ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
ครั้งที่ 7 /2560 วันที่ 27 เมษายน 2560  เวลา  13.00 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
ดาวน์โหลดวาระการประชุม (ms-word)

วาระก่อนการประชุม

      ขอแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรผลการประเมินการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ให้แก่ โรงพยาบาลตราด
      สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข ได้พัฒนาระบบการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานบริการสุขภาพ
ทุกระดับ เพื่อให้หน่วยบริการสุขภาพมีระบบการดูแลเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบด้านสุขภาพ
จากมลพิษสิ่งแวดล้อม ได้มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินหน่วยบริการสุขภาพ โดยทีมจากสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมกระทรวงสาธารณสุข
ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี ได้ให้ดำเนินการ ประเมินตนเอง ตามเกณฑ์การตรวจประเมินการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
จำนวน 19 ข้อ ซึ่งผลการพิจารณาและการรับรองผลการตรวจประเมินโรงพยาบาลตราดได้ในระดับดี “
 
ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 

                      1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด

                      1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตบริการสุขภาพที่ 6/สปสช เขต 6 ระยอง และการประชุม อื่นๆ

     
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2560 (เอกสารหมายเลข 1 )
            กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ฝ่ายเลขานุการการประชุม คปสจ. ได้จัดทำรายงานการประชุม คปสจ.ตราด   5/2560 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ไว้ใน Website www.trathealth.com ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด   และสามารถแจ้งแก้ไขรายงานดังกล่าวทาง
   

E-mail : Malai.s04@hotmail.com         นางมาลัย   สรวมชีพ    โทร. 08 1865 3007

   

E-Mail : chom_tum@hotmail.com        นางชมชื่น  นาควิเวก โทร. 08 1715 8122

   
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 6/2560
  3.1 สรุปความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 (เอกสารหมายเลข 2 )
  3.2 รายงานติดตามงบลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560 จังหวัดตราด (เอกสารหมายเลข 3 )
  3.3 รายงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปีงบประมาณ 2560 (เอกสารหมายเลข 4 )
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เพื่อพิจารณา
 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ จากคณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุข ระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
  5.1 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากสมาคม อสม. จังหวัดตราด
   
  5.2 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองตราด 
   
  5.3 ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
   
 

5.4 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลตราด 

     
  5.5 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกัน
   
  5.6 เรื่องแจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา
   
  5.7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ
    
  5.8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (นายนุกูล สุขเกื้อ)
   
  5.9 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากจาก ศตม.ที่ 3.4 ตราด
   
  5.10 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
       5.10.1 รายละเอียดและกำหนดการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 5 ปี (ปี 2561 - 2565)
              ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ 5 ปี  วันที่ 16 พฤษภาคม 2560  
              ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ 5 ปี (ปี 2561 - 2565) วันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2560
       5.10.2 การเตรียมการรับการตรวจราชการฯ รอบ ๒/๒๕๖๐
              กำหนดการตรวจราชการฯ รอบ 2/2560 วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 – 2 มิถุนายน 2560 การตรวจเยี่ยมพื้นที่ ใช้วิธีจับฉลาก
   
  5.11 เรื่อง แจ้งให้ทราบจาก กลุ่มงานควบคุมโรค
   
  5.12 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทันตสาธารณสุข
         
  5.13 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ  
     
  5.14 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
   
 

5.15 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

         5.15.1การดำเนินงานส่งเสริมสาวไทยแก้มแดงมีลูกดีเพื่อชาติ ด้วยวิตามินแสนวิเศษ ฯลฯ ทำหนังสือถึง รพ./สสจ.แล้วประเด็น คือ มีหนังสือจาก2แหล่ง
  ให้แนวทางการให้ยาแตกต่างกัน
                1) จากสำนักส่งเสริม : ให้ Ferrous fumerate 200 มก. กินครั้งละ 1 เม็ด สัปดาห์ละ 1 ครั้ง นาน 3 อย่างน้อยเดือน (ค่าใช้จ่าย 4 บาท/ด)
                2)จากสำนักโภชนาการ กรมอนามัย :Triferdine  กิน1 tab ทุกวัน นานอย่างน้อย 3 เดือน (ค่าใช้จ่าย 45 บาท/ด)
  หมายเหตุ : ให้แต่ละ CUP พิจารณาการจ่ายยาเอง เนื่องจาก ไม่อยู่ใน สิทธิประโยชน์
         5.15.2 ผลการดำเนินงานคัดกรองพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี แยกรายอำเภอ  จาก รายงาน HDC หากไม่มีการพัฒนาผลงานนำเสนอผู้ตรวจ รอบ ที่ 2
  จะเป็น ตามที่นำเสนอนี้ (เอกสารหมายเลข 5 )
         5.15.3 เร่งรัดผลการดำเนินงาน ตำบล LTC ในพื้นที่ๆ มีการอบรม CM (ตั้งแต่มกราคม 2560) แต่ยังไม่ดำเนินการทำ CP ตาม PP ที่นำเสนอ (ต้องใช้ผล
  งานทุกเดือนนำเสนอเขตตรวจราชการ/นำเสนอผู้ตรวจ ราชการรอบ 2) จากที่ผ่านมาผลงานไม่เพิ่มขึ้นทั้งที่มี CM แล้ว (เอกสารหมายเลข 6 )
         5.15.4 การดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต(เด็กปฐมวัย/ผู้สูงอายุ) บันทึกข้อตกลง
  ภารกิจของแต่ละกระทรวง ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://bps.moph.go.th/new_bps/node/183 กลุ่มงานส่งเสริมฯ ได้ทำหนังสือแจ้งทุก รพ./สสอ.แล้ว
   
 

5.16 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

   
  5.17 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
   
  5.18 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานนิติการ
   
  5.19 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
   
  5.20 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
   
  5.21 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
   
  5.22 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
   

ระเบียบวาระที่  6  เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน /สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

   

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

    7.1 แจ้งการประชุม คปสจ. ครั้งต่อไป ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560