ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
ครั้งที่ 8 /2563 วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563  เวลา  13.30 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ดาวน์โหลดวาระการประชุม (ms-word)

ระเบียบวาระก่อนการประชุม

ไม่มี
 

ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                             1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด
 

                  1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตบริการสุขภาพที่ 6/สปสช เขต 6 ระยอง และการประชุม อื่นๆ

          1.2.1 สรุปการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 6
         

1.2.2 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต 6 ระยอง   

                                                      จากการประชุมอปสข. ครั้งที่ 5/2562 วันที่  20 สิงหาคม 2562  ณ ห้องประชุมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง (เอกสารหมายเลข 1 )
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2563 (เอกสารหมายเลข 2 )
           กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ฝ่ายเลขานุการการประชุม คปสจ.ได้จัดทำรายงานการประชุม คปสจ.ตราด ครั้งที่ 7/2563 วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ไว้ใน Website www.trathealth.com ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด และแจ้งให้คกก.คปสจ.ทุกท่านทราบ ผ่านทาง line  หากมีข้อแก้ไข โดยขอให้แจ้งกลับมายังฝ่ายเลขาฯ ภายใน วันจันทร์ที่  24  สิงหาคม  2563
   
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 7/2563
  3.1 ความก้าวหน้าการใช้จ่าย งบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ 2563 (เอกสารหมายเลข 3)
  3.2  ติดตามผลการดำเนินงาน การก่อสร้างห้องฉุกเฉิน (ER) รพ.เขาสมิง (เอกสารหมายเลข 4)
 

3.3  ติดตามระบบไฟฟ้า ของโรงพยาบาลเกาะกูด  

  3.4  ติดตามการคืนที่ราชพัสดุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองเสม็ดแห่งเดิม (เอกสารหมายเลข 5)
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ จากคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
                4.1 เรื่อง แจ้งจากสมาคม อสม.จังหวัดตราด  

                4.2 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตราด -ติดราชการ-

                4.3 เรื่อง แจ้งให้ทราบจาก ศตม.ที่ ๖.๔ ตราด

                4.4 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด     

                4.5 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลตราด      

                4.6 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)    
                4.7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
                4.8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)   
                4.9 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์และสาธารณสุข
                       4.9.1  ขอเชิญประชุมทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2564  ระหว่างวันที่ 9 - 11 กันยายน 2563  ที่ โรงแรมบ้านปู รีสอร์ท ตราด 
 
                4.10 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป  
                        4.10.1 รายงานผลความก้าวหน้า การดำเนินการตามแผนงบลงทุน พ.ศ.2563 (เอกสารหมายเลข 6)
                        4.10.2 แนวทางการดำเนินการตามมติ คณะรัฐมนตรี วันที่  23 มิถุนายน 2563 เกี่ยวกับมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหา กรณีที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต 
 

                4.11 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

                        4.11.1 ความก้าวหน้าการดำเนินงานในสถานกักกัน ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย    เขาล้าน ต.ไม้รูด  อ.คลองใหญ่  จ.ตราด 
                        4.11.2 สถานการณ์ และมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก และโรคชิคุนกุนยา
 
                4.12 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน
                4.13 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
                4.14 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดตราด
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

     
   
  • แจ้งตามแผนกำหนดวันประชุม คปสจ.ตราด  ครั้งที่ 9/2563  ประจำเดือนกันยายน  2563 ในวันอังคารที่  29  กันยายน  2563   ณ  ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด