ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
ครั้งที่ 7 /2562 วันที่ 30 เมษายน 2562  เวลา  13.00 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ดาวน์โหลดวาระการประชุม (ms-word)

ระเบียบวาระก่อนการประชุม

                             - ขอแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ให้แก่ นพ.ภาณุวัฒน์  โสภณเลิศพงศ์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ​โรงพยาบาล (นายแพทย์) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
 

ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                             1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด
 

                      1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตบริการสุขภาพที่ 6/สปสช เขต 6 ระยอง และการประชุม อื่นๆ

           
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2562 (เอกสารหมายเลข 1 )
            กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ฝ่ายเลขานุการการประชุม คปสจ. ได้จัดทำรายงานการประชุม คปสจ.ตราด  ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 29 มีนาคม 2562 ไว้ใน Website www.trathealth.com ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด   และสามารถแจ้งแก้ไขรายงานดังกล่าวทาง
         

E-mail : Malai.s04@hotmail.com         นางมาลัย   สรวมชีพ    โทร. 08 1865 3007

         

E-Mail : chom_tum@hotmail.com        นางชมชื่น  นาควิเวก โทร. 08 1715 8122

   
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 3/2562
  3.1 ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ งบดำเนินงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 25 เมษายน 2562 (เอกสารหมายเลข 2)
  3.2 ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบลงทุน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (เอกสารหมายเลข 3)
          1) งบผูกพันข้ามปี
          2) งบลงทุนที่โอนเปลี่ยนแปลงรายการ ปีงบประมาณ 2562
          3) รายงานติดตามงบลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ปีงบประมาณ 2562) งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
          4) รายงานติดตามความคืบหน้างบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบเสื่อม) จังหวัดตราด
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เพื่อพิจารณา
4.1 เสนอชื่อแพทย์เพื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ดังนี้

        1) โรงพยาบาลเกาะกูด เสนอชื่อ นพ.วัชระ ทับศรี นายแพทย์ปฏิบัติการ

        2) โรงพยาบาลบ่อไร่ เสนอชื่อ นพ.ศรันย์ วิสุทธิมรรค นายแพทย์ปฏิบัติการ

        3) โรงพยาบาลเขาสมิง เสนอชื่อ พญ.สาธิดา แซ่เตีย นายแพทย์ปฏิบัติการ
 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป (กลุ่มงานทรัพย์ฯ)
4.2 เสนอชื่อพยาบาลวิชาชีพเพื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน
 
- โรงพยาบาลคลองใหญ่ เสนอชื่อ นางเย็นจิตร แสงสว่าง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการให้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาล
คลองใหญ่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (นับแต่วันที่ผู้มีอำนาจลงนามคำสั่ง) (กลุ่มงานทรัพย์ฯ)
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ติดตามงานตามนโยบายที่สำคัญ

5.1 รายงานความก้าวหน้างานบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดประจำปีงบประมาณ 2562 (เอกสารหมายเลข 4 )
        - คำสั่งคณะทำงานฯ
        - จัดทำขั้นตอน/ระยะเวลาในการดำเนินการ และการให้บริการข้อมูล
        - การจัดการข้อมูล ที่สามารถเปิดเผยได้ วาง Web side

                ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7

                ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

        - กำหนดระยะเวลา ให้แล้วเสร็จพร้อมบริการ ภายในเดือนพฤษภาคม 2562

        - สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่งให้ดำเนินการจัดบริการข้อมูลวาง web side ตามตัวชี้วัด ITA

5.2 การเตรียมความพร้อมและสนับสนุนให้โรงพยาบาลมีระบบเทคโนโลยีด้านดิจิทัล ที่รองรับการพัฒนาเป็น Smart Hospital (เอกสารหมายเลข 5 )

        - Application ระบบบริการนัดหมาย หรือจองคิวแบบออนไลน์

                ใช้โปรแกรม Q4U
        - มีระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตรฐาน

                ใช้โปรแกรมแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพประชาชน H4U

        - อุปกรณ์ติดตั้งในแต่ละแผนก

                รพช.จะเริ่มดำเนินการก่อนใน 3 แผนก ได้แก่ 1) ซักประวัติ 2) ห้องตรวจโรค

               3) ห้องจ่ายยาซึ่งจะต้องเตรียมอุปกรณ์คือ ทีวีขนาด 40 นิ้วขึ้นไป ในแต่ละห้อง

        - ติดตั้งโปรแกรม Q4U ใน server ของโณงพยาบาล   

ทีม IT สสจ.และ รพ.ดำเนินการประชุมร่วมกัน เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ได้ชี้แจงการติดตั้งแล้ว ขณะนี้รอการจัดซื้ออุปกรณ์ เพื่อทำการทดสอบ
และใช้ระบบคิวจริงต่อไป
 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ จากคณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุข ระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
  6.1 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากสมาคม อสม. จังหวัดตราด
   
  6.2 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองตราด 
   
  6.3 ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
   
 

6.4 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลตราด 

           
  6.5 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกัน
  - สถานการณ์โรคไข้เลือดออก (เอกสารหมายเลข 6 )
   
  6.6 เรื่องแจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา
   
  6.7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ
    
  6.8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (นายนุกูล สุขเกื้อ)
   
  6.9 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากจาก ศตม.ที่ 4.6 ตราด
   
  6.10 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
  6.10.1 สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขในพื้นที่ทางทะเลและพื้นที่ท่องเที่ยว วันที่ 23 – 24 เมษายน 2562 ณ โรงแรมโคโคนัท รีสอร์ท เกาะช้าง (เอกสารหมายเลข 7 )
  6.10.2 งานสาธารณสุขชายแดน ได้เตรียมจัดประชุม Provincial border health committee วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยผู้บริหาร
  ระดับจังหวัดของตราด-เกาะกง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปผลงานที่ดำเนินการแล้ว/เตรียมยกร่างแผน 3 ปี ระยะที่ 2
   
  6.11 เรื่อง แจ้งให้ทราบจาก กลุ่มงานควบคุมโรค
   
  6.12 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทันตสาธารณสุข
  - แจ้งการจัดสรรนักวิชาการสาธารณสุข
   
  6.13 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ  
  6.14.1 สำนักงานประกันสังคม ได้ส่งประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
  โรคสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562 โดยมีผลบังคับ
  ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 และแนวทางการเบิกจ่ายค่าบริการที่ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (เอกสารหมายเลข 8 )
  6.14.2 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ขอนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2562 (เอกสารหมายเลข 9 )
   
  6.14 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
   
 

6.15 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

  - ผลการดำเนินงานภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย จังหวัดตราด (เอกสารหมายเลข 10 )
   
 

6.16 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

   
  6.17 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
   
   
  6.18 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานนิติการ
   
  6.19 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
   
  6.20 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
   
  6.21 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
   
  6.22 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
- ติดตามผลการดำเนินงาน 3 ล้าน 3 ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน (เอกสารหมายเลข 11 )
 

ระเบียบวาระที่ 7    เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน /สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

    - ขอหารือเรื่องการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจิตอาสา (นพ.นพ.ภาณุวัฒน์ โสภณเลิศพงศ์) (เอกสารหมายเลข 12 )
   

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

           
          กำหนดวันประชุม คปสจ.ตราด ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ พลอยแดงค่าล้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด