ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
ครั้งที่ 4 /2563 วันที่ 30 เมษายน  2563  เวลา  13.00 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด (ด้วยระบบ Zoom)

ดาวน์โหลดวาระการประชุม (ms-word)

ระเบียบวาระก่อนการประชุม

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด ขอมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่กดเจลล้างมือแบบเท้าเหยียบ  มูลค่า 999 บาท  จำนวน  30 แท่น   ให้กับ โรงพยาบาลชุมชนทั้ง  6  แห่ง  (แห่งละ  5 แท่น)
 

ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                             1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด
 

                  1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตบริการสุขภาพที่ 6/สปสช เขต 6 ระยอง และการประชุม อื่นๆ

          1.2.1 สรุปการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 6 --ไม่มี--
         

1.2.2 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต 6 ระยอง      --ไม่มี--

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2563 (เอกสารหมายเลข 1 )
            กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ฝ่ายเลขานุการการประชุม คปสจ. ได้จัดทำรายงานการประชุม คปสจ.ตราด   ครั้งที่ 3/2563 วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 ไว้ใน Website www.trathealth.com ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด   และแจ้งให้คกก.คปสจ.ทุกท่านทราบ ผ่านทาง line  หากมีข้อแก้ไข โดยขอให้แจ้งกลับมายังฝ่ายเลขาฯ ภายใน  ภายใน 28 เมษายน  2563
   
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 3/2563
  3.1 ความก้าวหน้าการใช้จ่าย งบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ 2563 (เอกสารหมายเลข 2)
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ จากคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด

                4.1 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลตราด      

                4.2 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)    
                4.3 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
                4.4 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)   
                4.5 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ   
                       4.5.1รายงานผลความก้าวหน้า การดำเนินการตามแผนงบลงทุน 2562 – 2563 (เอกสารหมายเลข 3)
 
                4.6 เรื่องแจ้งจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ
                        4.6.1 มาตรการและบริการด้านสุขภาพคนต่างด้าว แรงงานต่างด้าวผู้ลี้ภัย Stateless ในช่วงการระบาดของโรค Covid-19

                4.6 เรื่องแจ้งจากสมาคม อสม. จังหวัดตราด 

                4.7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตราด     
                4.8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากศตม.ที่ ๖.๔ ตราด
                4.9 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
                4.10 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน

                4.11 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
                5.1 เรื่องขอปรับเปลี่ยนรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (เอกสารหมายเลข 4)

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

     
    -แจ้งตามแผนกำหนดวันประชุม คปสจ.ตราด  ครั้งที่ 5 /2563  ประจำเดือนพฤษภาคม  2563  ในวันพฤหัสบดีที่  28  พฤษภาคม  2563 ณ  ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด