ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
ครั้งที่ 5 /2560 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา  13.00 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
ดาวน์โหลดวาระการประชุม (ms-word)

วาระก่อนการประชุม

         มอบค่าสินไหมทดแทนผู้เสียชีวิตในระบบ EMS จำนวน 105,000 บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน) ด้วยนายเกียรติศักดิ์ กะยุตา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์
หน่วยกู้ชีพ รพ.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด ได้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตจากการขับขี่รถจักรยานยนต์เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 59 และได้ทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉินกับโครงการทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้บริษัททิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน) จึงได้ส่งเช็คค่าสินไหม
ทดแทนอุบัติเหตุมอบให้แก่ทายาทคือนางสาว ชูใจ ปิดทอง จำนวน 100,000 บาท พร้อมค่าจัดทำงานศพ จำนวน 5,000 บาท
     มอบรางวัลประกวดผลงานทีม SRRT ความครอบคลุม ครบถ้วน ทันเวลา ในการส่งรายงาน 506
     กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ได้จัดกิจกรรมประกวดผลงานทีม SRRT ด้านความครอบคลุม ครบถ้วน ทันเวลาในการส่ง
รายงาน 506 ภายใต้โครงการบริหารจัดด้านส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อที่เป็นปัญหาของจังหวัดตราดปี งบประมาณ 2560
(ด้านการควบคุมโรคติดต่อ) วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม พัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคติดต่อ และเสริมสร้างขวัญกำลังในให้กับเจ้าหน้าที่ ทีม SRRTในการปฏิบัติ
งาน ซึ่งข้อมูลที่นำมาใช้ในการประกวด เป็นข้อมูลในระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อ โปรแกรม 506 และข้อมูล 43 แฟ้ม ปี พ.ศ.2559 (ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 59)

โดยรางวัลที่ได้จากการประกวดเป็นเงินรางวัล ดังนี้

       รางวัลที่ 1        5,000 บาท     จำนวน  1  รางวัล
       รางวัลที่ 2        3,000 บาท     จำนวน  1  รางวัล
       รางวัลที่ 3        2,000 บาท     จำนวน  1  รางวัล
       รางวัลชมเชย 1,000 บาท         จำนวน  4  รางวัล
 
     สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6 ขอมอบใบประกาศให้แก่ตัวแทนจังหวัดตราด ที่ผ่านการรับรองทีมผู้ก่อการดีระดับทองแดง ปี 2559 เพื่อเป็นการรับรองการเป็นผู้
ผู้ก่อการดี สู่การรักษามาตรฐาน การดำเนินงานป้องกันการจมน้ำในระดับที่สูงขึ้น (เอกสารหมายเลข 1 )
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 

                      1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด

                      1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตบริการสุขภาพที่ 6/สปสช เขต 6 ระยอง และการประชุม อื่นๆ

     
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2560 (เอกสารหมายเลข 2 )
            กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ฝ่ายเลขานุการการประชุม คปสจ. ได้จัดทำรายงานการประชุม คปสจ.ตราด   4/2560 วันที่ 30 มกราคม 2560 ไว้ใน Website www.trathealth.com ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด   และสามารถแจ้งแก้ไขรายงานดังกล่าวทาง
   

E-mail : Malai.s04@hotmail.com         นางมาลัย   สรวมชีพ    โทร. 08 1865 3007

   

E-Mail : chom_tum@hotmail.com        นางชมชื่น  นาควิเวก โทร. 08 1715 8122

   
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 4/2560
  3.1 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2560 ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 (เอกสารหมายเลข 3)
  3.2รายการงบลงทุน ปีงบประมาณ 2560 ได้รับเพิ่มเติม ของ รพ.ตราด วงเงิน 4.67ล้านบาท 8 รายการ (รอเงินโอน)
  3.3 รายงานความก้าวหน้างบลงทุน ปีงบประมาณ 2558 ที่กันไว้เบิกเหลี่ยมปี (กลุ่มงานพัฒนายุทธ์ฯ) รายการก่อสร้างอาคารสนับสนุน รพ.ตราด วงเงิน
  40.2 ล้านบาท สัญญาสิ้นสุด วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 นัดส่งงานวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 (ค่าปรับ 591 วัน ยอดเงิน 23,758,200 บาท )
  3.4 การบันทึกโปรแกรมการใช้จ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (เอกสารหมายเลข 4)
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เพื่อพิจารณา
  4.1 ร่างหลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินค่าบริหารจัดการแรงงานต่างชาติ ให้หน่วยบริการ
     4.1.1 จัดทำโครงการเสนอตามขั้นตอน พร้อมรายละเอียดโครงการ
     4.1.2 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแหล่งงบประมาณ
     4.1.3 มีความจำเป็นเร่งด่วนในการจัดบริการ และไม่มีแหล่งงบประมาณรองรับ
     4.1.4 การสนับสนุนเงินค่าบริหารจัดการแรงงานต่างชาติ ให้หน่วยบริการ
       - ร้อยละ 20 กันไว้สำรองฉุกเฉิน
       - ร้อยละ 80 สนับสนุนหน่วยบริการ โดยมีสัดส่วน รพ.สต. : รพ. เท่ากับ 60 : 40
  4.2 การพิจารณาสนับสนุนเงินค่าบริหารจัดการแรงงานต่างชาติ รอบที่ 1
 

จากแหล่งงบค่าบริหารจัดการ แรงงานต่างชาติ วงเงิน  13,264,783.46 บาท

     4.2.1 สนับสนุนการเปิดอาคาร OPD ใหม่ รพ.เขาสมิง วงเงิน 1,000,000 บาท (สมทบ98,000บาท)
 

   4.2.2 สนับสนุนการปรับปรุงห้องกายภาพ รพ.สต.หนองบอน วงเงิน  232,100 บาท

 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ จากคณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุข ระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
  5.1 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากสมาคม อสม. จังหวัดตราด
   
  5.2 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองตราด 
   
  5.3 ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
   
 

5.4 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลตราด 

     
  5.5 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกัน
  รายงานเปรียบเทียบการจำหน่ายบัตรแรงงานต่างด้าวกับการรักษาพยาบาล(เอกสารหมายเลข 5)
   
  5.6 เรื่องแจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา
   
  5.7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ
 

   5.7.1 การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) ในการดูแลสุขภาพตนเอง(เอกสารหมายเลข 6)

     5.7.2 การดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เอกสารหมายเลข 7)
  5.8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (นายนุกูล สุขเกื้อ)
   
  5.9 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากจาก ศตม.ที่ 3.4 ตราด
   
  5.10 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
          5.10.1 การกำหนดการนิเทศงาน คปสอ. ปีงบประมาณ 2560
            - คปสอ.คลองใหญ่  วันที่ 2 มีนาคม 2560  หัวหน้าทีม นางอัจฉราภรณ์ ละเอียดดี
            - คปสอ.เขาสมิง  วันที่ 13 มีนาคม 2560  หัวหน้าทีม นายสุรชัย เจียมกูล
            - คปสอ.บ่อไร่    วันที่ 15 มีนาคม 2560  หัวหน้าทีม นายนุกูล สุขเกื้อ
            - คปสอ.เกาะช้าง วันที่ 16 มีนาคม 2560  หัวหน้าทีม นางอัจฉราภรณ์ ละเอียดดี
            - คปสอ.เกาะกูด     วันที่ 21-22 มีนาคม 2560 หัวหน้าทีม พญ.โมไนยา พฤทธิภาพย์
            - คปสอ.แหลมงอบ        วันที่ 23 มีนาคม 2560  หัวหน้าทีม นายสุรชัย เจียมกูล
            - คปสอ.เมือง              วันที่ 27  มีนาคม 2560  หัวหน้าทีม พญ.โมไนยา พฤทธิภาพย์
   
          5.10.2 สรุปแผนคำของบประมาณตามแผนพัฒนาภาคตะวันออก ปีงบประมาณ 2561(แผนพัฒนาด้านสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม)
  (เอกสารหมายเลข 8)
          5.10.3 แจ้งกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักร (เอกสารหมายเลข 9)
   
  5.11 เรื่อง แจ้งให้ทราบจาก กลุ่มงานควบคุมโรค
  สถานการณ์โรคไข้เลือดออก (เอกสารหมายเลข 10)
   
  5.12 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทันตสาธารณสุข
         
  5.13 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ  (เอกสารหมายเลข 11)
          แจ้งจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวและแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการให้สิทธิ(คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะ
  และสิทธิ ปีงบประมาณ 2560
          สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวและแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการให้สิทธิ (คืนสิทธิ)ขั้นพื้นฐาน
  ด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จังหวัดตราด ได้รับจัดสรร OP/PP/OPAE ในจังหวัด /OP Refer 60% (1,406.40 บาท/
  คน/ปี) ตามรายหัวประชากร = 13,165,354.74 บาท ส่วนงบ IP /OPAE นอกจังหวัด/Instrument/ตรวจวินิจฉัยพิเศษและทำหัตถการหัวใจผู้ป่วยนอกบริการแบบ
  Ambulatory care = 40% กันไว้กองทุนกลางระดับประเทศ จัดสรรตามผลงาน 1 Adj RW.= 9,600 บาท
     
  5.14 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
   
 

5.15 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

       
 

5.16 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

   
  5.17 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
   
  5.18 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานนิติการ
   
  5.19 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
  การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดราการบริหารส่วนภูมิภาค รอบการประเมินที่ 1/2560 (เอกสารหมายเลข 12)
     
  5.20 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
   
  5.21 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
   
  5.22 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
   

ระเบียบวาระที่  6  เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน /สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

   

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

    7.1 แจ้งการประชุม คปสจ. ครั้งต่อไป ในวันที่ 30 มีนาคม 2560