ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
ครั้งที่ 4/2566 วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2566  เวลา 13.30 - 16.30น.

ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตำบลคลองใหญ่ 

 

ดาวน์โหลดวาระการประชุม (ms-word)

ระเบียบวาระ ก่อนการประชุม - ไม่มี -

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                             1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด
   

       1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตบริการสุขภาพที่ 6/สปสช เขต 6 ระยอง และการประชุม อื่นๆ

            1.2.1 สรุปการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 6
           

1.2.2 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต 6 ระยอง

 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง ประธานแจ้งรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2566 (เอกสารหมายเลข 1)
             กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ฝ่ายเลขานุการการประชุม คปสจ. ได้จัดทำรายงานการประชุม คปสจ.ตราด ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ไว้ใน Website www.trathealth.com ของสำนักงาน
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดและแจ้งให้ คปสจ.ทุกท่านทราบ ผ่านทาง line  หากมีข้อแก้ไขโดยขอให้แจ้งกลับมายังฝ่ายเลขาฯ ภายในวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2566
     
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  สืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่ 3/2566  
    3.1 ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ 2566           (เอกสารหมายเลข 2 )
    3.2ความก้าวหน้าการดำเนินงานหมอพร้อม DID  และการเชื่อมโยงระบบข้อมูลสุขภาพ (Nux Network)   (เอกสารหมายเลข 2.1 )
    3.3 ความก้าวหน้าการจัดซื้อ – จัดจ้าง  จังหวัดตราด   ปีงบประมาณ  2566
                          3.3.1  งบลงทุน     จังหวัดตราด  ปีงบประมาณ  2566 (เอกสารหมายเลข 2.2 )
                          3.3.2  งบค่าเสื่อม  จังหวัดตราด  ปีงบประมาณ  2566 (เอกสารหมายเลข 2.3 )
              3.4 สรุปการออกใบอนุญาตฯ (แผนไทย)   (เอกสารหมายเลข 3 )
              3.5  ติดตาม ระบบ Home Word  (พคร.)
                          และ  Flow chart  การปฏิบัติงาน/ ระบบการเบิก - จ่าย (เอกสารหมายเลข 3.1 ) (เอกสารหมายเลข 3.2 )
                         Home Ward (เอกสาร1 ) (เอกสาร2 )
              3.6 ติดตามจำนวนตำบลที่ขอเบิกผ้าอ้อม   (ประกันสุขภาพ)
              3.7  ติดตามการใช้โปรแกรม RCM    (ประกันสุขภาพ)
                          - ปัญหาเรื่องการทำข้อมูล Drug Catalog  และ Lab Catalog
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบจากคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.)จังหวัดตราด
                4.1 เรื่อง แจ้งจากชมรม อสม.จังหวัดตราด 

                4.2 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตราด   

                4.3 เรื่อง แจ้งให้ทราบจาก ศตม.ที่ ๖.๔ ตราด
                                รายงานสถานการณ์ โรคไข้มาลาเรีย (เอกสารแนบ)

                4.4 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบ้านหาดเล็ก จังหวัดตราด     

                4.5 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลตราด

                4.6 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
                4.7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
                4.8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  (ด้านบริการทางวิชาการ)
                4.9 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  

                                4.9.1 ประเด็นตรวจพบจาก คณะกรรมการตรวจสอบภายในปี 2566 ที่ต้องเร่งรัดให้ปรับปรุงแก้ไข (เอกสารหมายเลข 4 )

                4.10 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป    
                4.11 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
                                4.11.1 นิเทศงานกรณีปกติ  รอบ 2 ปี 2566  (เอกสารแนบ ) (เอกสารแนบ )
                4.12 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

                                4.12.1 สถานการณ์/มาตรการ ควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก จ.ตราด(เอกสารแนบ )

                4.13 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
                4.14 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ 
                4.15 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
                4.16 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
                4.17 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
                               จัดดสรรแพทย์ ปี2-3 ]งโรงพยาบาลชุมชน (เอกสารแนบ )
                4.18 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มกฎหมาย 
                4.19 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทันตสาธารณสุข   
                4.20 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย    
                                4.20.1 รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังผู้บาดเจ็บจากการสัมผัสแมงกะพรุนพิษ  จังหวัดตราด (เอกสารหมายเลข 5 )
                                4.20.2 ความรู้เรื่องกระดาษทดสอบโคลินเอสเตอเรส
                4.21 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
                4.22 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
                4.23 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน   
                4.24 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
                4.25 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดตราด
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา

                จากกลุ่มงานประกันสุขภาพ    (ยื่นวาระหลังปิดรับเรื่อง) (เอกสารหมายเลข 6 )
                5.1 ขออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณเหมาจ่ายรายหัว เงินอุดหนุน เป็นค่าใช้จ่ายการจัดบริการ ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุข
บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาส 1-3 )
 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น

 

                6.3 แจ้งกำหนดวันประชุม คปสจ.ตราด สัญจร  ครั้งที่ 5/ 2566  ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

เบื้องต้นตามแผน คือ  รพ.แหลมงอบ  ในวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 ซึ่งจะแจ้งรายละเอียด วัน - เวลา ให้ทราบอีกครั้ง