ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
ครั้งที่ 6 /2562 วันที่ 29 มีนาคม  2562  เวลา  13.00 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ดาวน์โหลดวาระการประชุม (ms-word)

ระเบียบวาระก่อนการประชุม

             - ขอแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตร ให้แก่หน่วยบริการสุขภาพที่มีผลงานดีเด่น ดังนี้

     1. โรงพยาบาลตราดและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตราด ที่ได้รับการรับรองจาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ผลงานดีเด่นระดับประเทศ ปีงบประมาณ 2561“งานพัฒนาคุณภาพเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ
เมืองตราด จังหวัดตราดตามมาตรฐานระบบสุขภาพอำเภอ (District Health System Standards)”
     2. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกูดและโรงพยาบาลเกาะกูด ในการพัฒนาเพื่อยกระดับ การดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน และได้รับการชื่นชมจากกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุขและสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(องค์การมหาชน) งานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ด้วยคณะกรรมการพัฒนา
     3. โรงพยาบาลในความมุ่งมั่นและตั้งใจปฏิบัติราชการงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ดังนี้
             1) โรงพยาบาลตราด ที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA ซ้ำครั้งที่ 4
             2) โรงพยาบาลแหลมงอบ ที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA ซ้ำครั้งที่ 2
 

ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                             1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด
 

                      1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตบริการสุขภาพที่ 6/สปสช เขต 6 ระยอง และการประชุม อื่นๆ

           
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2562 (เอกสารหมายเลข 1 )
            กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ฝ่ายเลขานุการการประชุม คปสจ. ได้จัดทำรายงานการประชุม คปสจ.ตราด   ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ไว้ใน Website www.trathealth.com ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด   และสามารถแจ้งแก้ไขรายงานดังกล่าวทาง
         

E-mail : Malai.s04@hotmail.com         นางมาลัย   สรวมชีพ    โทร. 08 1865 3007

         

E-Mail : chom_tum@hotmail.com        นางชมชื่น  นาควิเวก โทร. 08 1715 8122

   
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 5/2562
  3.1 ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณงบดำเนินงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 22 มีนาคม 2562 (เอกสารหมายเลข 2 )
  3.2 ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบลงทุน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (เอกสารหมายเลข 3 )
          1) งบผูกพันข้ามปี
          2) งบลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562
          3) รายงานติดตามงบลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ปีงบประมาณ 2561) งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เพื่อพิจารณา
    4.1 พิจารณาจัดสรรบุคลากรหลักสูตรด้านสาธารณสุขจบใหม่ให้หน่วยงานในสังกัด 5 หลักสูตรพิจารณาจัดสรรบุคลากรหลักสูตรด้านสาธารณสุขจบใหม่ให้หน่วยงานในสังกัด 5 หลักสูตร (เอกสารหมายเลข 4 )
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ติดตามงานตามนโยบายที่สำคัญ

 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ จากคณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุข ระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
  6.1 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากสมาคม อสม. จังหวัดตราด
   
  6.2 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองตราด 
   
  6.3 ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
   
 

6.4 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลตราด 

           
  6.5 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกัน
   
  6.6 เรื่องแจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา
   
  6.7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ
    
  6.8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (นายนุกูล สุขเกื้อ)
   
  6.9 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากจาก ศตม.ที่ 4.6 ตราด
   
  6.10 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
  6.10.1 สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค แจ้งขอเชิญประชุมเพื่อติดตามงานสาธารณสุขชายแดนฯ วันที่  9 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
 

6.10.2 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขในพื้นที่ทางทะเลและพื้นที่ท่องเที่ยว วันที่ 23 – 24 เมษายน 2562 ณ โรงแรมโคโคนัท รีสอร์ท เกาะช้าง

   
  6.11 เรื่อง แจ้งให้ทราบจาก กลุ่มงานควบคุมโรค
  6.11.1 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก (เอกสารหมายเลข 5 )
  6.11.2 ผลการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงวัณโรค (เอกสารหมายเลข 5 )
   
  6.12 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทันตสาธารณสุข
   
  6.13 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ  
  สรุปประเด็นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านสุขภาพแรงงานต่างด้าวและเหยื่อการค้ามนุษย์ ปีงบประมาณ 2562 ในระหว่างวันที่ 4 - 6 มีนาคม 2562 (เอกสารหมายเลข 7 )
   
  6.14 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
   
 

6.15 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

   
 

6.16 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

   
  6.17 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
  แจ้งเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน ฉ.11 งวดที่ 2 (เอกสารหมายเลข 6 )
   
  6.18 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานนิติการ
   
  6.19 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
   
  6.20 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
      แจ้งสถานการณ์ความเสี่ยงจากพิษสารกำจัดศัตรูพืช (เอกสารหมายเลข 8 )
   
  6.21 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
   
  6.22 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
                        6.22.1 แจ้งการซ้อมแผนสาธารณภัยจังหวัดตราด ในวันที่ 4 เมษายน 2562 (เอกสารหมายเลข 9 )
                        6.22.2 การเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2562 (วันที่ 11 - 17 เมษายน 2562) (เอกสารหมายเลข 9 )
 

ระเบียบวาระที่ 7    เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน /สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

   
   

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

           
         

กำหนดวันประชุม คปสจ.ตราด ประจำเดือนเมษายน 2562 วันที่ 30 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด