ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
ครั้งที่ 7 /2563 วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563  เวลา  13.00 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ดาวน์โหลดวาระการประชุม (ms-word)

ระเบียบวาระก่อนการประชุม

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
                             ตามที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดโครงการ “ก้าวท้าใจ VIRTUAL RUN Season 1”เพื่อให้คนไทยสุขภาพดี ห่างไกลโรค (วิ่ง 60วัน 60Km.) ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2563 ซึ่งจังหวัดตราด
ได้รับรางวัลอัตราการเข้าร่วมกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) อันดับที่ 5 ของประเทศไทย (โดยเข้าร่วมทั้งหมด 2,495 คน  คิดเป็นร้อยละ 68.62%)
                             หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ขอเรียนเชิญ นายบัญชา สรรพโส  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด  เป็นประธาน มอบโล่รางวัล  ให้กับ นางอังคณา ทองโชติ  ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน จังหวัดตราด  จำนวน 1 รางวัล
 

ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                             1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด
 

                  1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตบริการสุขภาพที่ 6/สปสช เขต 6 ระยอง และการประชุม อื่นๆ

          1.2.1 สรุปการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 6
         

1.2.2 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต 6 ระยอง   

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2563 (เอกสารหมายเลข 1 )
           กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ฝ่ายเลขานุการการประชุม คปสจ.ได้จัดทำรายงานการประชุม คปสจ.ตราด ครั้งที่ 6/2563 วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 ไว้ใน Website www.trathealth.com ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด และแจ้งให้คกก.คปสจ.ทุกท่านทราบ ผ่านทาง line  หากมีข้อแก้ไข โดยขอให้แจ้งกลับมายังฝ่ายเลขาฯ ภายใน วันศุกร์ที่  17  กรกฎาคม  2563
   
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 6/2563
  3.1 ความก้าวหน้าการใช้จ่าย งบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ 2563 (เอกสารหมายเลข 2)
  3.2  ติดตามผลการดำเนินงาน การก่อสร้างห้องฉุกเฉิน (ER) รพ.เขาสมิง
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ จากคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
                4.1 เรื่อง แจ้งจากสมาคม อสม.จังหวัดตราด  

                4.2 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตราด -ติดราชการ-

                4.3 เรื่อง แจ้งให้ทราบจาก ศตม.ที่ ๖.๔ ตราด -ติดราชการ-

                4.4 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด     

                4.5 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลตราด      

                4.6 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)    
                4.7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
                4.8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)   
                4.9 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์และสาธารณสุข
                       4.9.1  สรุปผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ(PA) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ผลงานรอบ  9 เดือน (ต.ค.62 - มิ.ย.63) ประจำปีงบประมาณ 2563 (เอกสารหมายเลข 3)
                                ตามที่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราดและผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด ได้ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ Performent Agreement : PA. กับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6
(นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก) เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563 นั้น ผลปรากฏว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ร่วมกับโรงพยาบาลตราด ดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทั้งหมด 7 ข้อ ผ่านเกณฑ์ 6 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 
85.71  ดังรายละเอียดเอกสารหมายเลข 3  จึงขอความร่วมมือกลุ่มงาน คบ.สสจ.ตราด และ รพ.ตราด ศึกษาหาแนวทางการพัฒนางานในปีงบประมาณ 2564 ต่อไปด้วย
 
                4.10 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป  
                        4.10.1 รายงานผลความก้าวหน้า การดำเนินการตามแผนงบลงทุน พ.ศ.2563 (เอกสารหมายเลข 4)
 

                4.11 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (เอกสารหมายเลข 5)

                        4.11.1 ความก้าวหน้าการดำเนินงานในสถานกักกัน ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย  เขาล้าน ต.ไม้รูด  อ.คลองใหญ่  จ.ตราด 
                        4.11.2 สถานการณ์ และมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก และโรคชิคุนกุนยา
 

                4.12 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

                        4.12.1 สรุปผลการอบรมเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์การใช้ยาแผนไทย จังหวัดตราด ผ่านระบบ Zoom วันที่ 2 กรกฎาคม  2563(เอกสารหมายเลข 6)
 
                4.13 เรื่อง แจ้งจากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย (เอกสารหมายเลข 7)
                        4.13.1 การดำเนินงานขับเคลื่อนอาหารปลอดภัยภายใต้กลไกประชารัฐ
                        4.13.2 การดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารตามกฎกระทรวงสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561
 
                4.14 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน
                4.15 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
                4.16 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดตราด
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา

                จากกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลฯ   
                5.1  เรื่อง เสนอชื่อผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ เพื่อแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอ กรณีสาธารณสุขอำเภอไม่อยู่  หรือ อยู่ แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้   (เอกสารหมายเลข 8)
                5.2  เรื่อง เสนอชื่อข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกรณีเลขตำแหน่งไม่ว่าง เนื่องจากผู้ครองเลขตำแหน่งได้รับมอบหมาย หรือ ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่อื่น 
 (เอกสารหมายเลข 9)
                จากกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ

                5.3  เรื่อง พิจารณาแนวทางการตรวจพิสูจน์ยืนยันสารเสพติดในปัสสาวะ/แนวทางการเบิกจ่าย (เอกสารหมายเลข 10)

 

                จากกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

                5.4 เรื่อง พิจารณาความพร้อมของการเปิดบริการแพทย์แผนไทย ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

     
   
  • แจ้งตามแผนกำหนดวันประชุม คปสจ.ตราด  ครั้งที่ 8/2563 ประจำเดือนสิงหาคม 2563  
    ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2563  ณ ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด