ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
ครั้งที่ 8 /2560 วันที่ 5 มิถุนายน 2560  เวลา  13.00 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
ดาวน์โหลดวาระการประชุม (ms-word)

วาระก่อนการประชุม

      ขอแสดงความยินดีและมอบประกาศเกียรติคุณหน่วยงานดีเด่นระดับจังหวัด/อำเภอ ในโครงการ "3 ล้าน 3 ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน" ประจำปี 2560
ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายหมออนามัยและชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งประเทศ
ไทย ร่วมดำเนินการโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน”เพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รัชกาลที่ 9 โดยดำเนินการผ่านเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและเครือข่ายสาธารณสุขในพื้นที่ และเนื่องในวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี
เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก กระทรวงสาธารณสุขได้มีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานที่มีผลงานเชิญชวนผู้เลิกบุหรี่ได้สูงสุดในระดับต่างๆ ซึ่งจังหวัดตราด
มีผลการดำเนินงานการเชิญชวนผู้เลิกสูบบุหรี่ได้ทั้งหมด 571 คน
     ในการนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด จึงของมอบรางวัลเชิดชูเกียรติฯ ดังกล่าวให้แก่หน่วยงานที่มี ผลงานเชิญชวนผู้เลิกสูบบุหรี่ มี 2 ระดับ ดังนี้
1. รางวัลดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2560 มี 2 ประเภท ได้แก่
     - ประเภทสำนักงานสาธารณสุข ที่มีผลงาน ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2560 ได้แก่ สสอ.บ่อไร่
     - ประเภทหน่วยงานสาธารณสุข ที่มีผลงาน ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2560 ได้แก่ รพ.บ่อไร่
2. รางวัลหน่วยงานสาธารณสุข ที่มีผลงานดีเด่นระดับอำเภอ ประจำปี 2560 ได้แก่
     - อ.เมืองตราด คือ รพ.ตราด
     - อ.เขาสมิง คือ รพ.เขาสมิง
     - อ.คลองใหญ่ คือ รพ.สต.บ้านห้วงโสม
     - อ.แหลมงอบ คือ รพ.สต.บ้านคลองใหญ่
     - อ.เกาะกูด คือ รพ.เกาะกูด

     - อ.เกาะช้าง คือ รพ.สต.บ้านสลักเพชร

 
ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 

                      1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด

                      1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตบริการสุขภาพที่ 6/สปสช เขต 6 ระยอง และการประชุม อื่นๆ

    (เอกสารหมายเลข 1 )
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2560 (เอกสารหมายเลข 2 )
            กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ฝ่ายเลขานุการการประชุม คปสจ. ได้จัดทำรายงานการประชุม คปสจ.ตราด   5/2560 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ไว้ใน Website www.trathealth.com ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด   และสามารถแจ้งแก้ไขรายงานดังกล่าวทาง
   

E-mail : Malai.s04@hotmail.com         นางมาลัย   สรวมชีพ    โทร. 08 1865 3007

   

E-Mail : chom_tum@hotmail.com        นางชมชื่น  นาควิเวก โทร. 08 1715 8122

   
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 7/2560
  3.1 สรุปความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 (เอกสารหมายเลข 3 )
  3.2 รายงานติดตามงบลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560 จังหวัดตราด (เอกสารหมายเลข 4 )
       1) รายงานการเบิกจ่าย งบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560
       2) รายงานติดตามงบลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560
       3) รายงานติดตามงบลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560 ที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม
       4) รายงานความก้าวหน้าการบริหารงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2558 – 2560
  3.3 ติดตาม ความก้าวหน้าการพัฒนาระบบข้อมูล HDC
       1) นำเสนอ การพัฒนาระบบข้อมูล HDC โดย คปสอ.แหลมงอบ
       2) รายงานความก้าวหน้า การพัฒนาระบบข้อมูล HDC โดย กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เพื่อพิจารณา
     การพิจารณาสนับสนุนเงินค่าบริหารจัดการแรงงานต่างชาติ รอบที่ 2 (เอกสารหมายเลข 5 )
 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ จากคณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุข ระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
  5.1 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากสมาคม อสม. จังหวัดตราด
   
  5.2 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองตราด 
   
  5.3 ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
   
 

5.4 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลตราด 

     
  5.5 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกัน
   
  5.6 เรื่องแจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา
   
  5.7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ
    
  5.8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (นายนุกูล สุขเกื้อ)
   
  5.9 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากจาก ศตม.ที่ 3.4 ตราด
   
  5.10 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
       5.10.1 สรุปผลการตรวจราชการรอบ 2 ปี 2560 (เอกสารหมายเลข 6)
       5.10.2 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (ปี 2561 - 2565) ร่วมประชุมทำแผนยุทธศาสตร์ฯ พร้อมกับ คปสอ.คลองใหญ่ (โควต้า สสจ.ตราด 10 คน/คปสอ. 20 คน)
             รอบที่ 1 วันที่  7 - 9 มิถุนายน 2560
             รอบที่ 2 วันที่  19 - 21 มิถุนายน 2560
             รอบที่ 3 วันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2560
       5.10.3 การประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดตราด 5 ปี (ปี 2561 – 2565 ) ขอปรับเป็น วันที่  27 – 29 มิถุนายน 2560ห้องประชุมวัดหนองเสม็ด
       5.10.4 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการของกระทรวง สาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560 โดยคณะกรรมการ
  ตรวจสอบและประเมินผล กระทรวงสาธารณสุขตรวจสอบ และ ประเมินผลการดำเนินงานภาพรวมของ สสจ.ตราด และ รพ.ตราด  วันพุธที่ 19 กรกฎาคม
  2560 โดยให้จังหวัดกรอก แบบรายงานตามแบบฟอร์ม ส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้า และเตรียมนำเสนอในวันตรวจเยี่ยมขอบเขตการสอบทาน
   
             1) แผนงานการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ (DHS)
             2) แผนงานการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบส่งต่อ
             3) แผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิคนไทยทุกกลุ่มวัย
             4) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
   
  5.11 เรื่อง แจ้งให้ทราบจาก กลุ่มงานควบคุมโรค
   
  5.12 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทันตสาธารณสุข
   
  รายชื่อทันตแพทย์จบใหม่ปี 2560 และสถานที่ปฏิบัติงาน (เอกสารหมายเลข 7 )
         
  5.13 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ  
     
  5.14 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
   
 

5.15 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

         5.15.1 รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานคัดกรองพัฒนาการเด็ก 0 - 5 ปี (เอกสารหมายเลข 8 )
         5.15.2 รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ตำบล LTC (เอกสารหมายเลข 9 )
   
 

5.16 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

   
  5.17 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
   
  5.18 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานนิติการ
   
  5.19 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
   
  5.20 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
   
  5.21 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
   
  5.22 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
   

ระเบียบวาระที่  6  เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน /สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

   

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ