ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
ครั้งที่ 4 /2564 วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564  เวลา  13.30 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ดาวน์โหลดวาระการประชุม (ms-word)

ระเบียบวาระก่อนการประชุม

จากกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

           1.ขอแสดงความยินดี กับผู้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจำนวน  1 ท่าน
ผู้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ  ได้แก่  นายกิตติพงศ์   โตสติ หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
 
จากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
           มอบตามที่สำนักอนามัยเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ลงเยี่ยมประเมินรับรองโรงพยาบาลมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับ
วัยรุ่นและเยาวชนฉบับ พ.ศ. 2563 และมาตรฐานอำเภออนามัยเจริญพันธุ์โรงพยาบาลตราด  และอำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เพื่อรับรองการให้บริการ
สุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพในรอบที่ 3 เมื่อวันที่  27  สิงหาคม  2563 ที่ผ่านมา นั้น

           โรงพยาบาลตราดและอำเมืองตราดผ่านการประเมินรับรองดังกล่าว และได้รับเกียรติบัตรจำนวน 3 แห่งดังนี้

1. โรงพยาบาลตราด ได้รับเกียรติบัตรผ่านการประเมินรับรองโรงพยาบาลมาตรฐาน “บริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ฉบับพ.ศ.2563” ระดับดี
2. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตราด ได้รับเกียรติบัตรมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการทำงานในพื้นที่ส่งผลให้อำเภอบรรลุเป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
อำเภออนามัยเจริญพันธุ์
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าพริก อำเภอเมืองตราด ได้รับเกียรติบัตรมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการทำงานในพื้นที่ ส่งผลให้อำเภอบรรลุเป้าหมายผ่านเกณฑ์
มาตรฐานอำเภออนามัยเจริญพันธุ์

ขอเรียนเชิญนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราดมอบเกียรติบัตรดังกล่าว ดังนี้

1.  นายแพทย์สุพจน์  แพรนิมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราดเกียรติบัตรผ่านการประเมินรับรองโรงพยาบาลมาตรฐาน “บริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ฉบับ พ.ศ.2563” ระดับดี
2.  นายนุกูล กองทรัพย์ สาธารณสุขอำเภอเมืองตราด  2 ใบดังนี้

  2.1  เกียรติบัตรมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการทำงานในพื้นที่ ส่งผลให้อำเภอบรรลุเป้าหมายผ่าน เกณฑ์มาตรฐานอำเภออนามัยเจริญพันธุ์สำหรับสำนักงานสาธารณสุข

         อำเภอเมืองตราด
  2.2  เกียรติบัตรมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการทำงานในพื้นที่ ส่งผลให้อำเภอบรรลุเป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐานอำเภออนามัยเจริญพันธุ์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุข
         ตำบลท่าพริก อำเภอเมืองตราด
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                             1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด
 

                  1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตบริการสุขภาพที่ 6/สปสช เขต 6 ระยอง และการประชุม อื่นๆ

          1.2.1 สรุปการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 6
         

1.2.2 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต 6 ระยอง

 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2564 (เอกสารหมายเลข 1 )
           กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ฝ่ายเลขานุการการประชุม คปสจ. ได้จัดทำรายงานการประชุมคปสจ.ตราด ครั้งที่ 3/2564  วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564 ไว้ใน Website www.trathealth.com ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด และแจ้งให้คปสจ.ทุกท่านทราบ ผ่านทาง line  หากมีข้อแก้ไข โดยขอให้แจ้งกลับมายังฝ่ายเลขาฯ ภายในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564
   
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  สืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่  3/2564
  3.1ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ 2564 (เอกสารหมายเลข 2 )
  3.2 เรื่องความคืบหน้าโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้า  รพ.แหลมงอบ
  3.3 เรื่องความคืบหน้า เรื่องแบบแปลนห้องทันตกรรม  รพ.เขาสมิง    

        3.4 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปีงบประมาณ 2564 (เอกสารหมายเลข 3 )

        3.5 ขั้นตอนการดำเนินการ เรื่องการปลูกกัญชา (เอกสารหมายเลข 4 )
 
                    
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ จากคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
                4.1 เรื่อง แจ้งจากสมาคม อสม.จังหวัดตราด  

                4.2 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตราด

                4.3 เรื่อง แจ้งให้ทราบจาก ศตม.ที่ ๖.๔ ตราด

                4.4 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบ้านหาดเล็ก จังหวัดตราด     

                4.5 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลตราด      

                4.6 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)    
                4.7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
                4.8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
                4.9 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล    
                4.9 เรื่อง แจ้งจากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
                        4.9.1 สถานการณ์และมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
                4.10 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค และเภสัชสาธารณสุข
                4.11 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน
                4.12 เรื่อง  แจ้งให้ทราบจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
                4.13 เรื่อง เรื่อง แจ้งให้ทราบจากชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดตราด
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
         5.1 เสนอชื่อรักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอเขาสมิง กรณีที่ไม่อยู่หรือไม่สามารถ ปฏิบัติงานได้  จำนวน  1 ราย   คือ นายอนุชา    อาชีวะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเขาสมิง
        5.2 เสนอชื่อรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน  ดังนี้   
                5.2.1)รพ.คลองใหญ่    คือ  นายสราวุฒิ  บุญฤทธิ์        นายแพทย์ปฏิบัติการ  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                5.2.2) รพ.เขาสมิง     คือ  นางสาวณิชกานต์  ใจสุทธิ       นายแพทย์ปฏิบัติการ  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                5.2.3) รพ.เกาะกูด    คือ  นายวิสัยทัศน์  รัตนวนิช          นายแพทย์ปฏิบัติการ  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
                5.2.4) รพ.บ่อไร่   คือ นายวีรภัทร  สุนทรีวงศ์  นายแพทย์ปฏิบัติการ  ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2564
 
         5.3 เสนอชื่อให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับทิมสยาม 01  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด  จำนวน 1 ราย  คือ นายสมบัติ  เหลืองโสมนภา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม  2564   เนื่องจาก ผอ.รพ.สต. ลาออก
         5.4 ด้วยตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 จะมีแพทย์ใช้ทุน ปี 2 ไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน จำนวน  12  คน  ดังนี้

สถานที่ปฏิบัติงาน

รายชื่อแพทย์

รพ.บ่อไร่

 1. นายวีรภัทร  สุนทรีวงศ์
 2. นายอภิณัฐ  สุดประเสริฐ
 3. นายอภิชัย  เจริฐทรัพย์วิชิต
 4. นายศุภณัฐ  จงประกอบกิจ

รพ.เขาสมิง

 1. นายนำวงศ์  เทพศิริสุนทร
 2. นายวิทยา  นามลิ้มเหมนที
 3. นายปภาวิชญ์  นิสากรเสน
 4. น.ส.อิชญา  ถาวรธนชัย

รพ.แหลมงอบ

 1. นายณัฐพงศ์  สหกิจพิจารณ์

รพ.เกาะช้าง

 1. น.ส.ณิชกุล  อุ่นทานนท์
 2. น.ส.ฟ้าคราม  สุวัฒน์พิศาลกิจ

รพ.เกาะกูด

 1. นายณัฐภัทร  ศรีอุดมพร
 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

    แจ้งตามแผนกำหนดวันประชุม คปสจ.ตราด  ครั้งที่ 5/ 2564  ประจำเดือน  พฤษภาคม  2564
    ในวันศุกร์ที่  28  พฤษภาคม  2564   ณ  ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด