ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
ครั้งที่ 8 /2561 วันที่ 31 พฤษภาคม   2561   เวลา 13.3๐ - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ดาวน์โหลดวาระการประชุม (ms-word)
 

วาระก่อนการประชุม

        มอบเกียรติบัตรให้แก่ รพ.ตราด เพื่อเป็นเกียรติในการพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง มีผลการประเมิน ความพึงพอใจ ปีงบประมาณ 2560 ร้อยละ 90
(ระดับคะแนน 4.5) และผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงสุด
ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
                             1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด
 

                      

                      1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตบริการสุขภาพที่ 6/สปสช เขต 6 ระยอง และการประชุม อื่นๆ

           
          - เรื่องแจ้งให้ทราบจากการประชุม อปสข.ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 (เอกสารหมายเลข 1)
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2561 (เอกสารหมายเลข 2 )
            กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ฝ่ายเลขานุการการประชุม คปสจ. ได้จัดทำรายงานการประชุม คปสจ.ตราด   ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 30 เมษายน 2561 ไว้ใน Website www.trathealth.com ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด   และสามารถแจ้งแก้ไขรายงานดังกล่าวทาง
         

E-mail : Malai.s04@hotmail.com         นางมาลัย   สรวมชีพ    โทร. 08 1865 3007

         

E-Mail : chom_tum@hotmail.com        นางชมชื่น  นาควิเวก โทร. 08 1715 8122

   
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 7/2561
  3.1 สรุปความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 ข้อมูลจากระบบ GFMIS  ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
            1.รายงานการเบิกจ่าย งบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 (เอกสารหมายเลข 3 )
            2.รายงานการติดตามงบลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561 (เอกสารหมายเลข 4 )
  3.2 รายงานการติดตามงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปี 2560 – 2561 (เอกสารหมายเลข 5 )
 

3.3 การเตรียมความพร้อมรองรับการได้รับจัดสรรงบประมาณ ตามแผนงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562

            -  การบริหารจัดการ/ กำกับ/ ติดตาม
            -  แผนการจัดซื้อจัดจ้างแยกตามประเภท/รายการ
            -  หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร เตรียมกรรมการกำหนด Speke/กรรมการพิจารณา/กรรมการตรวจรับ
  3.4 แจ้งความก้าวหน้า เรื่องการปรับปรุงอาคารของโรงพยาบาลเกาะกง ประเทศกัมพูชา กรมความร่วมมือ ระหว่างประเทศ แจ้งว่ากระทรวงสาธารณสุข
  เห็นชอบแบบการก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน และการปรับปรุงอาคาร ซักฟอก/โรงนึ่ง ของโรงพยาบาลเกาะกง จึงขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  ตราด พิจารณาดำเนินการกระบวนการ จัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบฯ ต่อไป (วงเงินตามแผนฯ 6,470,300 บาท)
 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เพื่อพิจารณา
         4.1 กลุ่มงานบริหารฯ สสจ.ตราด ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องสแกนเพื่อทดแทนเครื่องเก่าที่ชำรุด จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 20,000 บาท วงเงิน  40,000 บาท
โดยขอใช้เงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว (ค่าบริหารจัดการ)
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง ติดตามงานตามนโยบายที่สำคัญ
  5.1 นำเสนอความก้าวหน้าการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ (Data Exchange) (งาน IT กลุ่มงานพัฒนายุทธ์ฯ) (เอกสารหมายเลข 6)
   
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ จากคณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุข ระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
  6.1 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากสมาคม อสม. จังหวัดตราด
   
  6.2 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองตราด 
   
  6.3 ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
   
 

6.4 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลตราด 

           
  6.5 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกัน
   
  6.6 เรื่องแจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา
   
  6.7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ
    
  6.8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (นายนุกูล สุขเกื้อ)
   
  6.9 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากจาก ศตม.ที่ 4.6 ตราด
   
  6.10 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
       6.10.1 การเตรียมการรับตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข สสจ.ตราด รอบ 2/2561
            - กำหนดการตรวจราชการฯ  รอบ 2/2561 วันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2561
            - ใช้ผลงานรอบ 6 เดือน ส่งแบบรายงาน Power point ภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2561
 

          - พื้นที่ตรวจเยี่ยม 3 อำเภอ (คลองใหญ่ : ผตร.ตรวจเยี่ยม /เขาสมิง : พชอ./แหลมงอบ : CFO)

   
        6.10.2 โครงการพัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและพื้นที่พิเศษ ปี๒๕๖๑ สสจ.ตราด ได้รับจัดสรรงบประมาณ
  จากสำนักงานปลัดกระทรวงฯ แผนงานด้านอาเซียนและพื้นที่พิเศษ  วงเงิน 305,000 บาท จึงได้ประสานงานกับเครือข่ายรพ.เกาะช้าง ให้เป็นแกนนำ
  ในการจัดพัฒนาบริการด้านสุขภาพ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและพื้นที่พิเศษของจังหวัดตราด โดยเชิญพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม
 

(กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ จัดทำโครงการฯ และมอบหมายพื้นที่ดำเนินการ)

   
  5.11 เรื่อง แจ้งให้ทราบจาก กลุ่มงานควบคุมโรค
   
  5.12 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทันตสาธารณสุข
   
  5.13 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ  
   
  5.14 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
   
 

5.15 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

  แจ้งโครงการหมอชวนวิ่ง  (เอกสารหมายเลข 8)
   
 

5.16 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

   
  5.17 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
  แจ้งคำสั่งจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (เอกสารหมายเลข 7)
   
  5.18 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานนิติการ
   
  5.19 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
        6.19.1 ผลการพิจารณาโยกย้ายบุคลากร รอบที่ 2/2561
        6.19.2 ผลการพิจารณาเสนอชื่อบุคลากร เพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.ตราด
        6.19.3 ผลการพิจารณาเสนอชื่อบุคลากร เพื่อแต่งตั้งรักษาการ ผอ.รพ.คลองใหญ่ และรักษาการ ผอ.รพ.เกาะกูด
        6.19.4 สรุปผลการจัดเลขตำแหน่งบุคลากร 5 ประเภทการจ้างลงตามกรอบโครงสร้างใหม่ (ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  ที่ สธ 0208.02/ว1367ลงวันที่ 20 เมษายน 2561
        6.19.5 ผลการพิจารณาจัดสรรบุคลากรสหวิชาชีพจบใหม่ให้หน่วยงานในสังกัด
        6.19.6 ผลการพิจารณาจัดสรรบุคลากร 3 สายงานบรรจุใหม่และสรุปจำนวนบุคลากร 3 สายงาน ปฏิบัติงานโรงพยาบาลชุมชน ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561
        6.19.7 ข้อเสนอแนะจากสำนักงานจังหวัดตราด กรณีการเสนอชื่อบุคลากร เพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติ หน้าที่ทางการบริหาร
   
  5.20 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
  5.20.1 แนวทางการจัดการป้องกัน ควบคุมภาวการณ์บาดเจ็บและเสียชีวิตจากแมงกะพรุนพิษในพื้นที่จังหวัดตราด (เอกสารหมายเลข 9)
   
  5.21 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
   
  5.22 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน /สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

   
   

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ