ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
ครั้งที่ 8/2565  วันศุกร์ที่ 2 กันยายน  2565  เวลา  13.30 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ดาวน์โหลดวาระการประชุม (ms-word)
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                             1.1 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด
   

                  1.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตบริการสุขภาพที่ 6/สปสช เขต 6 ระยอง และการประชุม อื่นๆ

            1.2.1 สรุปการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 6
           

1.2.2 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต 6 ระยอง

 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2565 (เอกสารหมายเลข 1 )
             กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ฝ่ายเลขานุการการประชุม คปสจ. ได้จัดทำรายงานการประชุม คปสจ.ตราด ครั้งที่ 7/2565  วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ไว้ใน Website www.trathealth.com ของสำนักงาน
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดและแจ้งให้ คปสจ.ทุกท่านทราบ ผ่านทาง line  หากมีข้อแก้ไข โดยขอให้แจ้งกลับมายังฝ่ายเลขาฯ ภายในวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565
     
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  สืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่ 7/2565    
    3.1 ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ 2565            (เอกสารหมายเลข 2 )
    3.2 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง   ปีงบประมาณ  2565
                             3.2.1 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  2564 
                             3.2.2 งบค่าเสื่อม ปี 2564    (งบค่าเสื่อม 10%)
                      3.3  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง   ปีงบประมาณ  2565 (เอกสารหมายเลข 3 )
                            3.3.1 งบค่าเสื่อม  ปี 2565   (10%,  20%)
                      3.4 งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูลข้อมูล ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2565 (เอกสารหมายเลข 3 )
                             3.4.1  ครุภัณฑ์     เกิน 1 ล้าน             จำนวน 3 รายการ  รวมเป็นเงิน  4,735,900.-บาท
                             3.4.2  ครุภัณฑ์     ต่ำกว่า 1 ล้าน   จำนวน 8 รายการ  รวมเป็นเงิน  2,906,500.-บาท
                             3.4.3  สิ่งก่อสร้าง  เกิน 1 ล้าน  จำนวน 3 รายการ  รวมเป็นเงิน  5,250,900.-บาท
                             3.4.4  สิ่งก่อสร้าง  ต่ำกว่า 1 ล้าน        จำนวน 1 รายการ  รวมเป็นเงิน     220,500.-บาท
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบจากคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.)จังหวัดตราด
                4.1 เรื่อง แจ้งจากสมาคม อสม.จังหวัดตราด  - ติดราชการ – 

                4.2 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตราด - ติดราชการ – 

                4.3 เรื่อง แจ้งให้ทราบจาก ศตม.ที่ ๖.๔ ตราด

                4.4 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบ้านหาดเล็ก จังหวัดตราด     

                4.5 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลตราด

                4.6 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)    
                4.7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
                4.8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  (ด้านบริการทางวิชาการ)
                4.9 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
                         4.9.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้า งบลงทุน , งบค่าเสื่อม เขตสุขภาพ ที่ 6 (ล่าสุด) (เอกสารเสริม 1 )
                4.10 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
                        4.10.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลงาน ปี 2565  และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ ปี 2566
                        4.10.2 งบค่าเสื่อม  ปี 2566 (เอกสารหมายเลข 4 )
                        4.10.3 งบลงทุน  ปี 2567 (เอกสารหมายเลข 5 )
                4.11 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
                        4.11.1 สรุปจำนวนสมาชิกสมัคร เดิน  วิ่ง  ปั่น ป้องกันอัมพาต เฉลิมพระเกียรติฯ (เอกสารหมายเลข 6 )
                        4.12 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
                            4.12.1 สถานการณ์และมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  
                4.13 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน
                4.14 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
                4.15 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดตราด
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา

                กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  
                5.1 เสนอชื่อรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน (เอกสารหมายเลข 5.1 )
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น

แจ้งกำหนดวันประชุม คปสจ.ตราด  ครั้งที่ 9/ 2565  ประจำเดือน กันยายน 2565

ในวันศุกร์ที่  30 กันยายน 2565