ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
ครั้งที่ 5 /2561 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา  13.00 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ดาวน์โหลดวาระการประชุม (ms-word)
 

วาระก่อนการประชุม

        พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณองค์กรปลอดโฟม 100 % ให้แก่หน่วยงานที่สมัครเข้ารับการตรวจ ประเมินและผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 26 แห่ง
(เอกสารหมายเลข 1)
ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
                             1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด
 

                      

                      1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตบริการสุขภาพที่ 6/สปสช เขต 6 ระยอง และการประชุม อื่นๆ

           
          - สรุปผลการประชุมคณะกรรมการเขตฯ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 (เอกสารหมายเลข 2)
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2561 (เอกสารหมายเลข 3 )
            กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ฝ่ายเลขานุการการประชุม คปสจ. ได้จัดทำรายงานการประชุม คปสจ.ตราด   3/2561 วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ไว้ใน Website www.trathealth.com ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด   และสามารถแจ้งแก้ไขรายงานดังกล่าวทาง
         

E-mail : Malai.s04@hotmail.com         นางมาลัย   สรวมชีพ    โทร. 08 1865 3007

         

E-Mail : chom_tum@hotmail.com        นางชมชื่น  นาควิเวก โทร. 08 1715 8122

   
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 4/2561
  3.1 สรุปความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 ข้อมูลจากระบบ GFMIS  ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 (เอกสารหมายเลข 4 )
  รายงานการเบิกจ่าย งบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
  3.2 รายงานติดตามงบลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561 (เอกสารหมายเลข 5 )
  3.3 ติดตามรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปี 2559 – 2561 (เอกสารหมายเลข 6 )
  3.4 แจ้งผลการประสานงานเรื่องการเจาะบ่อบาดาลของ รพ.เกาะช้าง (กลุ่มงานบริหารฯ)
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เพื่อพิจารณา
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง ติดตามงานตามนโยบายที่สำคัญ
  5.1 ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด PA เรื่อง TB (กลุ่มงานควบคุมโรคฯ) (เอกสารหมายเลข 7 )
  5.2 ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด PA เรื่อง EOC (กลุ่มงานควบคุมโรคฯ)
 

5.3 แจ้งผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยหลังผ่าตัดต้อกระจกแล้วพบว่ามีโรคแทรกซ้อน (กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ) (เอกสารหมายเลข 8)

  5.4 แจ้งข้อมูลการผ่าตัดข้อเข่าเสื่อมของปี 2560 เป้าหมาย 14 ราย ที่ไม่มีผลงาน (กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ) (เอกสารหมายเลข 9)
   
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ จากคณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุข ระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
  6.1 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากสมาคม อสม. จังหวัดตราด
   
  6.2 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองตราด 
   
  6.3 ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
   
 

6.4 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลตราด 

           
  6.5 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกัน
   
  6.6 เรื่องแจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา
   
  6.7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ
    
  6.8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (นายนุกูล สุขเกื้อ)
   
  6.9 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากจาก ศตม.ที่ 4.6 ตราด
   
  6.10 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
       6.10.1 สรุปผลการตรวจราชการฯ รอบ 1/2561 วางไว้ใน web: trathealth เพื่อให้หน่วยงานดำเนินการตามข้อเสนอแนะ
       6.10.2 ตัวชี้วัดประเมินผลการดำเนินงานฯ ปีงบประมาณ 2561 ของ คปสอ./สสจ.ตราด วางไว้ใน web:trathealth
   
  5.11 เรื่อง แจ้งให้ทราบจาก กลุ่มงานควบคุมโรค
   
  5.12 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทันตสาธารณสุข
   
  5.13 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ  
  รายงานความก้าวหน้าการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ยอด ณ 23 กุมภาพันธ์ 2561
  (เอกสารหมายเลข 10)
   
  5.14 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
   
 

5.15 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

  แจ้งกำหนดการโครงการรณรงค์ส่งเสริมนโยบายเมืองออกกำลังกายจังหวัดตราด ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราด
  อำเภอเมือง จังหวัดตราด (เอกสารหมายเลข 11)
   
 

5.16 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

   
  5.17 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
   
  5.18 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานนิติการ
   
  5.19 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
  6.19.1 ผลการพิจารณาโยกย้ายกรณีปกติรอบที่ 1/2561 มีผู้ยื่นความจำนงขอย้ายภายใน จังหวัด 7 รายและขอย้ายข้ามจังหวัด 1 ราย (เอกสารหมายเลข 12)
  6.19.2 หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสังกัดกระทรวง
  สาธารณสุข โดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน (เอกสารหมายเลข 13)
  6.19.3 กำหนดเวลาการจัดส่งผลประเมินการปฏิบัติราชการรอบที่1/2561 ในวันที่ 10 มีนาคม 2561
   
  5.20 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
   
  5.21 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
   
  5.22 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน /สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

   
   

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ