ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
ครั้งที่ 6 /2563 วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563  เวลา  13.00 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ดาวน์โหลดวาระการประชุม (ms-word)

ระเบียบวาระก่อนการประชุม

 

ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                             1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด
 

                  1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตบริการสุขภาพที่ 6/สปสช เขต 6 ระยอง และการประชุม อื่นๆ

          1.2.1 สรุปการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 6
         

1.2.2 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต 6 ระยอง     (เอกสารหมายเลข 1 )

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2563 (เอกสารหมายเลข 2 )
            กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ฝ่ายเลขานุการการประชุม คปสจ. ได้จัดทำรายงานการประชุม คปสจ.ตราด  ครั้งที่ 5/2563 วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 ไว้ใน Website www.trathealth.com ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด   และแจ้งให้คกก.คปสจ.ทุกท่านทราบ ผ่านทาง line  หากมีข้อแก้ไข โดยขอให้แจ้งกลับมายังฝ่ายเลขาฯ ภายใน  วันอังคารที่  9  มิถุนายน  2563 
   
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 5/2563
  3.1 ความก้าวหน้าการใช้จ่าย งบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ 2563 (เอกสารหมายเลข 3)
  3.2  ติดตามผลการดำเนินงาน การก่อสร้างห้องฉุกเฉิน (ER) รพ.เขาสมิง (เอกสารหมายเลข 4)
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ จากคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
                4.1 เรื่อง แจ้งจากสมาคม อสม.จังหวัดตราด  

                4.2 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตราด

                4.3 เรื่อง แจ้งให้ทราบจาก ศตม.ที่ ๖.๔ ตราด

                4.4 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด     

                4.5 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลตราด      

                4.6 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)    
                4.7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
                4.8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)   
                4.9 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์และสาธารณสุข
                       4.9.1  แจ้งกำหนดการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบ 2  (เอกสารหมายเลข 5)
 
                4.10 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป  
                        4.10.1 รายงานผลความก้าวหน้า การดำเนินการตามแผนงบลงทุน พ.ศ.2563 (เอกสารหมายเลข 6)
 

                4.11 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (เอกสารหมายเลข 7)

                        4.11.1 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid – 19) (ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2563 )
 
                4.12 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน
                4.13 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา -- ไม่มี--

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

     
   
  • แจ้งตามแผนกำหนดวันประชุม คปสจ.ตราด  ครั้งที่ 7/2563 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563  

ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563  ณ ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด