ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
ครั้งที่ 8 /2562 วันที่ 31 พฤษภาคม  2562  เวลา  13.00 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ดาวน์โหลดวาระการประชุม (ms-word)

ระเบียบวาระก่อนการประชุม

             - กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย ขอมอบต้นกล้าการบูรให้โรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ตามโครงการคืนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้แผ่นดินเฉลิมระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                             1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด
 

                      1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตบริการสุขภาพที่ 6/สปสช เขต 6 ระยอง และการประชุม อื่นๆ

           
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2562 (เอกสารหมายเลข 1 )
            กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ฝ่ายเลขานุการการประชุม คปสจ. ได้จัดทำรายงานการประชุม คปสจ.ตราด   ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 30 เมษายน 2562 ไว้ใน Website www.trathealth.com ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด   และสามารถแจ้งแก้ไขรายงานดังกล่าวทาง
         

E-mail : Malai.s04@hotmail.com         นางมาลัย   สรวมชีพ    โทร. 08 1865 3007

         

E-Mail : chom_tum@hotmail.com        นางชมชื่น  นาควิเวก โทร. 08 1715 8122

   
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 7/2562
  3.1 ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณงบดำเนินงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 ณ 27 พฤษภาคม 2562 (เอกสารหมายเลข 2 )
  3.2 ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบลงทุน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (เอกสารหมายเลข 3 )
          1) งบผูกพันข้ามปี
          2) งบลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562
          3) รายงานติดตามงบลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ปีงบประมาณ 2561) งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
          4) รายงานติดตามงบลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 ที่ได้รับการอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบลงทุนเหลือจ่าย)
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เพื่อพิจารณา
                     4.1 กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.ตราด ขออนุมัติใช้เงินค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและการควบคุมป้องกันโรค แรงงานต่างด้าว จำนวน 420,000 บาท “โครงการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดตราด”
                     (กลุ่มงานควบคุมโรคฯ) (เอกสารหมายเลข 4 )
                     4.2 ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว จำนวน 43,270 บาท “โครงการพัฒนาห้องประชุม สสจ.ตราด รองรับระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพฯ” (กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ) (เอกสารหมายเลข 5 )
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ติดตามงานตามนโยบายที่สำคัญ

                     ติดตามความก้าวหน้ากดพิกัดบ้าน (เอกสารหมายเลข 6 )
 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ จากคณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุข ระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
  6.1 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากสมาคม อสม. จังหวัดตราด
   
  6.2 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองตราด 
   
  6.3 ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
   
 

6.4 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลตราด 

           
  6.5 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกัน
  6.5.1 แจ้งสถานการณ์โรคไข้เลือดออก (เอกสารหมายเลข 7 )
  6.5.2 แจ้งการดำเนินงานรณรงค์ให้วัคซีนไข้หวัดหวัดใหญ่ปี 2562 (เอกสารหมายเลข 8 )
   
  6.6 เรื่องแจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา
   
  6.7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ
    
  6.8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
   
  6.9 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากจาก ศตม.ที่ 4.6 ตราด
  แจ้งผลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย (เอกสารหมายเลข 9 )
   
  6.10 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
  6.9.1 การเตรียมความพร้อมรับตรวจราชการฯ รอบ 2/2562 วันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2562
                       - เอกสารรายงาน ใช้ผลงานถึงเดือนพฤษภาคม 2562
                       - พื้นที่ตรวจเยี่ยม เน้นงานตามนโยบายปฐมภูมิ  
                       - กำหนดการตรวจราชการฯ
 

                     วันที่ 26 มิถุนายน 2562          - ช่วงเช้า นำเสนอผลการดำเนินงาน 

                                                                     - ช่วงบ่าย ผู้ตรวจฯและคณะ ตรวจเยี่ยมพื้นที่
                                                                     - ผู้นิเทศเก็บข้อมูลรายคณะ
 

                     วันที่ 27 มิถุนายน 2562          - ตรวจเยี่ยมพื้นที่ Surprise visit

                       วันที่ 28 มิถุนายน 2562          - สรุปผลการตรวจราชการ ณ ห้องประชุมรพ.ตราด
  6.9.2 การประชุมวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562
  - กำหนดการ วันที่ 9 - 11 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี
  - เขตสุขภาพที่ 6 เป็นเจ้าภาพ มอบให้ สสจ.ตราด/รพ.ตราด รับผิดชอบเป็นคณะกรรมการต้อนรับวิทยากร
  - วันที่ 8 กันยายน 2562 ขอเชิญร่วมงานวิ่ง “FUN RUN และ Mini half Marathon”
  - เปิดลงทะเบียนร่วมประชุมฯ เริ่มวันที่ 1 มิถุนายน 2562 โดยผ่านเว็บไซต์ http://mophconf.moph.go.th
  - การประกวดผลงานวิชาการ Oral/โปสเตอร์ ลงทะเบียนในเว็บไซต์(รายละเอียดรอมติการประชุมฯ)
   
  6.9.3 การประชุมวิชาการ เขตสุขภาพที่ 6 ประจำปี 2562  สสจ.ฉะเชิงเทรา เป็นเจ้าภาพ
  - กำหนดการ วันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่
  - รายละเอียด รอการแจ้งจากเขตฯ
 

6.9.4 การจัดประชุมวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ปี 2562

  - กำหนดจัดในเดือนกันยายน 2562 หลังประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข โดยบูรณาการกับการประชุมจัดทำแผนฯ ประจำปี
  6.9.5 งานสาธารณสุขชายแดน แจ้งเลื่อนการจัดประชุม Provincial border health committee วันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2562 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยผู้บริหารระดับจังหวัดของตราด-เกาะกง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  เพื่อสรุปผลงานที่ดำเนินการแล้ว/เตรียมยกร่างแผน 3 ปี ระยะที่ 2            
   
  6.11 เรื่อง แจ้งให้ทราบจาก กลุ่มงานควบคุมโรค
   
  6.12 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทันตสาธารณสุข
   
  6.13 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ  
  6.14.1 เรื่องแจ้งจากการประชุม อปสข.ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 (เอกสารหมายเลข 11 )
   
  6.14 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
   
 

6.15 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

   
 

6.16 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

   
  6.17 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
  - รายงานผลการตรวจสอบภายใน รอบที่ 1/2562 (เอกสารหมายเลข 10 )
   
  6.18 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานนิติการ
   
  6.19 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
  6.18.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล(HRM) สำนักงาสาธารณสุข จังหวัดตราด เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562  (เอกสารหมายเลข 12 )
  6.18.2 เรื่องแจ้ง ตามหนังสือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาสมิงที่ ตร 0232/208 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เสนอแต่งตั้งนายกีรติ สมตระกูล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ให้รักษาการในตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านคลองปุก
  (ระหว่างการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่ง) เนื่องจากนางปริญญา สลักเพชร ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านคลองปุก ขอลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562
   
  6.20 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
   
  6.21 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
   
  6.22 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
            ผอ.รพ.สต.บ้านคลองปุก ขอลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 (เอกสารหมายเลข 13 )
 
 

ระเบียบวาระที่ 7    เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน /สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

   
   

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

           
         

กำหนดวันประชุม คปสจ.ตราด ประจำเดือนมิถุนายน 2562 วันที่ ……………………………………… 2562                     ณ ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด