายเลข 5 )
5.2 สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 1 PA ทั้งหมด 21 ตัว ผ่าน 14 ตัว ไม่ผ่าน 7 ตัว
                1) ข้อ 2 ระดับความสำเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน  (ส่งเสริม)
                2) ข้อ 6 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองฯ (NCD)
                3) ข้อ 8 ร้อยละของ รพ.ที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล(RDU) (คบ.)
                4) ข้อ 9 ร้อยละของ รพ.ที่มีระบบการจัดการ AMR อย่างบูรณาการ (คบ.)
                5) ข้อ 11 ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดที่บำบัดครบตามเกณฑ์ที่กำหนดฯ (NCD)
                6) ข้อ 12 ร้อยละของผู้ใช้ผู้เสพที่บำบัดครบตามเกณฑ์ที่กำหนดฯ (NCD)
                6) ข้อ 12 ร้อยละของผู้ใช้ผู้เสพที่บำบัดครบตามเกณฑ์ที่กำหนดฯ (NCD)
 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ จากคณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุข ระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
  6.1 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากสมาคม อสม. จังหวัดตราด
   
  6.2 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองตราด 
   
  6.3 ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
   
 

6.4 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลตราด 

           
  6.5 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกัน
   
  6.6 เรื่องแจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา
   
  6.7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ
    
  6.8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (นายนุกูล สุขเกื้อ)
   
  6.9 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากจาก ศตม.ที่ 4.6 ตราด
   
  6.10 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
  6.10.1 รายงานการเตรียมความพร้อมในการรับตรวจราชการ รอบที่ 1/2562 วันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้
              1) เอกสารรายงาน / Power point จัดส่งสำนักตรวจฯ
              2) รายละเอียดกำหนดการรับตรวจราชการฯ
      วันที่ 4 ก.พ.62  - ช่วงเช้า นำเสนอผลการดำเนินงาน 
      - ช่วงบ่าย ผู้ตรวจฯและคณะ ตรวจเยี่ยม PCC วัดไผ่ล้อม/ ผู้นิเทศเก็บข้อมูลรายคณะ
 

วันที่ 5 ก.พ.62  - ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรียนจำชั่วคราวเขาระกำ / ตรวจเยี่ยมสนามเด็กเล่นตามรอยพระยุคลบาทฯ วัดท่าโสม อ.เขาสมิง

                           - ผู้นิเทศคณะ 1 ลงพื้นที่ อ.เขาสมิง เก็บข้อมูลเพิ่มเติม
  วันที่ 6 ก.พ.62  - สรุปผลการตรวจราชการ ณ ห้องประชุม รพ.ตราด
 
    - เกาะกูด          วันที่  20 – 21 ก.พ.62   (หน.ทีม นายนุกูล สุขเกื้อ)
  - แหลมงอบ      วันที่  26 ก.พ.62     (หน.ทีม นายสุรชัย เจียมกูล)
  - เขาสมิง         วันที่ 5 มี.ค.62       (หน.ทีม นายวัชชิระ เดือนฉาย)
 

- บ่อไร่         วันที่  13 มี.ค.62       (หน.ทีม นายนุกูล สุขเกื้อ)

 

- เกาะช้าง            วันที่ .................              (หน.ทีม นายสุรชัย เจียมกูล)

 

- คลองใหญ่      วันที่ .........................           (หน.ทีม นพ.ภาณุวัฒน์ โสภณเลิศพงศ์)

 

- เมือง             วันที่ ..........................             (หน.ทีม นพ.ภาณุวัฒน์ โสภณเลิศพงศ์)

   
   
  6.11 เรื่อง แจ้งให้ทราบจาก กลุ่มงานควบคุมโรค
   
  6.12 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทันตสาธารณสุข
   
  6.13 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ  
  6.14.1 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง พร้อมคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข เขต 6 ระยอง (อคม.)
  แจ้งกำหนดการตรวจเยี่ยมและการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานด้านคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ประจำปี 2562 พื้นที่จังหวัดตราด ในวันที่
  28 กุมภาพันธ์ 2562 (เอกสารหมายเลข 7 )
  6.14.2 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้บูรณาการกับกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบการบริการ จัดประชุมทบทวนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนภายใต้
  2 P Safety ตามแผนปฏิบัติการฯ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมระกำแสนหวาน สสจ.ตราด กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 35 คน ประกอบด้วย
  เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล แห่งละ 2 คน/สสอ.แห่งละ 1 คน/กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องของ สสจ.ตราด เพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้า และนำข้อมูลผลงานการ
  มานำเสนอให้คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน บริการสาธารณสุขเขต 6 ระยอง รับทราบในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
   
  6.14 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
   
 

6.15 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

     6.16.1 ขอแสดงความยินดี กับนางศรีรัตนา จันทร์ตรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.เขาสมิง ที่ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการพัฒนาสังคมและ
  สุขภาวะ สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปี 2561 จากศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 6
  6.16.2 สรุปผลการดำเนินงานจ่ายยาน้ำเสริมธาตุเหล็กเด็ก 6 เดือน-2ปี (เอกสารหมายเลข 8 )
   
 

6.16 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

   แจ้งผลการดำเนินงาน RDU (เอกสารหมายเลข 9 )
   
  6.17 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
  ติดตามการส่งแผนเงินบำรุง รพสต. และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ (เอกสารหมายเลข 6 )
   
  6.18 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานนิติการ
   
  6.19 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
  1. สรุปจำนวนผู้ตอบแบบประเมินความผาสุข​ (Happinometer) หน่วยงานในสังกัดสสจ.ตราด
 

2. กรอบเวลาประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนรอบที่1/62 (รอเอกสารแนบท้าย 11)​

  3. ความก้าวหน้าการดำเนินงานบุคลากรตามมติที่ประชุม คกก.พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล(chro.)​ สสจ.ตราดเมื่อวันที่4ธ.ค.61 (รอเอกสารแนบท้าย 12)​
   
  6.20 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
      แจ้งแนวทางการจัดCluster ในการกำจัดขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดตราด (เอกสารหมายเลข 13)
   
  6.21 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
   
  6.22 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
 
 

ระเบียบวาระที่ 7    เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน /สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

   
   

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

           
          กำหนดวันประชุม คปสจ.ตราดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ พลอยแดงค่าล้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด