ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด

ครั้งที่ 4/2567  วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567  เวลา 13.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ดาวน์โหลดวาระการประชุม (ms-word)

ระเบียบวาระ ก่อนการประชุม

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                             1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด
   

       1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตบริการสุขภาพที่ 6/สปสช เขต 6 ระยอง และการประชุม อื่นๆ

            1.2.1 สรุปการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 6
           

1.2.2 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต 6 ระยอง

 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องประธานแจ้งรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2567 (เอกสารหมายเลข 1 )
             กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ฝ่ายเลขานุการการประชุม คปสจ. ได้จัดทำรายงานการประชุม คปสจ.ตราด ครั้งที่ 3/2567 วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2567 ไว้ใน Website www.trathealth.com ของสำนักงาน
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดและแจ้งให้ คปสจ.ทุกท่านทราบ ผ่านทาง line  หากมีข้อแก้ไขโดยขอให้แจ้งกลับมายังฝ่ายเลขาฯ ภายในวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2567    
     
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  สืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่ 3/2567
    3.1 ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567  (เอกสารหมายเลข 2 ) 
    3.2ติดตามการดำเนินงานเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล ประกันชีวิต (I Claim) (เอกสารหมายเลข 3 )
                    3.3 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน M Fund  (เอกสารหมายเลข 3 )
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบจากคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.)จังหวัดตราด
                4.1 เรื่อง แจ้งจากชมรม อสม.จังหวัดตราด 

                4.2 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตราด   

                4.3 เรื่อง แจ้งให้ทราบจาก ศตม.ที่ ๖.๔ ตราด
                                4.3.1 สถานการณ์​โรคมาลาเรีย​ จ.ตราด (เอกสารหมายเลข 4 )

                4.4 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบ้านหาดเล็ก จังหวัดตราด     

                4.5 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลตราด

                4.6 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
                4.7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
                                4.7.1 ความก้าวหน้าการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลโครงการ 30 บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว (เอกสารหมายเลข 5 )
                4.8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  (ด้านบริการทางวิชาการ)
                4.9 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป  
                4.10 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
                                4.10.1 แผนการนิเทศงาน คปสอ. ปีงบประมาณ 2567 (เอกสารหมายเลข 6 )
                4.11 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ     
                4.12 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
                4.13 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

                 ผลการประชุมเพื่อการจัดสรรแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ปีที่ 2 ออกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567  เวลา 9.00 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมสักทอง โรงพยาบาลตราด

                                4.13.1 ให้แพทย์เพิ่มพูนทักษะที่อยู่ระหว่างปฏิบัติราชการชดใช้ทุนปีที่ 1 ออกปฏิบัติราชการชดใช้ทุนปีที่ 2-3 ในโรงพยาบาลชุมชน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไปโดยมีรายละเอียดดังนี้ (เอกสารหมายเลข 7 )

                                4.13.2 การย้ายแพทย์เพิ่มพูนทักษะที่อยู่ระหว่างปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนปีที่ 2-3 (เอกสารหมายเลข 7 )
                4.14 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ 
                4.15 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
                4.16 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานงานส่งเสริมสุขภาพ 
                4.17 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มกฎหมาย
                4.18 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทันตสาธารณสุข
                4.19 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
                4.20 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
                4.21 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
                4.22 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน
                4.23 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
                4.24 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดตราด
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา

 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น

               6.1 แจ้งกำหนดวันประชุม คปสจ.ตราด ครั้งที่ 5/2567 ประจำเดือนพฤษภาคม 2567  ได้กำหนดวันเบื้องต้น  คือ วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567  ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งรายละเอียด วัน - เวลา ให้ทราบอีกครั้ง