ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
ครั้งที่ 5 /2562 วันที่ 28 กุมภาพันธ์  2562  เวลา  13.00 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ดาวน์โหลดวาระการประชุม (ms-word)

ระเบียบวาระก่อนการประชุม

            - ขอแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ ให้แก่ นายธเนศ  ภัทรวรินกุล สาธารณสุขอำเภอเขาสมิงและนายชูเกียรติ แซ่เอี้ย สาธารณสุขอำเภอเกาะกูด ในโอกาสที่ได้รับ

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 

ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                             1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด
 

                      1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตบริการสุขภาพที่ 6/สปสช เขต 6 ระยอง และการประชุม อื่นๆ

           
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2562 (เอกสารหมายเลข 1 )
            กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ฝ่ายเลขานุการการประชุม คปสจ. ได้จัดทำรายงานการประชุม คปสจ.ตราด   ครั้งที่ 12/2561 วันที่ 26 กันยายน 2561 ไว้ใน Website www.trathealth.com ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด   และสามารถแจ้งแก้ไขรายงานดังกล่าวทาง
         

E-mail : Malai.s04@hotmail.com         นางมาลัย   สรวมชีพ    โทร. 08 1865 3007

         

E-Mail : chom_tum@hotmail.com        นางชมชื่น  นาควิเวก โทร. 08 1715 8122

   
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 4/2562
  3.1 ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ งบดำเนินงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณ 2562 (ณ วันที่ 22 ก.พ.62) (เอกสารหมายเลข 2 )
  3.2 ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบลงทุน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (เอกสารหมายเลข 3 )
          1) งบผูกพันข้ามปี
          2) งบลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562
          3) การบริหารจัดการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561 และ 2562
  3.3 แจ้งการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2562 งบกลาง รายการเงินสำรอง จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินฯ เพื่อเป็นค่าใช่จ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพ
  และบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระยะเร่งด่วน ปีงบประมาณ 2562 วงเงิน 1,029,000 บาท (รายการครุภัณฑ์ 15 รายการ)
 

- รพ.สต.บ้านท้ายวัง  ต.วังกระแจะ  อ.เมือง จำนวน   8 รายการ  วงเงิน  562,000 บาท

  - สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี ต.หนองบอน  จำนวน  7  รายการ วงเงิน  467,000 บาท
  - มียอดใบสั่งซื้อ (PO)                                              770,000     บาท
  - คงเหลือเงิน                                                         1,430,692     บาท
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เพื่อพิจารณา
    4.1 พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณเหมาจ่ายรายหัว เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดบริการพื้นฐานด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปีงบประมาณ 2562 (กลุ่มงานประกันฯ) (เอกสารหมายเลข 4 )
ตามที่ สป.สธ.ได้จัดสรรเงินงบประมาณเหมาจ่ายรายหัว เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดบริการพื้นฐาน ตามที่ สป.สธ.ได้จัดสรรเงินงบประมาณเหมาจ่ายรายหัว เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดบริการพื้นฐาน ด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดตราด ได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ

(60%) เป็นจำนวนเงินทั้งหมด 14,214,711.96 บาท ดังนี้

 
- 60% จัดสรรเป็นค่าบริการทางการแพทย์ กรณี OP normal สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ โอนตรงให้หน่วยบริการแล้วเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 8,528,827.18 บาท
 

- 40% จัดสรรให้ สสจ.ปรับเกลี่ย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,685,884.78 บาท

 
สสจ.ตราดปรับเกลี่ยในส่วน 40 % เพื่อให้หน่วยบริการเรียกเก็บ - ตามจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ ระหว่างกัน โดยจัดสรรตามรายหัวประชากร ณ 14 มกราคม 2562 
(ค่าเฉลี่ย ~ 587.081546895691 บาท/ราย
 
- เป็นค่าบริการทางการแพทย์ กรณี OPAE ในจังหวัด, OP refer ทั้งในและนอกจังหวัด (20%) เป็นเงิน 2,842,942.39 บาท
 
- เป็นค่าบริการทางการแพทย์ กรณี PP (20%) เป็นเงิน 2,842,942.39 บาท รายละเอียดตามเอกสาร
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ติดตามงานตามนโยบายที่สำคัญ

        5.1 แจ้งนโยบายจากจังหวัดตราด เรื่องขอให้จัดทำพิกัดบ้าน ให้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือนในเขต รับผิดชอบ (ข้อมูลปัจจุบันมีการดำเนินการแล้ว ร้อยละ ๑๙
ของจำนวนหลังคาเรือนทั้งหมด) งานสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนายุทธ์ฯ ได้เตรียมจัดทำคู่มือการดำเนินการ เพื่อจัดส่งให้พื้นที่ (เอกสารหมายเลข 11 )
 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ จากคณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุข ระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
  6.1 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากสมาคม อสม. จังหวัดตราด
   
  6.2 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองตราด 
   
  6.3 ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
   
 

6.4 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลตราด 

           
  6.5 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกัน
   
  6.6 เรื่องแจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา
   
  6.7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ
    
  6.8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (นายนุกูล สุขเกื้อ)
   
  6.9 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากจาก ศตม.ที่ 4.6 ตราด
   
  6.10 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
  - แจ้งการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดตราด วันที่ 10 – 12 มีนาคม 2562
 

(พื้นที่ตรวจเยี่ยมอำเภอเกาะช้าง) ประธานคณะตรวจเยี่ยม : นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

   
  6.11 เรื่อง แจ้งให้ทราบจาก กลุ่มงานควบคุมโรค
   
  6.12 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทันตสาธารณสุข
   
  6.13 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ  
   
  6.14 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
   
 

6.15 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

   
 

6.16 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

   
  6.17 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
   
  6.18 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานนิติการ
   
  6.19 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
   
  6.20 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
      แนวทางการดำเนินการตามนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ (มาตรฐาน Green and Clean Hospital ระดับดีมาก PLUS)
  (เอกสารหมายเลข 5 )
   
  6.21 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
   
  6.22 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
 

ระเบียบวาระที่ 7    เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน /สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

   
   

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

           
         

กำหนดวันประชุม คปสจ.ตราด ประจำเดือนมีนาคม 2562 วันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด